Edukacja | Zielona infrastruktura

Moja Puszcza – Angażowanie społeczności lokalnych

Projekt Moja Puszcza. Angażowanie społeczności lokalnych w ochronę przyrody i krajobrazu Kampinoskiego Parku Narodowego oraz jego otuliny dofinansowany jest ze środków POIiŚ 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu”. Fundacja Sendzimira realizowała go we współpracy z Kampinoskim Parkiem Narodowym.

Cel projektu

Celem przedsięwzięcia Moja Puszcza było zaangażowanie kluczowych grup tworzących społeczności lokalne na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny we współpracę z parkiem na rzecz ochrony przyrody.

Projekt uwrażliwił społeczności lokalne na środowisko przyrodnicze oraz uświadomił korzyści płynące z dobrze zachowanej przyrody. Zaplanowane działania wzmocniły poczucie odpowiedzialności ekologicznej mieszkańców terenów należących do Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny.

Przeprowadzone działania

Punktem wyjścia do planowanych działań były wyniki badań ilościowych i jakościowych przeprowadzonych wśród poszczególnych grup interesariuszy, w tym mieszkańców, przedsiębiorców i rolników.

Dzięki podjętym działaniom zwiększyła się wiedza mieszkańców, przedstawicieli lokalnych samorządów oraz biznesu na temat możliwości działań na rzecz ochrony przyrody oraz ich zaangażowanie w działalność KPN w tym zakresie.

Realizacja specjalistycznego szkolenia przygotowała urzędników z gmin parkowych do włączania mieszkańców w procesy partycypacyjnego zarządzania na terenach chronionych, w szczególności w kwestie związane z planowaniem przestrzennym.

Przewidziane było także podniesienie poziomu świadomości związków pomiędzy stosowanymi praktykami rolniczymi a ochroną środowiska oraz wzrost wiedzy na temat korzystnych dla środowiska i jakości żywności zmian w gospodarce rolnej i przetwórstwie wśród rolników KPN i otuliny.

Wartość projektu: 560 139,00 PLN

Dofinansowanie z UE z Funduszu Spójności: 476 118,15 PLN

Okres realizacji: marzec 2017 – luty 2019

Wszystkie
Następny projekt