Edukacja | Zielona infrastruktura

Szkoła przyjazna klimatowi. Modelowe centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu w mieście

W styczniu 2022 r. rozpoczęliśmy realizację dwuletniego projektu. Jego celem jest pogłębienie wiedzy uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej na temat roli błękitno-zielonej infrastruktury w adaptacji do zmian klimatu.

W partnerstwie z Urzędem Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz PS Paaby Prosess – Edu_Action z Norwegii, stworzyliśmy centrum edukacji, z którego korzystać będą mogły wszystkie osoby mieszkające w Warszawie.

Zachęcamy do odwiedzania strony projektu: www.spk.sendzimir.org.pl !

Cel projektu Szkoła przyjazna klimatowi

Wawer jest największą pod względem powierzchni dzielnicą Warszawy. Często dotykają go dotkliwe podtopienia, będące skutkiem gwałtownych opadów. Projekt zakłada kompleksowe zagospodarowanie wód opadowych z wykorzystaniem błękitno-zielonej infrastruktury (BZI) wokół Szkoły Podstawowej nr 195 im. Króla Maciusia I w Warszawie. Doprowadzi to do rozwiązania problemu powodzi natychmiastowych na sąsiadujących ze szkołą terenach. Wzorcowe zagospodarowanie terenu szkoły partnerzy projektu wykorzystają do prowadzenia działań edukacyjnych i informacyjnych na temat roli BZI w adaptacji terenów zurbanizowanych do zmian klimatu. Promocja rozwiązań łatwych do powielania pozwoli na rozpowszechnienie ich stosowania w innych placówkach edukacyjnych i przez mieszkańców całej Warszawy. Zobacz co planujemy.

Co dzieje się w ramach projektu?

Przy szkole stworzyliśmy demonstracyjny system obiektów BZI wraz ze ścieżką edukacyjną na temat mitygacji i adaptacji do negatywnych skutków zmian klimatu. Wszystkie prace prowadzone były partycypacyjnie, przy udziale całej społeczności szkolnej, która została przygotowana do udziału w projekcie. Zainteresowani tematyką nauczyciele, zarówno ze szkół warszawskich jak i całego kraju, mogli skorzystać z bezpłatnego programu szkoleniowego, scenariuszy lekcji oraz publikacji. Wszystkie działania zakończymy w październiku 2023 r. Poniżej prezentujemy najwazniejsze wydarzenia:

Warsztaty dla nauczycieli i uczniów szkoły nr 195 (marzec 2022)

Pierwszą aktywnością, w ramach projektu, była realizacja warsztatów dla nauczycieli pracujących w Szkole Podstawowej nr 195. W trakcie spotkań nauczyciele poznali dobre praktyki działań edukacyjnych z Polski i Norwegii, co umożliwiło im stworzenie scenariuszy lekcji na temat adaptacji i mitygacji zmian klimatu. Na bazie opracowanych planów lekcji, w 22 klasach przeprowadzili zajęcia tematyczne, które wprowadziły społeczność szkolną w tematykę projektu.

Konsultacje z udziałem społeczności szkoły nr 195 (wiosna 2022)

Uczniowie i nauczyciele wzięli udział w warsztatach projektowania wybranych obiektów – w tym ogrodu deszczowego połączonego z ławką oraz kieszonkowego parku. 

Powstałe w wyniku prac warsztatowych koncepcje, po opracowaniu przez projektanta, poddaliśmy konsultacjom. Umożliwiło to zebranie uwag i komentarzy do projektów i uwzględnienie oczekiwań użytkowników terenu. Przeczytaj podsumowanie warsztatów i konsultacji.

Szkoła przyjazna klimatowi – projekty i realizacja obiektów BZI (jesień 2023)

Wyniki warsztatów i procesu konsultacji wykorzystaliśmy do przygotowania projektów wykonawczych wszystkich rozwiązań BZI i elementów małej architektury. Realizacja obiektów BZI była prowadzona przy współpracy z Urzędem Dzielnicy Wawer i społecznością szkolną. Łącznie na terenie Szkoły Podstawowej nr 195 zrealizowaliśmy 45 różnych rozwiązań opartych na przyrodzie. Wśród nich znajdą się ogrody deszczowe w pojemnikach i gruncie, zbiorniki na deszczówkę, łąki kwietne, zielone ściany i zadaszenia, rozszczelnienia oraz parki kieszonkowe. Wszystkie obiekty zrealizowaliśmy z uczniami i nauczycielami, na początku roku szkolnego 2023/2024. Uczniowie mogli zapoznać się z poszczególnymi etapami budowy obiektów BZI. Dowiedzieli się jak pielęgnować posadzone rośliny i jak dbać o stworzone obiekty w kolejnych latach. Przeczytaj podsumowanie warsztatów praktycznych.

Scenariusze lekcji i publikacja edukacyjna (grudzień 2023 – luty 2024)

W oparciu o doświadczenia zebrane w projekcie, opracujemy:

  • konspekty lekcji z zakresu wykorzystania BZI do adaptacji i mitygacji zmian klimatu wraz z kartami zadań dla dzieci młodszych i starszych;
  • poradnik zakładania obiektów BZI przy szkołach i wykorzystania ich w działaniach edukacyjnych, który trafi do szkół podstawowych w Warszawie i całej Polsce.

Ścieżka, piknik i działania informacyjne (jesień 2023)

Ścieżka edukacyjna, prezentuje wzorcowe rozwiązania stworzone przy szkole. Wszyscy jej użytkownicy mogą dowiedzieć się jak funkcjonują i czemu służą poszczególne obiekty oraz uzyskać dokładne wskazówki jak samodzielnie wdrożyć podobne rozwiązania. Rozwiązania, zaprezentowane na ścieżce wypromujemy wśród mieszkańców dzielnicy, w trakcie pikniku edukacyjnego 28 paździrnika 2023.. 

Teren szkoły będzie mógł być wykorzystywany do prowadzenia dalszej edukacji w zakresie adaptacji i mitygacji zmian klimatu dla uczniów warszawskich szkół.

Program szkoleniowy dla nauczycieli (luty – kwiecień 2024)

Dwuetapowy program szkoleniowy dot. edukacji o adaptacji i mitygacji zmian klimatu w miastach, z wykorzystaniem BZI skierujemy do nauczycieli i zarządców szkół z całej Polski. Będzie on składać się z miesięcznego kursu e-learningowego oraz warsztatów stacjonarnych.

Zespół projektu

Judyta Łuczyńska – koordynatorka projektu  (judyta.luczynska@sendzimir.org.pl)

Barbara Surmacz-Dobrowolska – koordynatorka projektu ds. formalno-finansowych (barbara.surmacz.dobrowolska@sendzimir.org.pl)


Informacje o projekcie na Stronie Operatora.

Projekt “Szkoła przyjazna klimatowi. Modelowe centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu w mieście” korzysta z dofinansowania o wartości 478 138 euro, otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG, w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu; obszar programowy: Klimat. Celem projektu jest pogłębienie wiedzy uczniów i nauczycieli na temat skutków zmiany klimatu oraz metod adaptacji do nich. 

Potrwa od 1 stycznia 2022 do 31 października 2023 r.

https://eeagrants.org/ 

Wspólnie działamy na rzecz zielonej Europy.

Poprzedni projekt
Wszystkie
Następny projekt