Edukacja

Usługi ekosystemów dla zrównoważonego rozwoju miast

Projekt miał charakter pilotażowy, przyczynił się do wypracowania modelowych praktyk wykorzystania usług ekosystemów na rzecz zrównoważonego rozwoju miast oraz ich popularyzacji.

Okres realizacji projektu: kwiecień 2011 – marzec 2013

Cele projektu:

Głównym celem projektu była poprawa zarządzania miastami i firmami w Polsce. W szczególności uwzględnione zostało włączanie do codziennej praktyki planistycznej i procesów podejmowania decyzji w tych organizacjach zasad i narzędzi zrównoważonego rozwoju, w tym najnowszych osiągnięć z dziedziny ekologii i ekonomii. Wiązała się z tym również optymalizacja wydatkowania środków na infrastrukturę i zapobieganie drogim, „niezrównoważonym” inwestycjom, wywierającym długotrwałe niekorzystne skutki na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę.

Cele szczegółowe to:

 • Upowszechnienie stosowania wyceny usług ekosystemów w planowaniu zrównoważonego rozwoju miast i firm;
 • Tworzenie sieci specjalistów–praktyków zrównoważonego rozwoju lokalnego
  i zrównoważonego rozwoju organizacji.

W projekcie zaplanowano szereg różnorodnych, powiązanych ze sobą, wzajemnie wzmacniających się działań, co widać na mapie projektu. Działania te zostały zaplanowane w sposób zapewniający efektywne włączenie w projekt szerokiej grupy interesariuszy, zarówno na poziomie lokalnym – miasta Łodzi, jak również ogólnopolskim i międzynarodowym.

Zrealizowane działania:

 • Badania oraz analizy dotyczące barier dla przetrwania drzew w miastach.
 • Dwie edycje szkolenia e-learningowego w języku angielskim Wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju i wyceny usług ekosystemów (wiosna 2011 i 2012). Szkolenia skierowane były do uczestników z Europy Środkowo-Wschodniej i państw basenu Morza Bałtyckiego, a ich celem było zwiększenie ich wiedzy z zakresu podstaw zrównoważonego rozwoju i znaczenia usług ekosystemów oraz wzrost umiejętności wdrażania poznanych zasad w praktyce firm i społeczności miejskich.
 • Dwie edycje Akademii Letniej Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce (3–23 lipca 2011, Łódź; 1–21 lipca 2012, Sopot). Każda edycja stanowiła trzytygodniowe intensywne szkolenie w języku angielskim z praktycznego wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w biznesie i społecznościach lokalnych. Program w stosunku do lat ubiegłych został poszerzony o wykorzystanie narzędzi wyceny usług ekosystemów w zarządzaniu zrównoważonym rozwojem lokalnym miast oraz biznesem.
 • Warsztat edukacyjno-partycypacyjny Jakie są możliwe rozwiązania problemu zanikających drzew w miastach? Działanie to miało na celu przedstawienie szerszej grupie interesariuszy w Łodzi wyników badań oraz analiz, w celu przeprowadzenia ustrukturyzowanej dyskusji nad problemem zanikających drzew w miastach. Organizacja spotkania w różnorodnej grupie interesariuszy, których różnią potrzeby, cele i wartości, może pozwolić na różnorodne i wielostronne spojrzenie na analizowany problem. Wyniki dyskusji stanowiły istotny wkład do opracowania poradnika dla władz samorządowych.
 • Międzynarodowe seminarium naukowe poświęcone różnym perspektywom wartości usług ekosystemów w miastach (15–16 lipca 2011, Łódź). W dwudniowym seminarium wzięli udział wybitni naukowcy z kraju i zagranicy, którzy zajmują się tą tematyką w sferze badań.
 • Poradnik dla władz lokalnych w miastach Przyroda w mieście, w serii Zrównoważony Rozwój – Zastosowania (nr 3/2012). Publikacja będzie uwzględniała dotychczasowe dobre praktyki w tym zakresie z Polski i zagranicy. Zostanie opracowana pod redakcją naukową dr. Jakuba Kronenberga oraz dr. Tomasza Bergiera, na podstawie artykułów wypracowanych na seminarium, na bazie przeprowadzonych analiz oraz w oparciu o dodatkowe teksty zaproszonych ekspertów.
 • Publikacja polskiej wersji językowej poradnika TEEB dla decydentów na poziomie lokalnym i regionalnym. Projekt TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) realizowany jest od roku 2007, afiliowany przy UNEP i finansowany przez UE oraz rządy Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii, Norwegii, Szwecji i Japonii. To największy realizowany w ostatnich latach projekt, którego celem jest określenie znaczenia i wycena usług ekosystemów w skali globalnej. Jego zadaniem jest wskazanie na zależność gospodarki od usług ekosystemów. Jednym z jego efektów są praktyczne poradniki syntetyzujące najważniejsze informacje i zwracające uwagę na praktyczną stronę realizacji omawianych strategii.

Projekt realizowany był przez FUNDACJĘ SENDZIMIRA w partnerstwie z:

 • Uniwersytetem Lipskim, Niemcy
 • Uniwersytetem Łódzkim
 • Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii pod auspicjami UNESCO, Łódź
 • Centrum Fraunhofera dla Europy Środkowo-Wschodniej MOEZ, Lipsk, Niemcy
 • Uniwersytetem Humboldta, Wydział Ekologii Krajobrazu, Berlin, Niemcy
 • Baltic University Programme, Uppsala, Szwecja
 • Akademią Górniczo-Hutniczą, Kraków
 • Instytutem Oceanologii PAN, Sopot

Projekt został objęty patronatem:

 • Głównego Konserwatora Przyrody, Wiceministra Środowiska Janusza Zaleskiego
 • ICLEI – Local Governments for Sustainability
 • Unii Metropolii Polskich
 • Prezydenta Łodzi
 • Marszałka Województwa Łódzkiego

Projekt Usługi ekosystemów dla zrównoważonego rozwoju miast dofinansowany był ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Deutsche Bundestiftung Umwelt.

Poprzedni projekt
Wszystkie
Następny projekt