Standardy utrzymania terenów zieleni w miastach

Publikacja stanowi zbiór uniwersalnych zasad postępowania na terenach biocenotycznych, zabytkowych, reprezentacyjnych i towarzyszących zabudowie. Zapisy obejmą parki, skwery, zieleńce, ulice, lasy oraz zieleń towarzyszącą zabudowie mieszkaniowej czy innym obiektom, a także zbiorniki wodne.

Standardy skierowane są do wykonawców prac i zarządców terenów zieleni, przede wszystkim publicznych, ale wytyczne mogą być wskazówką dla każdego zarządcy terenu: spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot czy prywatnych właścicieli.

Standardy są odpowiedzią na nowe trendy w sposobie utrzymania zieleni związane ze zmianami klimatu, aktualizacją wiedzy przyrodniczej, zwiększoną aktywnością społeczną w zakresie współdecydowania o sposobie zarządzania miastem, dysproporcją w jakości utrzymania terenów zieleni wynikającą z ograniczeń budżetowych, procedur czy kompetencji wykonawców.

Wszystkie opracowane standardy zostały pogrupowane w sześć części, które są wzajemnie ze sobą powiązane:

Część 1. Wprowadzenie

Zawiera informacje dotyczące całego opracowania, zasady na jakich Standardy mogą być wdrażane przez miasta i procesie ich aktualizacji, ponadto składa się z następujących części:

Część 2. Sadzenie

Zawiera wytyczne związane z sadzeniem różnego rodzaju roślin w ramach prac utrzymaniowych, nie obejmują one kwestii projektowych, a wyłącznie opisują, jak wykonać sadzenie:

Część 3. Murawa

Obejmuje następujące standardy:

Część 4. Pielęgnacja

Zawiera standardy: