Regulamin rekrutacji i wzory dokumentów

Gminy, które wyraziły chęć aplikowania do projektu „Wspólna Przestrzeń” zostały zobligowane do zapoznania się z wymogami formalnymi jeszcze przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego. Na etapie wewnętrznej weryfikacji jednostki mogły ocenić, czy kwalifikują się do wzięcia udziału w projekcie oraz z jakimi zobowiązaniami wiąże się przystąpienie do projektu. Poniżej znajduje się Regulamin rekrutacji i uczestnictwa wraz z wymaganymi załącznikami.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie grantowym „Wspólna przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach”

Załączniki:

Załącznik nr 1: Wzór Formularza zgłoszeniowego do projektu (zobacz pdf).

Załącznik nr 2: Wzór oświadczenia o spełnieniu kryteriów dostępu wraz z wzorem deklaracji władz gminy o nieubieganiu się o inny grant w ramach konkursu.

Załącznik nr 3: Wzór deklaracji udziału gminy w projekcie (word lub pdf).

Załącznik nr 4: Wzór umowy o powierzenie grantu.

Załącznik nr 5: Wzór Formularza zgłoszenia pracownika (zobacz wersja word).

Załącznik nr 6: Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie pracownika/cy gminy (pdf lub word).

Załącznik nr 7: Wzór Formularza danych osobowych uczestnika projektu (pdf lub word).

Załącznik nr 8: Wzór oświadczenia uczestnika projektu (pdf lub word).

Załącznik nr 9: Karta monitoringu działań dla grup mieszkańców ze specjalnymi potrzebami funkcjonalnymi w ramach procesu konsultacji społecznych (pdf).

Załącznik 10: Sprawozdanie z realizacji procesu pogłębionych konsultacji społecznych (pdf).

Treść | Menu | Przyciski