Partycypacja » WSPÓLNA PRZESTRZEŃ – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach

Rekrutacja gmin do projektu Wspólna Przestrzeń

Zakończyliśmy już dwie tury rekrutacji gmin do projektu, wyłaniając 7 gmin w pierwszym naborze i 4 gminy w drugim (Bolków, Malczyce i Mściwojów z województwa dolnośląskiego oraz Konopiska z województwa śląskiego). Kolejny nabór rozpoczniemy dopiero na jesieni, ale w międzyczasie chętnie odpowiemy na wszelkie pytania zainteresowanych gmin.

W ramach projektu Gmina otrzyma:

 • grant do 20 000 zł na przeprowadzenie konsultacji,
 • wsparcie urbanisty i ekspertów ds. partycypacji oraz mediatora,
 • szkolenia dla pracowników,
 • dostęp do platformy edukacyjnej,
 • możliwość skorzystania z narzędzia internetowego jakim jest platforma softGISowa.

Więcej informacji o wsparciu w ramach projektu można znaleźć TUTAJ.

Przebieg rekrutacji i wymagane dokumenty

Rekrutacja do projektu będzie przeprowadzona w trzech etapach.

Kolejne etapy będą uruchamiane w sytuacji nie wyłonienia założonej liczby gmin w pierwszym (lub kolejnych) etapie.

Termin pierwszej tury: od 27.03.2019 do 29.04.2019 – zakończony, zobacz wyłonione gminy.

Termin drugiej tury: 13.05.2019 do 27.06.2019

Termin trzeciej tury: na jesieni, szczegóły wkrótce

Formularz zgłoszeniowy

Wszystkie gminy przystępujące do rekrutacji w ramach projektu zobowiązane są do wypełnienia Formularza zgłoszeniowego do projektu (pobierz wersję word) i przesłania go wraz z załącznikami w wersji elektronicznej (skan podpisanego dokumentu) na adres mailowy: barbara.surmacz.dobrowolska@sendzimir.org.pl

Wymagane załączniki do formularza:

 1. Wszystkie gminy załączają skan oświadczenia o spełnieniu kryteriów dostępu w tym pisemną deklarację władz gminy, że nie będzie się ona ubiegać o inny grant w ramach niniejszego konkursu na załączonym wzorze – pobierz wzór (word, pdf)
 2. Gminy, które posiadają uchwałę lub uchwały w sprawie sporządzania/zmiany dokumentu lub dokumentów planistycznych zgłaszanych do projektu – załączają skan uchwały wraz z załącznikami.
 3. Gminy, które składają zobowiązanie, że uchwała o przystąpieniu do sporządzania/zmiany dokumentu lub dokumentów planistycznych zostanie podjęta w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia przez władze gminy deklaracji udziału w projekcie – załączają informacje wskazujące proponowane granice obszarów, które będą objęte ustaleniami tego dokumentu lub dokumentów w tym:
  • jeśli gmina planuje podjęcie prac nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub jego zmianą – należy opisać, jakie kierunki zagospodarowania przestrzennego zostaną przyjęte w tym dokumencie,
  • jeśli gmina planuje podjęcie prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą – należy załączyć wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zawierające ustalenia dla obszaru podejmowanego planu miejscowego.

Uwaga: Składane oświadczenia/zobowiązania oraz Formularz zgłoszeniowy do projektu muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania gminy lub osobę upoważnioną. W przypadku złożenia podpisu przez osoby upoważnione dodatkowo należy załączyć skan aktualnego pełnomocnictwa.

Termin przesłania Formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami zostanie ogłoszony w momencie uruchomienia przyjmowania zgłoszeń do projektu.

Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi weryfikację i ocenę złożonych zgłoszeń w terminie do 14 dni roboczych od zakończenia naboru. Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie Fundacji, a także przesłane do gmin drogą elektroniczną.

Regulamin rekrutacji

Przed wypełnieniem Formularza zgłoszeniowego zapoznaj się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie grantowym „Wspólna przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach” wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1: Wzór Formularza zgłoszeniowego do projektu.

Załącznik nr 2: Wzór oświadczenia o spełnieniu kryteriów dostępu wraz z wzorem deklaracji władz gminy o nieubieganiu się o inny grant w ramach konkursu.

Załącznik nr 3: Wzór deklaracji udziału gminy w projekcie (word lub pdf).

Załącznik nr 4: Wzór umowy o powierzenie grantu.

Załącznik nr 5: Wzór Formularza zgłoszenia pracownika.

Załącznik nr 6: Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie pracownika/cy gminy.

Załącznik nr 7: Wzór Formularza danych osobowych uczestnika projektu.

Załącznik nr 8: Wzór oświadczenia uczestnika projektu.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z:

Powrót do projektu