Partycypacja | Zielona infrastruktura

Strategia rozwoju zieleni dla Miasta Tychy

Fundacja Sendzimira wspiera Miasto Tychy w wypracowaniu Strategii rozwoju terenów zieleni miasta Tychy na lata 2018–2025+.

W pierwszym etapie prac (do połowy 2018 roku):

  • przeprowadziliśmy analizę istniejących dokumentów strategicznych i ogólną inwentaryzację terenów zieleni;
  • zrealizowaliśmy warsztatów VISIS z interesariuszami w celu diagnozy sytuacji i wypracowania głównych kierunków działania;
  • opracowaliśmy na tej podstawie głównych kierunków rozwoju terenów zieleni w formie raportu stanowiącego punkt wyjścia do dalszych prac nad strategią, która została przekazana Prezydentowi Miasta.

W realizację projektu zaangażowane są ekspertki Fundacji mgr inż arch. Agnieszka Czachowska i dr Agata Pietrzyk-Kaszyńska.

W listopadzie 2018 roku, w trakcie szkolenia Zarządzanie zielenią w praktyce odbyły się warsztaty koncepcyjne z udziałem interesariuszy, w efekcie których powstały rekomendacje. Zostana one wykorzystane przez Tychy w pracach nad Strategią.

 

Poprzedni projekt
Wszystkie
Następny projekt