Edukacja | Zielona infrastruktura » Zielony Lider – wspieramy w działaniu na rzecz środowiska i klimatu

Zespoły i ich osiągnięcia (ścieżka odpady) – Zielony Lider 2021

W ścieżce dotyczącej gospodarki odpadami, w ramach Zielonego Lidera 2021 wzięło udział 5 zespołów z całej Polski. Każdy z nich zidentyfikował ważne lokalne wyzwanie, którego rozwiązaniem zajął się w trakcie programu. Szkolenia, doradztwo, wymiana doświadczeń i wizyty studyjne pozwoliły na innowacyjne podejście i świeże spojrzenia. Zapoznajcie się z osiągnięciami naszych absolwentów!


Gorajec – ograniczenie ilości odpadów festiwalowych

Marcin Piotrowski, lider Stowarzyszenia Animacji Kultury Pogranicza Folkowisko, ekoliderka Kasia Borysewicz i Tadeusz Nicpoń, odpowiedzialny w urzędzie gminy za odpady komunalne zmierzyli się w trakcie programu z tematem odpadów powstających w  trakcie festiwali Folkowisko i Cieszfanów.

Udział w programie pomógł zmniejszyć  ilości odpadów wytworzonych w trakcie festiwali oraz zwiększyć odsetek odpadów segregowanych. Było to możliwe przede wszystkim dzięki zaangażowaniu uczestników festiwali, np. poprzez wykorzystanie odpadów do głosowania na przyszłoroczny lineup. Udało się znacznie ograniczyć zużycie naczyń jednorazowych (m.in. poprzez uruchomienie wypożyczalni naczyń i sztućców, wprowadzenie kaucji na kufle i in.). Podczas Folkowiska zwiększono liczbę segregowanych odpadów do 70%, a całkowita ilość odpadów zmniejszona została o ⅓.

Zobacz jak inspirująco opowiada o tym lider zespołu Marcin Piotrowski!

Zespół wypracował i wdrożył te pomysły dzięki intensywnej pracy w trakcie warsztatów, doradztwu oraz wymianie doświadczeń w trakcie wizyty studyjnej na festiwalu Pannonica w Barcicach. Relację z tej wizyty możecie przeczytać tutaj.


Ustronie Morskie – systemowe rozwiązania w gminie turystycznej

Łukasz Molski dyrektor GOK, Sylwia Halama wicewójt oraz Olga Grajek-Górecka radna gminy i przedsiębiorczyni, postanowili zająć się problemem gospodarowania odpadami w gminie turystycznej. Wyzwaniem było zadbanie o współodpowiedzialność turystów oraz mieszkańców prowadzących działalność turystyczną za środowisko naturalne i zmiana ich podejścia.

Udział w programie pozwolił członkom zespołu na zmianę sposobu patrzenia na problem. Doszli do wniosku, że zamiast zmiany przepisów, którą wcześniej planowali, warto skoncentrować się na  działaniach komunikacyjnych. Dzięki programowi mamy świadomość ograniczeń i spojrzeliśmy na sytuację z zupełnie innej strony. Wyszliśmy z miejsca, w którym kręciliśmy się w kółko, nie wierząc w znalezienie sposobu wyjścia z niego. Dopiero eksperci i uczestnicy uświadomili nam różne rozwiązania. – podkreśla Łukasz Molski. W opracowanej strategii działań komunikacyjnych postawili na  budowanie dialogu między interesariuszami: urzędem, przedsiębiorcami, turystami i mieszkańcami. Lider zespołu zaangażował do współpracy przedstawicielki różnych (opozycyjnych) środowisk lokalnych, by wspólnie pracować nad rozwiązaniem wyzwania. Dzięki temu mogli spojrzeć na sporne kwestie z różnych punktów widzenia oraz poprawić komunikację i współpracę między sobą.

Zobacz co o swoim udziale w programie mówi lider zespołu!

Przed udziałem w programie te gromy, które spadały z mojej strony jako radnej, spadały na wicewójtkę. Nasz lider stwierdził, że połączy w ramach tego programu przedstawicielki opozycyjne do siebie. Muszę przyznać, że było to skuteczne. Z pewnością pomogła formuła mówienia sobie po imieniu, więc od razu nasz dystans także w zespole został skrócony. Nawiązaliśmy pewną współpracę, która może nie sprawiła, że się dogadujemy we wszystkim, ale przynajmniej rozmawiamy. Jest między dwoma organami dialog, który dotychczas nie istniał.” – podsumowuje Olga Grajek-Górecka.


Ustrzyki Dolne – zmniejszenie ilości odpadów komunalnych

Bartosz Romowicz, burmistrz Gminy, Beata Besz, Pełnomocniczka Burmistrza ds. zielonej gminy i  Małgorzata Gądela, Kierowniczka Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Obsługi Inwestora do programu przystąpili z zamierzeniem rozwiązania problemu nadmiernej ilości odpadów komunalnych. Chcieli dowiedzieć się, jak skutecznie edukować mieszkańców, by mieli świadomość, jakie są koszty utylizacji, odbioru i przetwórstwa odpadów. Jednym z rozwiązań, które rozważali była budowa lokalnej biogazowni.

