Edukacja

Wyzwania zrównoważonej gospodarki wodnej

Głównym celem projektu Wyzwania zrównoważonej gospodarki wodnej. Usługi ekosystemów w dobie zmian klimatycznych jest poprawa w zakresie gospodarki wodnej i wykorzystania usług ekosystemów na terenach miejskich, w sposób sprzyjający ochronie wód. Cel ten odnosi się zarówno do zarządzania miastami, jak i działającymi na ich terenie podmiotami gospodarczymi i innymi organizacjami. Cel główny był realizowany poprzez włączanie do codziennej praktyki planistycznej i procesów podejmowania decyzji zasad i narzędzi zrównoważonego rozwoju, w tym najnowszych osiągnięć z dziedziny ekologii i ekonomii.

Okres realizacji: wrzesień 2011 – marzec 2013

Cele szczegółowe:

 • upowszechnienie stosowania podejścia opartego o analizę i wycenę usług ekosystemów zależnych od wody, w planowaniu zrównoważonego rozwoju miast i firm;
 • wzrost świadomości funkcjonowania cyklu hydrologicznego na terenach zurbanizowanych i konieczności dbałości o zachowanie naturalnej retencji w zarządzaniu przestrzenią miejską;
 • popularyzacja dobrych praktyk i skutecznych rozwiązań stosowanych w innych miastach europejskich;
 • upowszechnienie stosowania zrównoważonego, zintegrowanego podejścia do gospodarowania wodami na terenach miast, z udziałem szerokich grup interesariuszy;
 • tworzenie środowiska specjalistów-praktyków zrównoważonego rozwoju lokalnego i zrównoważonego rozwoju organizacji.

Projekt skierowany był do osób zaangażowanych w gospodarkę wodną, w tym w szczególności do:

 • Decydentów, władz samorządowych różnych szczebli z gmin miejskich;
 • Przedstawicieli innych instytucji, organizacji pozarządowych i podmiotów zaangażowanych w działania związane z gospodarką wodną, zagospodarowaniem terenu oraz zarządzaniem zielenią na terenach zurbanizowanych;
 • Przedstawicieli firm, w tym w szczególności deweloperskich, budowlanych itp. – istotnych interesariuszy, którzy poprzez formę prowadzonej działalności biznesowej wywierają istotny wpływ na lokalne zarządzanie usługami ekosystemów wodnych;
 • Studentów i młodych praktyków zainteresowanych tematyką zrównoważonej gospodarki wodnej i rozwojem zawodowym w tym zakresie.

Projekt obejmował szereg różnorodnych, powiązanych ze sobą, wzajemnie wzmacniających się działań:

 • serię szkoleń e-learningowych oraz stacjonarnych z zakresu zrównoważonego zarządzania usługami ekosystemów wodnych, dostarczających praktycznych umiejętności w tym zakresie;
 • publikację wydawnictwa książkowego z serii Zrównoważony Rozwój – Zastosowania, zawierającą praktyczne wytyczne, jak wprowadzać innowacyjne rozwiązania gospodarki wodnej w polskich miastach;
 • prowadzenie strony internetowej www.uslugiekosystemow.pl opisującej dobre praktyki, innowacyjne rozwiązania techniczne możliwe do wdrożenia zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i mieszkańców miast
 • broszury edukacyjne;

Działania te zostały zaplanowane w sposób zapewniający efektywne włączenie w projekt szerokiej grupy interesariuszy, zarówno na poziomie lokalnym (Toruń, Kraków, Łódź), jak również ogólnopolskim i międzynarodowym (Zlewnia Morza Bałtyckiego).

Projekt Wyzwania zrównoważonej gospodarki wodnej. Usługi ekosystemów w dobie zmian klimatycznych został objęty patronatem honorowym Głównego Konserwatora Przyrody, Janusza Zaleskiego

Projekt Wyzwania zrównoważonej gospodarki wodnej. Usługi ekosystemów w dobie zmian klimatycznych został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Poprzedni projekt
Wszystkie
Następny projekt
Treść | Menu | Przyciski