Rekrutacja gmin do projektu Wspólna Przestrzeń – nabór ciągły

Zapraszamy gminy zainteresowane przeprowadzeniem pogłębionych konsultacji społecznych w procesach planowania przestrzennego. Oferujemy wsparcie finansowe, doradcze i szkolenia. Zgłoszenia przyjmujemy w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc na podstawie kolejności zgłoszeń. W ramach projektu współpracujemy już z 15 gminami. Czytaj dalej

Raport z warsztatów projektowych w CNK

W dniach 26-28 sierpnia 2019 r. zrealizowaliśmy warsztaty projektowe z udziałem ekspertów i interesariuszy. Celem warsztatów było wspólne wypracowanie wytycznych i założeń oraz koncepcji przebudowy terenów zieleni wokół Centrum Nauki Kopernik, możliwie najlepiej realizującej cel projektu. Czytaj dalej

CLEARING HOUSE – leśne NBS w środowisku miejskim

Europejsko-chiński projekt dotyczący roli lasów miejskich (UF-NBS) w zrównoważonym rozwoju miast, realizowany przez 27 instytucji partnerskich, do których należy Fundacja Sendzimira. Projekt ma na celu zbadanie i umożliwienie wykorzystania lasów miejskich do zwiększenia odporności miast stojących w obliczu poważnych przemian i wyzwań środowiskowych, społeczno-ekonomicznych i kulturowych. Czytaj dalej

Geoankieta

Planowanie przestrzenne, aby właściwie odpowiadało na oczekiwania mieszkańców, wymaga skutecznego ich zaangażowania. Pogłębione konsultacje społeczne w trakcie prac nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego czy też miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego pozwalają na lepsze dostosowanie przestrzeni do potrzeb mieszkańców.

Czytaj dalej

Lubię Deszcz

Projekt zrealizowano na zlecenie gminy Wrocław na jesieni 2019 r. Jego celem było zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży oraz innych mieszkańców miasta na temat zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi w dobie zmian klimatu. Czytaj dalej

Koncepcja zagospodarowania otoczenia Centrum Nauki Kopernik

Projekt obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie trzydniowych warsztatów partycypacyjnego planowania z udziałem architektów, ekspertów różnych dziedzin i interesariuszy, których celem jest wypracowanie koncepcji zagospodarowania terenu zieleni otaczającego Centrum Nauki Kopernik.

Czytaj dalej