Partycypacja

WSPÓLNA PRZESTRZEŃ – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach

W ramach projektu wspieramy gminy finansowo i merytorycznie w realizacji pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego. Nabór gmin do projektu został już zakończony.

Okres realizacji projektu

od 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2022 r.

Cele projektu

Celem projektu jest wsparcie gmin w przeprowadzeniu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego, które będzie realizowane poprzez:

  • przekazanie gminom grantów,
  • doradztwo świadczone w całym okresie trwania konsultacji
  • szkolenia dla pracowników urzędów.

Projekt zakłada wypracowanie i upowszechnienie stosowania metod i narzędzi prowadzenia konsultacji społecznych w szerszej formie niż wynikająca z obowiązku ustawowego. Zwiększony udział społeczny w procesach opracowywania dokumentów planistycznych przełoży się na podniesienie ich jakości i przyczyni się do wzmocnienia procesu konsultacji społecznych w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Założone w projekcie pogłębione konsultacje społeczne dają możliwość poznania potrzeb lokalnej społeczności i opracowania dokumentów planistycznych w taki sposób, by jak najlepiej tej społeczności służyły. Włączenie mieszkańców w proces opracowywania planów może również zminimalizować opór mieszkańców przy terenach trudnych i konfliktowych, wymagających zapoznania społeczności z wszystkimi aspektami wprowadzanej zmiany.

Poznaj szczegóły wsparcia.

Zapoznaj się z Regulaminem oraz wzorami dokumentów.

Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt skierowany jest do gmin wiejskich, miejskich i miejsko-wiejskich z terenu całej Polski, które chcą przeprowadzić pogłębione konsultacje społeczne dokumentów planistycznych i spełniają następujące warunki formalne:

  • posiadają uchwałę o przystąpieniu do sporządzania dokumentu planistycznego lub jego zmiany lub zobowiążą się, że taka uchwała zostanie podjęta w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia przez władze gminy deklaracji uczestnictwa w projekcie,
  • zobowiążą się, że nie będą się ubiegać o inny grant w ramach konkursu POWR.02.19.00-IZ.00-00-003/18.

Rekrutacja gmin do udziału w projekcie

Rekrutacja gmin do udziału w projekcie została już zakończona z powodu wyczerpania liczby dostępnych miejsc. Na poniższej mapie zaznaczyliśmy wszystkie gminy zaangażowane w projekt.

 

Kontakt:

Barbara Surmacz-Dobrowolska – Koordynator projektu
email: barbara.surmacz.dobrowolska@sendzimir.org.pl
tel. + 48 608 623 189

Biuro projektu: ul. Hierowskiego 8, 43-100 Tychy

Nasi eksperci:

Agnieszka Czachowska – mgr inż. arch. główny ekspert w projekcie ds. partycypacji
email: agnieszka.czachowska@sendzimir.org.pl
tel. +48 691 750 691

Maria Skotnicka – mgr inż. arch. ekspert w projekcie ds. partycypacji
email: maria.skotnicka@sendzimir.org.pl
tel. +48 608 347 372

Michał Stangel – dr hab. inż. arch. ekspert w projekcie ds. urbanistyki
email: michal.stangel@wp.pl

Dofinansowanie: 1 995 165,60 PLN

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.

Poprzedni projekt
Wszystkie
Następny projekt