Edukacja | Zielona infrastruktura » Moja Puszcza – Angażowanie społeczności lokalnych

Szkolenie Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w sąsiedztwie obszarów chronionych

Dwudniowe szkolenie we wrześniu 2018 r. dla urzędników odpowiedzialnych za proces planowania przestrzennego, wójtów i radnych, sołtysów i innych zainteresowanych tematem przedstawicieli władz lokalnych z gmin sąsiadujących z Kampinoskim Parkiem Narodowym.

Szkolenie było częścią projektu „Moja Puszcza. Angażowanie społeczności lokalnych w ochronę przyrody i krajobrazu Kampinoskiego Parku Narodowego oraz jego otuliny” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020, oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Cele szkolenia

Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy z zakresu prowadzenia partycypacyjnych procesów planowania przestrzennego, wyzwań ochrony przyrody na terenie parku i jego otuliny oraz możliwości rozwiązań infrastrukturalnych i proceduralnych sprzyjających tej ochronie.

Główne zagadnienia poruszone w programie

  • potrzeby, korzyści i wyzwania w realizacji uspołecznionych procesów planowania przestrzennego – angażowanie mieszkańców i innych interesariuszy w proces tworzenia dokumentów planistycznych na przykładzie doświadczeń wybranych gmin (w tym m.in. gminy Kampinos),
  • ochrona krajobrazu poprzez promowanie tradycyjnych wzorców w architekturze – Wzornik Architektoniczny dla regionu Puszczy Kampinoskiej i jego wykorzystanie w tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania,
  • tworzenie terenów zieleni przyjaznych użytkownikom i przyrodzie – sprawdzone rozwiązania z zakresu planowania, zakładania i utrzymywania parków, skwerów i ogrodów,
  • planowanie przestrzenne na obszarach przyrodniczo cennych – wpływ decyzji planistycznych na przyrodę i krajobraz.

Relacje z efektów warsztatów i przydatne linki gdzie można znaleźć więcej informacji jak angażować mieszkańców w ochronę krajobrazu znajdziecie na stronie projektu Moja Puszcza.

Poprzednie wydarzenie
Powrót do projektu
Następne wydarzenie