Edukacja | Naukowe | Zielona infrastruktura

Miejskie ekosystemy dolin rzecznych

Projekt Miejskie ekosystemy dolin rzecznych. Potencjał usług ekosystemów w obliczu antropogenicznych zmian klimatu realizujemy we współpracy z Phronesis SA z Oslo. Naszym celem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat wartości ekosystemów dolin rzek dla jakości życia i łagodzenia zmian klimatu w mieście.

Cele projektu

 • budowanie świadomości na temat usług świadczonych przez miejskie ekosystemy rzek i ich dolin;
 • zwiększenie wiedzy i umiejętności lokalnych decydentów, urzędników miejskich, pracowników samorządowych i planistów przydatnych w zarządzaniu ekosystemami dolin rzecznych w zrównoważony sposób;
 • zwiększenie wiedzy i umiejętności edukatorów i osób prowadzących kampanie społeczne oraz działania informacyjne w zakresie ochrony przyrody w miastach.

W ramach projektu zrealizujemy szereg działań edukacyjnych skierowanych do specjalistów, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych i mieszkańców miast.

Spotkania eksperckie (maj 2022)

Projekt rozpoczęliśmy dwoma warsztatami z udziałem ekspertów i ekspertek. Podczas spotkań eksperckich budowaliśmy wiedzę na temat wyzwań związanych z gospodarowaniem dolinami rzecznymi w sposób umożliwiający jak najpełniejsze korzystanie z usług świadczonych przez ich ekosystemy. Zebraliśmy przykłady dobrych praktyk chroniących lub przywracających usługi ekosystemów dolin rzecznych. Dorobek spotkań jest punktem wyjścia do realizacji innych działań w projekcie: programu szkoleniowego, publikacji poradnika, konferencji podsumowującej projekt oraz działań komunikacyjnych.

Zapoznaj się z raportem z warsztatów,
zawierającym rekomendacje ekspertów

Uczestnikami spotkań byli eksperci i ekspertki, m.in przedstawiciele świata nauki, urzędów gmin i powiatów oraz ich jednostek, organizacji pozarządowych i innych instytucji publicznych i prywatnych zaangażowanych w zarządzanie dolinami rzecznymi.

Odbyły się dwa spotkania eksperckie, w formie warsztatowej, w każdym wzięło udział kilkunaście uczestników i uczestniczek:

 • Warsztat pierwszy poświęciliśmy wyzwaniom planowania przestrzennego w kontekście dolin rzecznych i otwieraniu rzek na miasto, frontom wodnym. Przedyskutowaliśmy dobre praktyki Błękitno-zielonej sieci z Łodzi, Parków rzecznych z Krakowa i warszawskiej Wisły;
 • Warsztat drugi poświęciliśmy renaturyzacji cieków w mieście, dyskutując nad przykładami rzeki Mlecznej w Radomiu oraz Drny w Warszawie; analizowaliśmy też wyznawnia związane z zasilaniem cieków wodami opadowymi, omawiając szczegółowo studia przypadku Arturówka w Łodzi i Strugi Dziekanowskiej w Łomiankach.

Przeczytaj artykuł podsumowujący spotkania

Badanie percepcji dolin rzecznych (lipiec-wrzesień 2022)

Badanie Rzeki Warszawy w oczach mieszkańców poświęcone było miejskim rzekom i towarzyszącym im ciekom oraz terenom nadrzecznym. Jego celem było poznanie tego, jak mieszkańcy postrzegają miejskie doliny rzeczne i jak z nich korzystają.

Przeprowadziliśmy je wśród 540 mieszkańców, za pomocą geoankiety. Respondentów poprosiliśmy o odpowiedzi na pytania w kontekście zagadnień:

 • Rzeki w mieście – funkcje i korzyści
 • Co zagraża nam ze strony rzek oraz jak my zagrażamy rzekom?
 • Jak powinniśmy chronić potencjał przyrodniczy rzek?
 • Warszawskie rzeki to nie tylko Wisła
 • Miasto idealne, którego elementem są rzeki

Przeczytaj raport z badania
Rzeki Warszawy w oczach mieszkańców

Program szkoleniowy Miejskie ekosystemy dolin rzecznych – renaturyzacja, kształtowanie frontów wodnych, kampanie edukacyjne 

Dwuetapowy program opracowaliśmy z wykorzystaniem wiedzy zbudowanej podczas spotkań eksperckich oraz wyników geoankiety. Kierujemy go do decydentów i specjalistów.

