Edukacja | Zielona infrastruktura » Zielony Lider – wspieramy w działaniu na rzecz środowiska i klimatu

Pierwsza edycja programu Zielony Lider za nami!

W listopadzie 2021 r. zakończyliśmy pilotażową edycję programu Zielony Lider Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego realizatorem jest Fundacja Sendzimira. Celem programu było wsparcie lokalnych liderów w działaniach na rzecz ochrony środowiska, adaptacji i mitygacji zmian klimatu oraz zrównoważonego rozwoju. Zapraszamy do udziału w edycji 2022!

Absolwenci programu Zielony Lider 2021

Od marca do października 2021 r., 14 liderów, wraz z zespołami, uczestniczyło w działaniach programu.

Ścieżka 1: Poprawa jakości powietrza i ograniczanie emisji gazów cieplarnianych

Tomasz Andrukiewicz (Ełk)
Dominik Niemirski (Drzewica)
Jolanta Sitarz-Wójcicka (Zakopane)
Sylwia Mielczarek (Lądek Zdrój)

Przeczytaj jakimi wyzwaniami zajmowały się poszczególne zespoły i co udało im się osiągnąć w naszym podsumowaniu.

Ścieżka 2: Rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury – lokalna retencja i przeciwdziałanie suszy

Aleksandra Jankowska (Łomianki)
Piotr Feliński (Świdwin)
Katarzyna Fornal-Urbańczyk (Zamość)
Agata Domżał (Opole Lubelskie)
Anna Lembicz (Starogard Gdański)

Podsumowanie osiągnięć zespołów zajmujących się rozwojem BZI w swoich społecznościach znajdziecie tutaj.

Ścieżka 3: Zrównoważona gospodarka odpadami na poziomie lokalnym

Szymon Surmacz (Leśna)
Bartosz Romowicz (Ustrzyki Dolne)
Rafał Mathiak (Klembów)
Łukasz Molski (Ustronie Morskie)
Marcin Piotrowski (Gorajec)

Podsumowanie osiągnięć zespołów zajmujących się wprowadzaniem zmian w gospodarce odpadami znajdziecie tutaj.

Poniżej prezentujemy mapę, z rozmieszczeniem geograficznym uczestników i uczestniczek Programu:

Program szkolenia

Moduł 1 – Wprowadzenie do adaptacji i mitygacji zmian klimatu i ochrony środowiska na poziomie lokalnym i globalnym

Moduł 2 – Zrównoważony rozwój w praktyce

W ramach tego modułu uczestnicy pracując w grupach, z wykorzystaniem narzędzia Piramidy VISIS, wypracowali plany jak zmienić praktyki działania swoich organizacji/instytucji na bardziej zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Moduł 3 – Od wizji do projektu

Moduł był realizowany w trzech równolegle prowadzonych ścieżkach tematycznych. Każdy zespół miał możliwość wyboru jednej z poniższych ścieżek tematycznych:

 • Ścieżka 1: Zrównoważona gospodarka odpadami na poziomie lokalnym
 • Ścieżka 2: Rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury – lokalna retencja i przeciwdziałanie suszy
 • Ścieżka 3: Poprawa jakości powietrza i ograniczanie emisji gazów cieplarnianych

W ramach każdej ścieżki, uczestnicy, przy wsparciu prowadzących:

 • przeprowadzili diagnozę problemu lokalnego, nad którym planowali pracować w ramach programu;
 • wykorzystali podejście systemowe do analizy sytuacji;
 • poznali inspirujące rozwiązania i dobre praktyki;
 • wypracowali inicjatywę/projekt/plany działań, które mają doprowadzić do rozwiązania problemu lokalnego i zaplanowali jak będą monitorować zmiany.

Moduł 4 – Przywództwo w zmianie i skuteczne wprowadzanie zmian na rzecz zrównoważonego rozwoju z udziałem lokalnej społeczności. Moduł zrealizowany we współpracy z Fundacją Szkoła Liderów.

Celem modułu było wzmocnienie świadomości i podniesienie kompetencji liderów i członków ich zespołów w zakresie wprowadzania zmiany, tj. mapowania zasobów przydatnych w wprowadzaniu zmiany, budowania zespołu niezbędnego do wprowadzenia zmiany, dialogu z interesariuszami, lokalną społecznością, radzenia sobie z oporem, budowania poparcia dla zmiany. W ramach modułu odwołaliśmy się do doświadczeń jego uczestników w zakresie wprowadzania zmian i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami przy tej okazji. Szczególną uwagę zwróciliśmy na kwestię samego lidera/ samej liderki i jej przekonania do zmiany, wiarygodności w tym procesie oraz radzenia sobie z częstym problemem „samotności” lidera/liderki w procesie  zmiany.

