Edukacja | Zielona infrastruktura

Zielony Lider – wspieramy w działaniu na rzecz środowiska i klimatu

„Zielony Lider” to roczny program szkoleniowo-doradczy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego realizatorem od jest Fundacja Sendzimira. Celem programu jest wsparcie lokalnych liderów w działaniach na rzecz ochrony środowiska, adaptacji i mitygacji zmian klimatu oraz zrównoważonego rozwoju.

Kryzys klimatyczny i kryzys bioróżnorodności osiągnęły już taką skalę, że stają się egzystencjalnym zagrożeniem dla ludzkości, wymagającym podjęcia zdecydowanych działań. Co więcej, ich znaczenie w najbliższych latach będzie tylko rosnąć. Kraje Unii Europejskiej odpowiedziały na te wyzwania nową strategią rozwojową, nazwaną Europejskim Zielonym Ładem.

Celem Europejskiego Zielonego Ładu jest głęboka, prośrodowiskowa przebudowa gospodarki Unii Europejskiej, która – z trzeciego największego źródła emisji gazów cieplarnianych na świecie – ma w ciągu trzech dekad stać się pierwszym obszarem neutralnym klimatycznie. Oznacza to szansę na przyciągnięcie do gmin i powiatów znacznych środków na zielone projekty i wsparcie zrównoważonego rozwoju lokalnego. Program Zielony Lider wspiera liderów i liderki, by tę szansę dobrze wykorzystali.

Każdy zespół, który weźmie udział w programie „Zielony Lider” wypracuje plan działania, który może zostać wdrożony w ich społeczności. Dzięki wsparciu doradców Fundacji otrzyma cenne wskazówki jak i gdzie ubiegać się o środki zewnętrzne (z funduszy krajowych, unijnych i in.) na jego realizację.

Warsztaty, specjalistyczne doradztwo, wizyty studyjne sprawią, że plany działania będą nie tylko realne do wdrożenia, ale dobrze dostosowane do wymogów programów grantowych.

graf

 

Zastanawiasz się, czy warto wziąć udział?

Obejrzyj relacje uczestników poprzedniej edycji na naszym kanale YouTube!


Zieloni Liderzy w 2021 roku

Pierwsza edycja programu zrealizowana została w 2021 roku. 14 zespołów liderskich (przy udziale ekspertów) pracowało w ramach wybranych przez siebie ścieżek:

Absolwenci pierwszej edycji programu Zielony Lider, Warszawa, wrzesień 2021.

Świetne rezultaty pilotażu spowodowały, że program będzie realizowany również w kolejnych latach. 

Zapoznaj się z podsumowaniem pierwszej edycji programu, poznaj jego uczestników i uczestniczki!


Kto może wziąć udział w programie Zielony Lider?

Do uczestnictwa w programie zapraszamy trzyosobowe zespoły z gmin poniżej 50 tys. mieszkańców (w wyjątkowych przypadkach z gmin do 100 tys. mieszkańców). Każdy zespół składa się z liderki lub lidera i dwóch osób, które lider(-ka) planuje zaangażować we wdrażanie działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu.

Program skierowany jest do liderów i liderek, którzy chcą i mogą wdrażać zmiany związane z ochroną środowiska i klimatu w swoich społecznościach. Chcą wymieniać się dobrymi praktykami, czerpać wzory od innych i stale rozwijać się, korzystając z nowych rozwiązań.

Siłą programu jest możliwie jak największe zróżnicowanie uczestników i uczestniczek. Zieloni Liderzy to przedstawiciele i przedstawicielki:

 • władzy i administracji samorządowej (burmistrzowie, wójtowie, naczelnicy wydziałów),
 • rad gmin i powiatów,
 • organizacji społecznych oraz grup aktywistów.

Takie połączenie pozwala zobaczyć wyzwania zespołów w szerszej, bardziej różnorodnej perspektywie oraz pomaga w budowaniu partnerstw na lokalnym gruncie.

Jesteś zainteresowany/zainteresowana udziałem w programie? Rekrutacja do udziału w drugiej edycji programu jest już zamknięta. Kolejna edycja rozpocznie się w lutym 2023 roku.


Co składa się na ofertę programu „Zielony Lider”?

Uczestnicy i uczestniczki programu poszerzają wiedzę i umiejętności potrzebne do zaplanowania i przeprowadzenia działań na rzecz środowiska i klimatu w swoim otoczeniu. 

E-learning (21.02 – 20.03.2022)

Program rozpoczyna kurs e-learningowy, obejmujący wprowadzenie do tematyki zmian klimatu, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. W trakcie kursu zaprezentujemy problematykę każdej z trzech ścieżek tematycznych, tak by umożliwić zespołom wybór najodpowiedniejszej dla nich. Tę część programu każdy będzie mógł realizować we własnym tempie i dogodnym czasie w całym okresie trwania kursu.

Wszystkie zgłoszone do udziału w tym etapie zespoły, przy wsparciu trenerek, przeprowadzą wstępną diagnozę problemu, nad którym chcą pracować podczas warsztatów stacjonarnych. Jakość tej diagnozy, a także aktywność całego zespołu w trakcie e-learningu, będą stanowić kryteria dostępu do skorzystania z pozostałych elementów programu. Do udziału w dalszej części programu zaprosimy 18 zespołów.

