Ewa Chodkiewicz

Ewa Chodkiewicz jest związana z Fundacją WWF Polska od ponad dziesięciu lat. Wcześniej pracowała m.in. jako inspektor w wydziale ds. projektów UE Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie do jej obowiązków należała ocena wniosków do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i Instrumentu Finansowego LIFE. Absolwentka ochrony środowiska na SGGW, a także studiów podyplomowych w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN i na SGH (zarządzanie projektami). Inicjatorka ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej gospodarce o obiegu zamkniętym „Gospodarka  o obiegu zamkniętym. Nowa utopia  czy droga konieczna”, którą zorganizowała wspólnie ze Szkołą Główną Handlową. Ekspertka Polskiego Paktu Plastikowego – międzysektorowego partnerstwa połączonego wspólną wizją gospodarki obiegu zamkniętego dla opakowań z tworzyw sztucznych. Przedstawicielka organizacji pozarządowych w zespole roboczym ds. recyklingu  w powołanym przez Ministerstwo Klimatu Zespole doradczym do spraw systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami. Współautorka publikacji „Problemy gospodarki odpadami komunalnymi – poradnik dla gmin”. Raport ten był materiałem dla Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Senackiej Komisji Ochrony Środowiska i był prezentowany w Ministerstwie Środowiska (na prośbę gmin uczestniczących w projekcie).

Treść | Menu | Przyciski