Pracowaliśmy na własnych doświadczeniach liderów i liderek, analizowaliśmy casy udanych/nieudanych procesów zmian, kampanii z zakresu „zielonych” tematów.

Moduł 5 – Możliwe źródła finansowania lokalnych projektów inwestycyjnych i „miękkich” na rzecz ochrony klimatu i środowiska.

Przeczytaj relację z konferencji podsumowującej cały cykl szkoleniowy.

Część doradcza

Od kwietnia do sierpnia 2021 r. eksperci Fundacji oferowali wsparcie uczestnikom projektu w pracach nad ich projektami, tak by na zakończenie programu były one możliwe do realizacji. Wsparcie to obejmowało różnorodne działania, takie jak:

 • specjalistyczne poradnictwo np.: pomoc projektanta przy opracowaniu koncepcji błękitno-zielonej infrastruktury, kosztorysowanie zaplanowanych inwestycji itp.;
 • przeprowadzenie warsztatów partycypacyjnych z udziałem interesariuszy;
 • doradztwo przy opracowaniu wniosku projektowego do konkretnego konkursu grantowego.

Każdy zespół, w zależności od potrzeb, mógł skorzystać ze wsparcia w wymiarze do 4 dni (32 godzin) w okresie całego programu.

Wizyty studyjne

Liderzy wraz z zespołami biorącymi udział w programie, mieli możliwość ubiegania się w trybie konkursu o sfinansowanie kosztów trwającej do 4 dni zagranicznej wizyty studyjnej. Celem takiej wizyty był transfer innowacyjnych rozwiązań z zagranicy, nawiązanie współpracy z partnerami europejskimi, oraz w miarę możliwości, przygotowanie pomysłów na wspólne projekty pro-środowiskowe.

Uczestnicy programu uzyskali wsparcie w pozyskaniu partnerów, znalezieniu dobrych praktyk zagranicznych i  organizacji wyjazdów. W efekcie osiem zespołów wzięło udział w pięciu wizytach studyjnych, więcej o ich efektach i poznanych dobrych praktykach możecie przeczytać tutaj.

Zespół zaangażowany w realizację programu

W skład zespołu weszli:

Maria Wiśnicka – koordynatorka projektu i opiekunka ścieżki: Poprawa jakości powietrza i ograniczania emisji gazów cieplarnianych;

Judyta Łuczyńska – koordynatorka ds. organizacji i komunikacji i opiekunka ścieżek: Rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury – lokalna retencja i przeciwdziałanie suszy oraz Zrównoważona gospodarka odpadami;

Ewa Chodkiewicz – ekspertka prowadząca ścieżkę 1: Zrównoważona gospodarka odpadami na poziomie lokalnym

Tomasz Bergier – ekspert Fundacji ds. błękitno-zielonej infrastruktury oraz prowadzący ścieżkę 2: Rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury – lokalna retencja i przeciwdziałanie suszy;

Michał Zabłocki – ekspert prowadzący ścieżkę 3: Poprawa jakości powietrza i ograniczanie emisji gazów cieplarnianych;

Ilona Gosk – ekspertka Fundacji ds. strategicznych narzędzi adaptacji do zmian klimatu;

Karolina Maliszewska – specjalistka ds. szkoleń Fundacji, certyfikowana facylitatorka metody VISIS;

Agnieszka Czachowska – trenerka Fundacji, architektka, certyfikowana facylitatorka metody VISIS;

Agata Pietrzyk-Kaszyńska – trenerka Fundacji, certyfikowana facylitatorka metody VISIS;

W skład Rady Programu weszli:

 1. Przemysław Radwan – Fundacja Szkoła Liderów
 2. Izabela Zygmunt – Instytut Wise Europa
 3. Agnieszka Warso-Buchanan – Client Earth/Prawnicy dla Ziemi
 4. Tomasz Pezold-Knežević – WWF Polska
 5. dr hab. Iwona Wagner – Uniwersytet Łódzki
 6. Łukasz Pawlik – Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
 7. Marta Babicz – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

 

Pilotażowe przedsięwzięcie „Zielony Lider” było finansowane w ramach Programu „Monitorowanie, Ewaluacja i Analizy (MEVA) 2021-2022” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Powrót do projektu
Następne wydarzenie