Raport końcowy projektu „WSPÓLNA PRZESTRZEŃ”

W raporcie podsumowujemy trzyletni projekt, który zrealizowaliśmy w okresie od 01.03.2019 r. do 31.03.2022 r. dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Projekt miał na celu wsparcie (merytoryczne, techniczne i finansowe) procesów pogłębionych konsultacji społecznych dotyczących planowania przestrzennego w 22 gminach z całej Polski. Zrealizowane działania zakładały wypracowanie i upowszechnienie stosowania innowacyjnych metod i narzędzi prowadzenia konsultacji społecznych w szerszej formie niż wynikająca z obowiązku ustawowego. Dodatkowym elementem projektu były działania edukacyjne, w tym wsparcie szkoleniowe, oferowane pracownikom i pracowniczkom urzędów.