Naukowe | Zielona infrastruktura » INTERLACE – międzynarodowa współpraca w celu odbudowy i przywrócenia ciągłości miejskich ekosystemów

Międzynarodowa konferencja w Krakowie: Cities Talk Nature Europe

W dniach 21-22 września 2022 mieliśmy przyjemność wspierać Metropolię Krakowską w organizacji Międzynarodowej Konferencji Cities Talk Nature Europe: Nature, Places, People w ramach projektu INTERLACE. W wydarzeniu wzięło udział ponad 50 uczestników zarówno z Polski jak i z zagranicy.

sala konferencyjna
Sesja plenarna konferencji, fot. Natalia Sierpińska

Konferencja miała na celu pogłębienie wiedzy i wymianę doświadczeń w zakresie wdrażania rozwiązań opartych na przyrodzie. Były to dwa dni pełne ciekawych dyskusji, spotkań z ekspertami, warsztatów oraz wyjazdów studyjnych.

Konferencja została otwarta przez Marię Piątkowską i Daniela Wrzoszczyka z Biura Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. W swoich wypowiedziach podkreślili, że adaptacja do zmian klimatu będzie największym wyzwaniem nadchodzących lat. Z kolei Sandra Naumann, koordynatorka projektu INTERLACE z Ecologic Institute, wyjaśniła w jaki sposób odbudowa ekosystemu jest częścią rozwiązania problemu zmian klimatu, zanieczyszczenia powietrza, a także problemów społecznych.

Lasy miejskie w Krakowie

W swojej prezentacji na temat zarządzania zielenią w Krakowie Łukasz Pawlik, zastępca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, na wielu przykładach przedstawił osiągnięcia, perspektywy i wyzwania zarządzania zielenią w Krakowie. Na tereny zieleni przeznacza się dwa procent budżetu miasta. Kraków stawia sobie za cel podwojenie lesistości do 2040 roku – z czterech do ośmiu procent, zagwarantowanie wszystkim mieszkańcom sprawiedliwego i równego dostępu do terenów zieleni oraz połączeń między nimi. Wyzwaniem przy realizacji tego pomysłu jest duża powierzchnia jaką zajmują obecnie pojazdy oraz parkingi. Na zakończenie Łukasz Pawlik podkreślił znaczenie edukacji i współpracy z mieszkańcami.

Standardy utrzymania terenów zieleni w mieście

Monika Pęc-Święcicka, zastępczyni dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu opowiedziała o Standardach utrzymania zieleni miejskiej. Wrocław wraz z Krakowem zainicjował wypracowanie standardów w sposób partycypacyjny. Publikację przygotowała Fundacja Sendzimira we współpracy z 35 miastami, naukowcami i przedstawicielami firm wykonawczych. Ważnymi celami tego procesu było zebranie wiedzy, użycie zrozumiałego języka oraz stworzenie dokumentu, który można łatwo zastosować w zamówieniach publicznych. W efekcie powstał dokument zawierający praktyczne wytyczne dotyczące szerokiego zakresu prac związanych z pielęgnacją zieleni od przygotowania do prowadzenia prac, przez sadzenie i pielęgnację roślin, utrzymanie murawy, różnych elementów małej architektury i nawierzchni po zarządzanie strefami biocenotycznymi, obiektami wodnymi i martwym drewnem.

Strategiczne planowanie NBS

Kolejna prezentacja Svea Busse z Universitat Autònoma de Barcelona dotyczyła oceny wrażliwości Metropolii Krakowskiej na zmiany klimatu. W ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy razem z Johannesem Langemeyerem (Universitat Autònoma de Barcelona) zidentyfikowali najważniejsze wyzwania regionu metropolitalnego (takie jak zanieczyszczenie powietrza, wyspy ciepła czy powodzie rzeczne) oraz opracowali konkretne wskaźniki, które można zmapować w terenie. Uwzględniono również aspekty społeczne, takie jak gęstość zaludnienia czy lokalizacja infrastruktury krytycznej.

Urban Governance Atlas – interaktywna baza NBS

Natalia Burgos Cuevas z Ecologic Institute oparła swoją prezentację o tezę, że kluczowe polityki UE dostrzegają potencjał rozwiązań opartych na przyrodzie i wspierają ich wdrażanie. Wyzwaniem pozostaje jednak przełożenie tego zaangażowania na działania lokalne. Aby wesprzeć włączanie NBS do polityki lokalnej, konsorcjum projektu INTERLACE opracowało Urban Governance Atlas (UGA). Jest to interaktywna baza NBS, obejmującą 250 przykładów z całego świata. W UGA m.in. znalazły się sposoby finansowania, wdrażania oraz zarządzania NBS. Baza pozwala dzielić się wiedzą na temat czynników pozytywnie wpływających na sukces NBS oraz lekcjach wyciągniętych z niepowodzeń. Celem UGA jest zachęcanie do wdrażania NBS dzięki dawaniu dobrych przykładów.