Obejmie on szkolenie on-line (6 marca-14 kwietnia 2023), do udziału w którym zaprosimy wszystkie zainteresowane osoby oraz trzy tematyczne szkolenia stacjonarne, w których wezmą udział najlepsi absolwenci szkolenia on-line:

 • Renaturyzacja cieków wodnych w miastach, Kraków, 1519 maja 2023 r.
 • Prowadzenie kampanii społecznych i edukacyjnych na temat ekosystemów dolin rzecznych, Wrocław, 3031 maja 2023 r.
 • Kształtowanie frontów wodnych, Warszawa lub Gdańsk (tbc), 57 września 2023 r.

Więcej informacji o programie znajdziesz tutaj.

Wizyta studyjna – dobre praktyki w Norwegii (2 dni, wrzesień 2023)

Wizytę zorganizuje w Norwegii partner projektu Phronesis SA. Weźmie w niej udział 12 osób. Będą to uczestnicy szkoleń stacjonarnych oraz przedstawiciele miast zaangażowanych w projekt.

Celem wizyty będzie poznanie wzorcowych rozwiązań przywracających usługi ekosystemów dolin rzecznych na terenach zurbanizowanych.

Uczestnicy poznają lokalne polityki i plany zagospodarowania dolin rzecznych. Partner projektu przedstawi opracowane wcześniej studia przypadku. W terenie zobaczymy przykłady dobrych praktyk.

Wizyta pozwoli uczestnikom nawiązać kontakty z przedstawicielami instytucji norweskich.

Publikacja pt. Miejskie doliny rzeczne (październik 2023)

Praktyczny poradnik opracujemy w serii wydawniczej Zrównoważony Rozwój – Zastosowania (ZRZ), od lat rozwijanej przez Fundację Sendzimira.

W poradniku umieścimy wiedzę wypracowaną w trakcie realizacji projektu. Przedstawimy inspirujące przykłady dobrych praktyk, jakie zrealizowano dla ochrony miejskich dolin rzecznych, zwiększenia efektywności dostarczania przez nie usług, a także skutecznego komunikowania tych tematów. Przykłady będą pochodziły z Polski i ze świata. Partner projektu Phronesis SA opisze studia przypadków z Norwegii. Poświęcimy uwagę wyzwaniom w zrównoważonym zarządzaniu dolinami rzecznymi, przedstawimy rozwiązania prawne i organizacyjne, pozwalające lepiej gospodarować zasobami dolin rzecznych.

Poradnik będzie miał charakter praktyczny. Nad wysokim poziomem merytorycznym będą czuwali redaktorzy naukowi: dr hab. Jakub Kronenberg, prof. UŁ i dr hab. inż. Tomasz Bergier, prof. AGH. Publikację poddamy recenzji naukowej.

Nakład drukowany (1200 egzemplarzy) trafi do decydentów, specjalistów oraz do bibliotek.

Wersję elektroniczną będzie można nieodpłatnie pobrać z naszej strony.

Zapraszamy do lektury publikacji z serii Zrównoważony Rozwój – Zastosowania. Są one dostępne bezpłatnie w wersji elektronicznej po polsku i po angielsku (numery 1-5).

Konferencja podsumowująca (2 dni, październik 2023)

W trakcie wydarzenia podsumujemy efekty działań przeprowadzonych w projekcie i podzielimy się z uczestnikami wypracowaną wiedzą.

W konferencji udział weźmie ekspert partnera projektu Phronesis SA, który wystąpi w roli keynote speakera i poprowadzi warsztat.

Do bezpłatnego udziału w wydarzeniu zaprosimy ok. 100 osób spośród decydentów z polskich miast, przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych.

Strona internetowa

Rozwijamy stronę uslugiekosystemow.pl, stworzoną w ramach projektu Usługi ekosystemów dla zrównoważonego rozwoju miast i rozbudowywaną w kolejnych projektach. Znajdziecie na niej liczne artykuły, w których będziemy dzielili się wiedzą i dobrymi praktykami.

Już dziś odwiedź stronę uslugiekosystemow.pl
i przeczytaj nasze artykuły na temat rzek w mieście


logotyp EOG

Projekt „Miejskie ekosystemy dolin rzecznych. Potencjał usług ekosystemów w obliczu antropogenicznych zmian klimatu” korzysta z dofinansowania o wartości 164 599,08 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG, w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu; obszar programowy: Środowisko naturalne i ekosystemy.

Potrwa od  lutego 2022 do grudnia  2023 r.

www.eeagrants.org

Wspólnie działamy na rzecz zielonej Europy.

Poprzedni projekt
Wszystkie
Następny projekt