Edukacja | Zielona infrastruktura » Climate NBS Polska – przeciwdziałanie zmianom klimatu

Szkolenie Błękitno zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu – narzędzia strategiczne (Kraków 2020)

W dniach 23–24 stycznia 2020 r. w Krakowie odbyła się druga edycja warsztatów dotyczących włączania błękitno-zielonej infrastruktury do polityk lokalnych, w których wzięło udział 24 specjalistów z 14 miejscowości z całej Polski. Warsztaty stanowiły drugi etap programu szkoleniowego Climate NBS.

W czasie warsztatów uczestnicy poznali europejskie przykłady zapisów strategii, planów przestrzennych oraz innych dokumentów prawa lokalnego, dotyczące rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury. W czasie prac w grupach dyskutowali możliwość przeniesienia tych rozwiązań na grunt polski. Trzy spośród wypracowanych pomysłów zostały zarekomendowane na sesji podsumowującej Prezydentowi Jerzemu Muzykowi:

  1. Koncepcja „Klimatyczny Kraków naturalnie”, zakładająca powołanie zespołu koordynującego działaniami na rzecz adaptacji i mitygacji zmian klimatu;
  2. Program „NBS dla dróg i parkingów”, zakładający wprowadzenie standardów dla zieleni w pasie drogowym;
  3. Opracowanie „Zbioru wytycznych dotyczących oceny powierzchni biologicznie czynnej”.

Opis wszystkich wypracowanych pomysłów został przekazany władzom Miasta Krakowa.

Spotkanie zrealizowane zostało w ramach projektu Climate NBS Polska we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa.

Patrz program warsztatów.

Powrót do projektu
Następne wydarzenie
Treść | Menu | Przyciski