Partycypacja społeczna

Ostatnia prezentacja dotyczyła udziału społeczeństwa w zarządzaniu ekosystemami miejskimi w Krakowie i została zaprezentowana przez Agnieszkę Królik z ZZM Kraków. Prezentacja dotyczyła zaangażowania mieszkańców w tworzenie Kierunków rozwoju i zarządzania obszarami zieleni w Krakowie na lata 2019-2030, wieloletniej polityki rozwoju. Podczas prac nad dokumentem odbyły się trzyetapowe konsultacje, których celem była identyfikacja wyzwań, priorytetyzacja działań oraz uzyskanie informacji zwrotnej i zebranie postulatów. Podczas działań miasto odkryło wielki potencjał oraz wiedzę merytoryczną krakowian.

sala konferencyjna
Wystąpienie Tomasza Bergiera, fot. Natalia Sierpińska

Wdrażanie NBS w praktyce

W dyskusji panelowej na temat praktycznych doświadczeń we wdrażaniu rozwiązań opartych na przyrodzie uczestniczyli przedstawiciele trzech europejskich miast biorących udział w projekcie INTERLACE: Xavier Romero Hidalgo z Granollers (Hiszpania), Max Krombholz z Chemnitz (Niemcy) i Daniel Wrzoszczyk ze Stowarzyszenia Metropolia Krakowska (Polska). Podzielili się oni ciekawymi przykładami rozwiązań opartych na przyrodzie oraz refleksjami na temat przeszkód, które wyłoniły się podczas ich realizacji. Poruszyli również temat świadomości samorządów odnośnie NBS i ich dalszego rozwoju w tym kierunku.

Sesje warsztatowa

Uczestnicy i uczestniczki konferencji mieli możliwość wzięcia udziału w wybranych warsztatach:

1.Stosowanie uniwersalnych standardów w polskich i europejskich miastach: środki, korzyści, perspektywy, bariery, na przykładzie Standardów utrzymania terenów zieleni w mieście Fundacji Sendzimira. (Monika Pęc-Święcicka, ZZM Wrocław, Ilona Gosk, Fundacja Sendzimira)

  1. Ocena wrażliwości Metropolii Krakowskiej na zmiany klimatu. Johannes Langemeyer, Universitat Autònoma de Barcelona, Svea Busse, Universitat Autònoma de Barcelona)
  2. Narzędzia strategiczne stosowane w miastach europejskich: stan obecny, potrzeby i perspektywy na przykładzie Urban Governance Atlas (Natalia Burgos Cuevas, Ecologic Institute, Tomasz Bergier, Fundacja Sendzimira)
  3. Udział społeczeństwa w zarządzaniu ekosystemami miejskimi: najlepsze przykłady z Polski: standardy, potrzeby i perspektywy. (Agnieszka Czachowska, Fundacja Sendzimira)

Dobre praktyki z Metropolii Krakowskiej – wizyta studyjna

zdjęcie grupowe
Uczestnicy i uczestniczki konferencji na Niepołomickich Błoniach, fot. Natalia Sierpińska

Drugiego dnia udaliśmy się na wizyty studyjne, gdzie razem z uczestnikami konferencji odwiedziliśmy Park Axentowicza, Błonia Krakowskie, Park Jordana, Park Krakowski, Park Lotników Polskich oraz Błonia Niepołomickie (o których możecie przeczytać w naszym artykule).

Po krakowskich parkach zostaliśmy oprowadzeni przez przedstawicieli krakowskiego ZZM: Agnieszkę Polak, Iwonę Kluzę-Wąsik, Przemysława Szwałko, Łukasza Mielczarka oraz zastępcę dyrektora ds. Zieleni Łukasza Pawlika. Z kolei wiceburmistrz Miasta i Gminy Niepołomice Adam Twardowski oraz Maciej Maderak, kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta opowiadali nam o powstaniu Niepołomickich Błoń. Była to wspaniała okazja, by zobaczyć najnowsze inwestycje niebiesko-zielonej infrastruktury w Krakowie oraz Niepołomicach.

dwie osoby z mapą
Przemysław Szwałko oprowadzający naszych gości po krakowskich parkach, fot. Natalia Sierpińska

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Cities Talk Nature Europe: Nature, Places, People oraz serdecznie gratulujemy Metropolii Krakowskiej sukcesu, jakim okazała się konferencja. Do zobaczenia na kolejnym wydarzeniu INTERLACE!

Podsumowanie konferencji powstało z pomocą Climate Alliance oraz Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

Zdjęcia: Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, Fundacja Sendzimira i Ecologic Institute.

Program wydarzenia:

program konferencji

Poprzednie wydarzenie
Powrót do projektu
Następne wydarzenie