Partycypacja » WSPÓLNA PRZESTRZEŃ – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach

Rekrutacja gmin do projektu Wspólna Przestrzeń – nabór zakończony

Zapraszamy gminy zainteresowane przeprowadzeniem pogłębionych konsultacji społecznych w procesach planowania przestrzennego. Oferujemy wsparcie finansowe, doradcze i szkolenia. W ramach projektu współpracujemy już z 22 gminami nabór nowych gmin do projektu został więc zakończony.

W ramach projektu Gmina otrzyma:

 • grant do 20 000 zł na przeprowadzenie konsultacji,
 • wsparcie urbanisty i ekspertów ds. partycypacji oraz mediatora,
 • szkolenia dla pracowników,
 • dostęp do platformy edukacyjnej,
 • możliwość skorzystania z narzędzia internetowego jakim jest platforma softGISowa.

Więcej informacji o wsparciu w ramach projektu można znaleźć TUTAJ.

Pobierz ulotkę informacyjną.

Przebieg rekrutacji i wymagane dokumenty

Rekrutacja do projektu będzie przeprowadzona w trzech etapach.

Kolejne etapy będą uruchamiane w sytuacji nie wyłonienia założonej liczby gmin w pierwszym (lub kolejnych) etapie.

Termin pierwszej tury: od 27.03.2019 do 29.04.2019 – zakończony

Termin drugiej tury: 13.05.2019 do 27.06.2019 – zakończony

Termin trzeciej tury: 14.10.2019 do 31.01.2020 – zakończony

Nabór w trybie ciągłym na podstawie kolejności zgłoszeń – zakończony 30 czerwca 2020.

Formularz zgłoszeniowy

Wszystkie gminy przystępujące do rekrutacji w ramach projektu zobowiązane są do wypełnienia Formularza zgłoszeniowego do projektu (pobierz wersję word) i przesłania go wraz z załącznikami w wersji elektronicznej (skan podpisanego dokumentu) na adres mailowy: barbara.surmacz.dobrowolska@sendzimir.org.pl

Wymagane załączniki do formularza:

 1. Wszystkie gminy załączają skan oświadczenia o spełnieniu kryteriów dostępu w tym pisemną deklarację władz gminy, że nie będzie się ona ubiegać o inny grant w ramach niniejszego konkursu na załączonym wzorze – pobierz wzór (word, pdf)
 2. Gminy, które posiadają uchwałę lub uchwały w sprawie sporządzania/zmiany dokumentu lub dokumentów planistycznych zgłaszanych do projektu – załączają skan uchwały wraz z załącznikami.
 3. Gminy, które składają zobowiązanie, że uchwała o przystąpieniu do sporządzania/zmiany dokumentu lub dokumentów planistycznych zostanie podjęta w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia przez władze gminy deklaracji udziału w projekcie – załączają informacje wskazujące proponowane granice obszarów, które będą objęte ustaleniami tego dokumentu lub dokumentów w tym:
  • jeśli gmina planuje podjęcie prac nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub jego zmianą – należy opisać, jakie kierunki zagospodarowania przestrzennego zostaną przyjęte w tym dokumencie,
  • jeśli gmina planuje podjęcie prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą – należy załączyć wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zawierające ustalenia dla obszaru podejmowanego planu miejscowego.

Uwaga: Składane oświadczenia/zobowiązania oraz Formularz zgłoszeniowy do projektu muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania gminy lub osobę upoważnioną. W przypadku złożenia podpisu przez osoby upoważnione dodatkowo należy załączyć skan aktualnego pełnomocnictwa.

Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi weryfikację i ocenę złożonych zgłoszeń w terminie do 14 dni roboczych od zakończenia naboru. Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie Fundacji, a także przesłane do gmin drogą elektroniczną.

Regulamin rekrutacji i wymagane dokumenty

Kliknij TUTAJ by poznać Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie grantowym „Wspólna przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach” wraz z załącznikami.

W razie pytań prosimy o kontakt z:

Powrót do projektu
Następne wydarzenie