Udział w programie uświadomił zespołowi liderskiemu istotę pracy u podstaw, czyli dialogu z mieszkańcami. Zmienili swój sposób myślenia, doceniając wagę edukacji w zakresie ochrony środowiska oraz komunikacji z lokalną społecznością. Jednym z efektów ich udziału w programie jest konkurs dla wszystkich placówek edukacyjnych w gminie. Zwycięska szkoła, która wygeneruje najmniej odpadów zmieszanych, otrzyma nagrodę w wysokości 20 000 zł. Kwota ta musi zostać wydana na kampanię edukacyjną z zakresu ochrony środowiska.

Oprócz udziału w warsztatach i wsparcia doradców Fundacji, zespół z Ustrzyk Dolnych otrzymał jeszcze grant na wizytę studyjną. Ich relację z wyjazdu do Lahti – Zielonej Stolicy Europy 20221 i refleksje po tym doświadczeniu możecie przeczytać tutaj.


Klembów – zmiany w gospodarowaniu odpadami

Wójt gminy Rafał Mathiak,  Sekretarz Agnieszka Sosnowska i Łukasz Bala, pracownik Referatu Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Klembowie postawili sobie następujące cele:

  • ograniczenie ilości bio-odpadów;
  • wzrost wykorzystania PSZOKu jako miejsca, gdzie można oddać kłopotliwe odpady;
  • zredukowanie ilości odpadów wyrzucanych do lasu.

W efekcie programu zespół postanowił skoncentrować się na rozpowszechnieniu kompostowania. Pierwszym działaniem było zwiększenie ulgi dla mieszkańców kompostujących bioodpady samodzielnie i organizacja konkursu dla sołectw dotyczącego kompostowania. Wszystkie placówki edukacyjne w gminie otrzymały obowiązek utworzenia i korzystania z kompostownika na swoim terenie. W ramach kampanii edukacyjnej powstały materiały wideo dotyczące zarówno pracy Punktu Segregacji Odpadów Komunalnych, jak również kompostowania.

Zielony Lider sprawił, że zdecydowaliśmy się na rozpropagowanie idei zero waste na forum gminnym. Przygotowaliśmy filmik z udziałem pracowników urzędu, zaprosiliśmy uczniów. Udało się przezwyciężyć moje obawy. Zostało dobrze przyjęte, wywołała się dyskusja o tej idei, której zapewne bez udziału w programie, nie udałoby się wdrożyć. – mówi Rafał Mathiak.

Cenną inspiracją do prowadzenia tych działań była wizyta studyjna w Wiedniu, o której więcej możecie przeczytać tutaj.

Zespół nie ograniczył się tylko do działań w ramach wybranej ścieżki – inspirując się dobrymi praktykami z innych gmin, w Klembowie zagospodarowano także teren wokół urzędu, tworząc nieckę retencyjną oraz dodatkową zieleń i stację ładowania pojazdów.

W trakcie programu nakręciliśmy się na inne rozwiązania, nie tylko dotyczące gospodarki odpadami. Równolegle powstało wiele innych koncepcji, które wdrożyliśmy lub będziemy wdrażać w życie. Jak z rozlewiskiem pod urzędem – podpatrzyliśmy u innych rozwiązanie i zrobiliśmy nieckę, na którą udało się pozyskać środki. – podsumowuje wójt Rafał Mathiak.


Leśna – od gminy post-przemysłowej do lidera zielonej transformacji

Burmistrz Szymon Surmacz, referentka ds, gospodarki komunalnej i pełnomocniczka burmistrza ds. wolontariatu Joanna Świerk i Joanna Burdajewicz, skarbnik Stowarzyszenia Wolimierz oraz koordynatorka Centrum Społecznego postawili sobie za cel ograniczenie kosztów gospodarowania odpadami.

Zebrane w czasie programu inspiracje zespół liderski chce wykorzystać do przygotowania wniosku na działalność dotyczącą edukacji ekologicznej. Dobre praktyki zaczerpnięte z innych projektów spowodowały, że w urzędzie wprowadzono elektroniczny obieg dokumentów oraz zmieniono firmę leasingującą drukarki i formę rozliczeń z nią, co zmniejszyło zużycie papieru.

Gmina rozwija swoje działania w różnych obszarach i chce być liderem zielonej transformacji w regionie. Wraz z Fundacja realizuje wspólnym projekt związanych z rozwojem błękitno-zielonej infrastruktury w celu przeciwdziałania problemom suszy i powodzi, jest też beneficjantem naszego projektu Wspólna Przestrzeń, dążąc do większego zaangażowania mieszkańców w planowanie przestrzenne.

 

 

Poprzednie wydarzenie
Powrót do projektu
Następne wydarzenie