Edukacja | Zielona infrastruktura

Climate NBS Polska – przeciwdziałanie zmianom klimatu

Projekt Climate Mitigation through Nature-Based Solutions in Urban Poland (Climate NBS Polska) Fundacja Sendzimira realizuje w partnerstwie z Ecologic Institute z Berlina od października 2018 do listopada 2020 r. dzięki dofinansowaniu GIZ na zlecenie rządu Republiki Federalnej Niemiec. Jego celem jest rozpowszechnienie rozwiązań opartych na przyrodzie w miastach.

Cele projektu

  • budowanie świadomości w jaki sposób rozwiązania oparte na przyrodzie (tzw. Nature Based Solutions NBS) mogą przyczyniać się do łagodzenia zmian klimatu w mieście;
  • zwiększenie wiedzy i umiejętności urzędników miejskich, pracowników samorządowych, planistów i architektów krajobrazu, w zakresie projektowania i wdrażania NBS w polskich miastach.

Planowane publikacje dot. NBS

W ramach projektu zostaną opracowane dwie praktyczne publikacje (druga połowa 2019 r.):

  • katalog rozwiązań opartych na przyrodzie rekomendowanych do stosowania w polskich miastach pt. Błękitno-zielona infrastruktura dla adaptacji miast do zmian klimatu – katalog techniczny;
  • wytyczne i zalecenia dotyczące tworzenia polityk i zachęt wspierających wdrażanie NBS w polskich miastach pt. Błękitno-zielona infrastruktura dla adaptacji miast do zmian klimatu – narzędzia strategiczne.

Programy szkoleniowe z zakresu NBS

Następnie na bazie opracowanych materiałów zostaną stworzone autorskie programy szkoleniowe skierowane do miejskich urzędników i projektantów błękitno-zielonej infrastruktury:

  • szkolenie z projektowania NBS w miastach (5 dni szkoleniowych, 2 edycje);
  • szkolenie z narzędzi i metod popularyzacji wdrażania NBS w polskich miastach (2 dni szkoleniowe, 2 edycje);
  • szkolenie online z praktycznych aspektów wdrażania i projektowania NBS w polskich miastach (dwie edycje).

Wizyta studyjna – dobre praktyki NBS w Niemczech

Przedstawiciele zarządców miast wezmą również udział w wizycie studyjnej w Niemczech, gdzie poznają praktyczne aspekty wdrażania błękitno-zielonej infrastruktury dla łagodzenia zmian klimatu.

Projekt Climate NBS jest częścią Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI) Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Atomowego Republiki Federalnej Niemiec. Nadrzędnym celem EUKI jest rozwój współpracy na rzecz klimatu w ramach Unii Europejskiej, w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Poprzedni projekt
Wszystkie