Edukacja | Zielona infrastruktura » Szkoła przyjazna klimatowi

Warsztaty wprowadzające dla nauczycieli

17 marca odbyło się wydarzenie inaugurujące projekt Szkoła przyjazna klimatowi, który realizujemy wspólnie z Urzędem Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, na terenie szkoły nr 195 im. Króla Maciusia I. Było to wyjątkowe spotkanie dla nauczycieli, które rozpoczyna cykl wydarzeń przewidzianych w ramach Projektu.

Powitanie nauczycieli

Spotkanie otworzył zastępca burmistrza Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Łukasz Jeziorski. Podkreślił jak ważne jest podejmowanie działań sprzyjających klimatowi oraz jakie szanse daje społeczności szkolnej realizacja tego projektu. Część oficjalną uzupełniła prezentacja ogólnych założeń projektu, elementów błękitno-zielonej infrastruktury, które powstaną na terenie szkoły oraz harmonogramu działań w ramach projektu.

Zaangażowanie – podstawa trwałej współpracy

Aby realizacja projektu, była możliwa, bardzo istotne jest zaangażowanie społeczności szkolnej. Dlatego, tak ważne było rozpoczęcie procesu od rozmowy z nauczycielami i nauczycielkami, wysłuchanie ich obaw i konfrontacja tych przemyśleń z planem realizacji działań. Wszyscy uczestniczący w dyskusji nauczyciele byli zgodni co do konieczności realizacji projektu, gdyż zauważają występujące negatywne zjawiska takie jak gwałtowne, lokalne podtopienia czy długotrwałe susze.

W warsztatach wzięła udział większość nauczycieli i nauczycielek (ponad 60 osób). Pracowali w dwóch grupach. W jednej znaleźli się ci uczący dzieci młodsze a w drugiej dzieci starsza.

Co to jest adaptacja i mitygacja zmian klimatu?

Dr hab. Tomasz Bergier, członek Zarządu Fundacji Sendzimira, wykładowca AGH, wprowadził uczestników i uczestniczki w zagadnienia związanie z adaptacją i mitygacją zmian klimatu, omówił dokument na bazie którego Dzielnica Wawer zobligowana jest do podejmowania zdecydowanych kroków na rzecz poprawy jakości środowiska, wskazał dobre praktyki, wspierające mikroretencję. Prezentacja pozwoliła nauczycielom lepiej zrozumieć te zagadnienia, tak by mogli przekazywać je dzieciom w ramach realizacji projektu.

Jak wygląda edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju w Norwegii?

Kirsten Paaby, edukatorka i działaczka w tematyce zrównoważonego rozwoju, która na co dzień mieszka w Oslo, wskazała kilka przykładów współuczestnictwa uczniów w kształtowaniu otoczenia szkoły i realnego wpływu na jej funkcjonowanie. Pokazała, jak jednostki edukacyjne, współpracują z otoczeniem: grupami sąsiadów, organizacjami pozarządowymi czy ośrodkami badawczymi i zachęcała, do identyfikacji takich możliwości wokół Szkoły Podstawowej nr 195.

Fot. Wykład Kirsten Paaby w trakcie warsztatów dla nauczycieli|17 marca 2022 r.

Ciekawe były spostrzeżenia dotyczące poznanych przykładów edukacji w praktyce. Nauczyciele wyraźnie zwrócili uwagę, na różnice wynikające z systemu nauczania w Polsce i Norwegii, a w szczególności na zaufanie i akceptację nowych form przekazu przez rodziny uczniów. Wyzwaniem w przypadku wawerskiej szkoły, może być niski poziom zaangażowania w życie szkoły np. rodziców, dziadków czy innych opiekunów. Mamy jednak nadzieję, że angażujące działania planowane w ramach projektu pozwolą je zwiększyć.

Jak ciekawie uczyć dzieci o wykorzystaniu zieleni w przeciwdziałaniu skutkom zmien klimatu?

Praca grupowa nie sprawiła uczestnikom i uczestniczkom najmniejszej trudności. Celem warsztatu było wymyślenie takich aktywności, które pozwolą zrealizować z uczniami lekcje pozwalające im wziąć aktywny udział w projekcie.

Uczestnicy warsztatów w trakcie prezentacji efektów pracy grupowej|17 marca 2022 r.

Każda klasa weźmie udział w jednej lekcji, która umożliwi uczniom zrozumienie istoty projektu, jego założeń oraz zasadności podejmowanych działań w dobie kryzysu klimatycznego. Lekcja wprowadzająca zostanie przeprowadzona przed rozpoczęciem prac ziemnych na terenie szkoły, wspólnie z procesem projektowania rozwiązań opartych na przyrodzie, które będa później realizowane na szkolnym podwórku. Nauczyciele i nauczycielki wypracowali wiele pomysłów na aktywności, które pomogą w ciekawym poprowadzeniu tego wstępu do projektu.

Druga lekcja pozwoli uczniom  zrozumieć czym jest błękitno-zielona infrastruktura, jakie jej elementy powstają w otoczeniu szkoły i jaka jest rola tych elementów w adaptacji i mitygacji zmian klimatu. Zajęcia stanowić będą przygotowanie uczniów do warsztatów praktycznych, w trakcie których będą realizować ogrody deszczowe, zielone ściany i inne nasadzenia roślinne.

Poprzednie wydarzenie
Powrót do projektu
Następne wydarzenie