Rekrutacja gmin do projektu Wspólna Przestrzeń

Zapraszamy gminy zainteresowane przeprowadzeniem pogłębionych konsultacji społecznych w procesach planowania przestrzennego. Oferujemy wsparcie finansowe, doradcze i szkolenia. Zgłoszenia do 12 grudnia 2019. W ramach projektu współpracujemy już z 11 gminami. Czytaj dalej

Geoankieta

Planowanie przestrzenne, aby właściwie odpowiadało na oczekiwania mieszkańców, wymaga skutecznego ich zaangażowania. Pogłębione konsultacje społeczne w trakcie prac nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego czy też miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego pozwalają na lepsze dostosowanie przestrzeni do potrzeb mieszkańców.

Czytaj dalej

Lubię deszcz

Projekt realizowany na rzecz Miasta Wrocławia, którego celem jest zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży oraz innych mieszkańców miasta na temat zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi w dobie zmian klimatu. Czytaj dalej

Koncepcja zagospodarowania otoczenia Centrum Nauki Kopernik

Projekt obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie trzydniowych warsztatów partycypacyjnego planowania z udziałem architektów, ekspertów różnych dziedzin i interesariuszy, których celem jest wypracowanie koncepcji zagospodarowania terenu zieleni otaczającego Centrum Nauki Kopernik.

Czytaj dalej

Ścieżka edukacyjna w Dolinie Służewieckiej

We współpracy z Urzędem m. st. Warszawy, w ramach projektu ADAPTCITY, przygotowaliśmy ścieżkę edukacyjną na temat adaptacji miasta do zmian klimatu. Jest ona skierowana do mieszkańców Warszawy w każdym wieku – od przedszkolaków, przez dzieci w wieku szkolnym i młodzież po dorosłych, w tym seniorów. Zapraszamy na spacer! Czytaj dalej

Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach

W maju 2019 r. zakończyliśmy realizację dwuletniego projektu, którego celem było zainicjowanie dialogu i wymiany doświadczeń na temat zarządzania zielenią w miastach. Projekt dofinansowany był z POIiŚ 2014-2020, w ramach konkursu: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów, podtyp: Budowanie potencjału i integracja. Czytaj dalej

Spotkania z klimatem

W maju i czerwcu realizowaliśmy cykl spotkań, poświęconych tematyce adaptacji miast do zmian klimatu. Projekt miał na celu zachęcenie mieszkańców m.st. Warszawy do podejmowania działań, poprawiających jakość życia w mieście.

Czytaj dalej