Partycypacja

WSPÓLNA PRZESTRZEŃ – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach

W ramach projektu od 1 marca 2019 r. do 31 marca 2022 r. wspieraliśmy 22 gminy finansowo i merytorycznie w realizacji pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego.

Projekt w liczbach

infografika

Przeczytaj raport podsumowujący!

Cele projektu

Celem projektu było wsparcie gmin w przeprowadzeniu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego, które było realizowane poprzez:

  • przekazanie gminom grantów,
  • doradztwo świadczone w całym okresie trwania konsultacji
  • szkolenia dla pracowników urzędów.

Projekt zakładał wypracowanie i upowszechnienie stosowania metod i narzędzi prowadzenia konsultacji społecznych w szerszej formie niż wynikająca z obowiązku ustawowego. Zwiększony udział społeczny w procesach opracowywania dokumentów planistycznych przełożył się na podniesienie ich jakości i przyczynił się do wzmocnienia procesu konsultacji społecznych w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminach objętych wsparciem.

Założone w projekcie pogłębione konsultacje społeczne dały możliwość poznania potrzeb lokalnej społeczności i opracowania dokumentów planistycznych w taki sposób, by jak najlepiej tej społeczności służyły. Włączenie mieszkańców w proces opracowywania planów miał również zminimalizować opór mieszkańców przy terenach trudnych i konfliktowych, wymagających zapoznania społeczności z wszystkimi aspektami wprowadzanej zmiany.

Do kogo skierowany był projekt?

Projekt skierowany był do gmin wiejskich, miejskich i miejsko-wiejskich z terenu całej Polski, które chciały przeprowadzić pogłębione konsultacje społeczne dokumentów planistycznych i spełniały następujące warunki formalne:

  • posiadały uchwałę o przystąpieniu do sporządzania dokumentu planistycznego lub jego zmiany lub zobowiązały się, że taka uchwała zostanie podjęta w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia przez władze gminy deklaracji uczestnictwa w projekcie,
  • zobowiązały się, że nie będą się ubiegać o inny grant w ramach konkursu POWR.02.19.00-IZ.00-00-003/18.

Jakie gminy wzięły udział w projekcie?

Projekt skierowaliśmy do gmin, które charakteryzowały się:

  • niskim procentem pokrycia dokumentami planistycznymi,
  • przedłużającymi się procedurami planistycznymi przy zintensyfikowanej działalności inwestycyjnej,
  • brakiem doświadczenia w prowadzeniu pogłębionych konsultacji społecznych.

W szczególności preferowaliśmy gminy z terenów Polski południowej (województwa: śląskie, małopolskie, dolnośląskie i opolskie). Regiony te charakteryzuje nasilenie działań budowlanych, przy jednoczesnym wydawaniu decyzji w formie Warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT), przy braku planów miejscowych. Skutkuje to chaosem przestrzennym oraz skonfliktowaniem interesariuszy. Pogłębiony dialog w ramach konsultacji społecznych pomaga w dojściu do porozumienia.

Na poniższej mapie zaznaczyliśmy wszystkie gminy zaangażowane w projekt.

Kontakt:

Barbara Surmacz-Dobrowolska – koordynatorka projektu
email: barbara.surmacz.dobrowolska@sendzimir.org.pl
tel. + 48 608 623 189

Nasi eksperci:

Agnieszka Czachowska – mgr inż. arch. główna ekspertka w projekcie ds. partycypacji
email: agnieszka.czachowska@sendzimir.org.pl
tel. +48 691 750 691

Maria Skotnicka – mgr inż. arch. ekspertka w projekcie ds. partycypacji
email: maria.skotnicka@sendzimir.org.pl
tel. +48 608 347 372

Michał Stangel – dr hab. inż. arch. ekspert w projekcie ds. urbanistyki
email: michal.stangel@wp.pl

Dofinansowanie: 1 995 165,60 PLN

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.

Poprzedni projekt
Wszystkie
Następny projekt