Partycypacja | Zielona infrastruktura

Gmina Skawina Chwyta Wodę

Od września do grudnia 2021 roku, we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Skawina przeprowadziliśmy serię działań, których celem było wsparcie rozwoju małej retencji.

Praktyczne warsztaty, materiały edukacyjne i inne narzędzia wsparcia pomogą mieszkańcom i mieszkankom we wdrażaniu rozwiązań przeciwdziałających suszom i powodziom na terenie gminy.

Ogrody deszczowe w Radziszowie

Pod koniec października w Radziszowie powstały dwa ogrody deszczowe. W budowę włączyła się Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II oraz firma Volvo Maszyny Budowlane, która użyczyła nieodpłatnie minikoparki i operatora do wykonania prac ziemnych.

Zbliżenie na ogród deszczowy przy Szkole Podstawowej w Radziszowie - na pierwszym planie zasadzone rośliny i żwir ozdobny.

Pierwszy ogród o powierzchni 3,2 m2 powstał przy samej szkole i jest w stanie zgromadzić 4 m3 wody opadowej, przechwytywanej z dachu budynku oraz spływającej z trawnika i chodnika.

W centrum osoba wrzucająca z wiadra kruszywo do zagłębienia w ziemi. W tle uczestnicy i uczestniczki warsztatów oraz budynek dworca PKP Radziszów.

W budowie ogrodu wzięły również udział uczennice i uczniowie. Podczas warsztatów rozmawialiśmy o wyzwaniach związanych z wodą opadową i zmianami klimatu oraz samymi ogrodami deszczowymi, by później założyć rękawice, chwycić za łopaty i zazielenić część terenu szkoły.

Zdjęcie gotowego ogrodu deszczowego z grupą uczestników i uczestniczek warsztatów.

Drugi ogród, przy Dworcu PKP Radziszów jest wielkości 3,4 m2 i może zgromadzić 5 m3 wody opadowej spływającej z pobliskiej ulicy i rowu odwadniającego.

Zdjęcie uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Radziszowie stojących wokół ogrodu deszczowego, przygotowujących ogród do zasadzenia roślin.

Ten ogród również został zrealizowany warsztatowo. Korzystając z ciepłych, jesiennych dni udział w budowie wzięli mieszkańcy i mieszkanki Radziszowa oraz urzędnicy Gminy Skawina.

Ogrody deszczowe zrealizowane w ramach tego projektu, wraz z tymi zrealizowanymi w Skawinie w poprzednich latach można znaleźć na naszej mapie miejsc sprzyjających retencji.

Materiały edukacyjne

W trakcie warsztatów zrealizowaliśmy materiały filmowe, które zostały wykorzystane do stworzenia filmu edukacyjnego nt. budowy ogrodów deszczowych. Dodatkowe informacje praktyczne znajdują się w poradniku dobrych praktyk Skawina chwyta wodę, który pomoże mieszkańcom i mieszkankom samodzielnie stworzyć rozwiązania zwiększające retencję.

Dotacje na rozwój małej retencji w Gminie Skawina

Jak wskazało badanie ankietowe, ważnymi barierami dla wdrażania rozwiązań sprzyjających zatrzymywaniu wody w miejscu opadu są z jednej strony brak znajomości skutecznych działań, z drugiej dostęp do środków finansowych na ich realizację.

Dostęp do wiedzy zapewnią materiały edukacyjne, aby przyspieszyć realizację konkretnych wdrożeń, wsparliśmy gminę w wypracowaniu założeń do systemu dotacji do małej retencji. W pierwszym kroku zrealizowaliśmy warsztaty z przedstawicielami urzędu, które pozwoliły na przygotowanie koncepcji narzędzia. Następnie koncepcja ta została poddana konsultacjom z mieszkańcami i mieszkankami w trakcie warsztatu  online zrealizowanego na początku grudnia.


Loga - Unii Europejskiej, LEADER oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pod nimi napis: "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejski"

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

Projekt Gmina Skawina Chwyta Wodę współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Poprzedni projekt
Wszystkie
Następny projekt