Każda osoba, która weźmie udział w pierwszym etapie i wykona wymagane zadania, nawet jeżeli nie zakwalifikuje się do dalszej części programu, otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia e-learningowego.

Warsztaty (kwiecień – październik 2022)

Podczas czterech zjazdów stacjonarnych oraz jednego spotkania on-line uczestnicy będą pracować warsztatowo, przy wsparciu doświadczonych ekspertów i ekspertek.

Harmonogram warsztatów:

22-23 kwietnia 2022: Warsztaty stacjonarne, w trakcie których uczestnicy i uczestniczki opracują plany działań dla swoich instytucji i organizacji, tak by stały się one bardziej zrównoważone.

maj-czerwiec 2022: Praca w ramach wybranej ścieżki tematycznej (3 dni szkoleniowe/ścieżkę).

Harmonogram zajęć dla poszczególnych ścieżek:

 • Zrównoważona gospodarka odpadami na poziomie lokalnym (11 maja 2022 – warsztat online, 13-14 czerwca 2022 – warsztaty stacjonarne);
 • Rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury – lokalna retencja i przeciwdziałanie suszy (26 maja 2022 – warsztat online, 21-22 czerwca 2022 – warsztaty stacjonarne);
 • Poprawa jakości powietrza i ograniczanie emisji gazów cieplarnianych (19 maja 2022 – warsztat online, 23-24 czerwca 2022 – warsztaty stacjonarne).

W ramach każdej ścieżki:

 • przeprowadzą diagnozę problemu lokalnego, nad którym planują pracować w ramach programu;
 • wykorzystają podejście systemowe do analizy sytuacji; 
 • poznają inspirujące rozwiązania i dobre praktyki;
 • wypracują plany działań, które mają doprowadzić do rozwiązania problemu lokalnego.

16-17 września 2022: Warsztaty stacjonarne, w trakcie których uczestnicy i uczestniczki będą mierzyć się z barierami skutecznego wprowadzania zmiany w społecznościach lokalnych (szkolenie prowadzone przez Szkołę Liderów).

10-11 października 2022: Konferencja podsumowująca. Na koniec programu zespoły będą miały możliwość pokazać efekty swojej pracy w ramach programu, wymienić się doświadczeniami z innymi uczestnikami oraz ekspertami.

Przeczytaj jak przebiegła konferencja podsumowująca Zielonego Lidera 2021.

Doradztwo (maj – listopad 2022)

Każdy zespół będzie miał możliwość skorzystania ze wsparcia ekspertów dobranych pod kątem indywidualnych potrzeb uczestników i specyfiki wyzwania, nad którym pracują w ramach programu. Wsparcie to może obejmować różnorodne działania, takie jak: 

 • specjalistyczne poradnictwo np.: pomoc projektanta przy opracowaniu koncepcji błękitno-zielonej infrastruktury, kosztorysowanie zaplanowanych inwestycji itp.;
 • przeprowadzenie warsztatów partycypacyjnych z udziałem interesariuszy;
 • doradztwo przy opracowaniu wniosku projektowego do konkretnego konkursu grantowego.

Granty na wizytę studyjną (lipiec – wrzesień 2022)

Zespoły liderskie będą miały możliwość ubiegania się w trybie konkursu o sfinansowanie kosztów trwającej do 4 dni zagranicznej lub krajowej wizyty studyjnej. Celem takiej wizyty będzie transfer innowacyjnych rozwiązań, nawiązanie współpracy z partnerami europejskimi, oraz w miarę możliwości, przygotowanie pomysłów na wspólne przedsięwzięcie pro-środowiskowe.

Uczestnicy programu uzyskają wsparcie w pozyskaniu partnerów, znalezieniu polskich i zagranicznych dobrych praktyk i  organizacji wyjazdów. Przewidywane jest przyznanie 6 grantów na zorganizowanie takich wizyt studyjnych.

Zapoznaj się z relacjami z 5 wizyt studyjnych, w których dzięki grantom z programu wzięło udział 8 zespołów w ramach programu Zielony Lider 2021!


Zespół programu „Zielony Lider”

W skład zespołu wchodzą:

Ewa Chodkiewicz – ekspertka prowadząca ścieżkę 1: Zrównoważona gospodarka odpadami na poziomie lokalnym

Tomasz Bergier – ekspert Fundacji prowadzący ścieżkę 2: Rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury – lokalna retencja i przeciwdziałanie suszy

Jacek Kisiel – ekspert prowadzący ścieżkę 3. Poprawa jakości powietrza i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych

Ilona Gosk – ekspertka Fundacji ds. strategicznych narzędzi adaptacji do zmian klimatu

Karolina Maliszewska – ekspertka Fundacji ds. szkoleń, certyfikowana facylitatorka metody VISIS

Agnieszka Czachowska – trenerka Fundacji, architektka, certyfikowana facylitatorka metody VISIS

Agata Pietrzyk-Kaszyńska – trenerka Fundacji, certyfikowana facylitatorka metody VISIS

Maria Wiśnicka – koordynatorka programu

 

Program „Zielony Lider” jest finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Poprzedni projekt
Wszystkie
Następny projekt
Treść | Menu | Przyciski