Zielona infrastruktura

Łódzkie ogrody deszczowe

W maju i czerwcu 2015 podczas cyklu warsztatów stworzyliśmy z udziałem mieszkańców Łodzi modelowe ogrody deszczowe przy obiektach dostępnych publicznie (ośrodki kultury i pomocy społecznej), w których prowadzone są zajęcia skierowane do mieszkańców.

Wszystkie zrealizowane ogrody można znaleźć na internetowej mapie inicjatyw lokalnych. Projekt otrzymał wparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Celem zajęć było m.in. zapoznanie uczestników ze sposobami tworzenia ogrodów zatrzymujących wodę w krajobrazie miejskim, tak by ograniczyć zagrożenie powodziami i podtopieniami  związanymi z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi i niewydolnością kanalizacji burzowej na terenach zurbanizowanych. Chcieliśmy też zwrócić na kwestię obiegu wody w mieście, znaczenia retencji oraz roli roślin w oczyszczaniu wody deszczowej z dachów budynków i innych powierzchni uszczelnionych.

Wykonane ogrody mamy nadzieję, że będą stanowiły zachętę dla mieszkańców Łodzi do tworzenia podobnych obiektów we własnym sąsiedztwie.

W ramach projektu opracowaliśmy również broszuryfilmy instruktażowe, które każdemu wyjaśnią jak stworzyć własny ogród deszczowy i dlaczego warto to zrobić. Zapraszamy do korzystania!

Warsztaty budowania ogrodu deszczowego w pojemniku przy dawnej siedzibie zakładów Wi-Ma w Łodzi w 2015 r.

Warsztaty budowania ogrodu deszczowego w pojemniku przy domu opieki społecznej Sióstr Misjonarek Miłości w Łodzi, w 2015 r.

Warsztaty zakładania ogrodu deszczowego w gruncie przy siedzibie Stowarzyszenia On Ja Ty w Bukowcu, w 2015 r.

Ogród deszczowy w gruncie izolowany od podłoża przy siedzibie Stowarzyszenia On Ja Ty w Bukowcu tuż po założeniu w 2015 r.

Poprzedni projekt
Wszystkie
Następny projekt