Edukacja | Naukowe | Zielona infrastruktura

Miejskie ekosystemy dolin rzecznych

Projekt Miejskie ekosystemy dolin rzecznych. Potencjał usług ekosystemów w obliczu antropogenicznych zmian klimatu realizujemy we współpracy z Phronesis SA z Oslo. Naszym celem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat wartości ekosystemów dolin rzek dla jakości życia i łagodzenia zmian klimatu w mieście.

Cele projektu

 • budowanie świadomości na temat usług świadczonych przez miejskie ekosystemy rzek i ich dolin;
 • zwiększenie wiedzy i umiejętności lokalnych decydentów, urzędników miejskich, pracowników samorządowych i planistów przydatnych w zarządzaniu ekosystemami dolin rzecznych w zrównoważony sposób;
 • zwiększenie wiedzy i umiejętności edukatorów i osób prowadzących kampanie społeczne oraz działania informacyjne w zakresie ochrony przyrody w miastach.

W ramach projektu zrealizujemy szereg działań edukacyjnych skierowanych do specjalistów, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych i mieszkańców miast.

Spotkania eksperckie (maj 2022)

Projekt rozpoczęliśmy dwoma warsztatami z udziałem ekspertów i ekspertek. Podczas spotkań eksperckich budowaliśmy wiedzę na temat wyzwań związanych z gospodarowaniem dolinami rzecznymi w sposób umożliwiający jak najpełniejsze korzystanie z usług świadczonych przez ich ekosystemy. Zebraliśmy przykłady dobrych praktyk chroniących lub przywracających usługi ekosystemów dolin rzecznych. Dorobek spotkań jest punktem wyjścia do realizacji innych działań w projekcie: programu szkoleniowego, publikacji poradnika, konferencji podsumowującej projekt oraz działań komunikacyjnych.

Zapoznaj się z raportem z warsztatów,
zawierającym rekomendacje ekspertów

Uczestnikami spotkań byli eksperci i ekspertki, m.in przedstawiciele świata nauki, urzędów gmin i powiatów oraz ich jednostek, organizacji pozarządowych i innych instytucji publicznych i prywatnych zaangażowanych w zarządzanie dolinami rzecznymi.

Odbyły się dwa spotkania eksperckie, w formie warsztatowej, w każdym wzięło udział kilkunaście uczestników i uczestniczek:

 • Warsztat pierwszy poświęciliśmy wyzwaniom planowania przestrzennego w kontekście dolin rzecznych i otwieraniu rzek na miasto, frontom wodnym. Przedyskutowaliśmy dobre praktyki Błękitno-zielonej sieci z Łodzi, Parków rzecznych z Krakowa i warszawskiej Wisły;
 • Warsztat drugi poświęciliśmy renaturyzacji cieków w mieście, dyskutując nad przykładami rzeki Mlecznej w Radomiu oraz Drny w Warszawie; analizowaliśmy też wyznawnia związane z zasilaniem cieków wodami opadowymi, omawiając szczegółowo studia przypadku Arturówka w Łodzi i Strugi Dziekanowskiej w Łomiankach.

Przeczytaj artykuł podsumowujący spotkania

Badanie percepcji dolin rzecznych (lipiec-wrzesień 2022)

Badanie Rzeki Warszawy w oczach mieszkańców poświęcone było miejskim rzekom i towarzyszącym im ciekom oraz terenom nadrzecznym. Jego celem było poznanie tego, jak mieszkańcy postrzegają miejskie doliny rzeczne i jak z nich korzystają.

Przeprowadziliśmy je wśród 540 mieszkańców, za pomocą geoankiety. Respondentów poprosiliśmy o odpowiedzi na pytania w kontekście zagadnień:

 • Rzeki w mieście – funkcje i korzyści
 • Co zagraża nam ze strony rzek oraz jak my zagrażamy rzekom?
 • Jak powinniśmy chronić potencjał przyrodniczy rzek?
 • Warszawskie rzeki to nie tylko Wisła
 • Miasto idealne, którego elementem są rzeki

Przeczytaj raport z badania
Rzeki Warszawy w oczach mieszkańców

Program szkoleniowy Miejskie ekosystemy dolin rzecznych – renaturyzacja, kształtowanie frontów wodnych, kampanie edukacyjne 

Dwuetapowy program opracowaliśmy z wykorzystaniem wiedzy zbudowanej podczas spotkań eksperckich oraz wyników geoankiety. Kierujemy go do decydentów i specjalistów.

Obejmuje on szkolenie on-line (6 marca-14 kwietnia 2023), do udziału w którym zaprosiliśmy wszystkie zainteresowane osoby oraz trzy tematyczne szkolenia stacjonarne, w których wezmą udział najlepsi absolwenci szkolenia on-line:

 • Renaturyzacja rzek miejskich. Projektowanie rozwiązań opartych na przyrodzie dla zrównoważonego zarządzania zlewnią, Kraków, 1519 maja 2023 r. Przeczytaj podsumowanie i zapoznaj się z wypracowanymi koncepcjami renaturyzacji Rudawy.
 • Prowadzenie kampanii społecznych i edukacyjnych na temat ekosystemów dolin rzecznych, Wrocław, 3031 maja 2023 r. Przeczytaj podsumowanie warsztatów.
 • Kształtowanie frontów wodnych, Warszawa, 6-8 września 2023 r. Przeczytaj podsumowanie warsztatów.

Więcej informacji o programie znajdziesz tutaj.

Wizyta studyjna – dobre praktyki w Norwegii (2 dni, wrzesień 2023)

Wizytę zorganizuje w Norwegii partner projektu Phronesis SA. Weźmie w niej udział 12 osób. Będą to uczestnicy szkoleń stacjonarnych oraz przedstawiciele miast zaangażowanych w projekt.

Celem wizyty będzie poznanie wzorcowych rozwiązań przywracających usługi ekosystemów dolin rzecznych na terenach zurbanizowanych.

Uczestnicy poznają lokalne polityki i plany zagospodarowania dolin rzecznych. Partner projektu przedstawi opracowane wcześniej studia przypadku. W terenie zobaczymy przykłady dobrych praktyk.

Wizyta pozwoli uczestnikom nawiązać kontakty z przedstawicielami instytucji norweskich.

Publikacja pt. Miejskie doliny rzeczne (listopad 2023)

Praktyczny poradnik opracujemy w serii wydawniczej Zrównoważony Rozwój – Zastosowania (ZRZ), od lat rozwijanej przez Fundację Sendzimira.

W poradniku umieścimy wiedzę wypracowaną w trakcie realizacji projektu. Przedstawimy inspirujące przykłady dobrych praktyk, jakie zrealizowano dla ochrony miejskich dolin rzecznych, zwiększenia efektywności dostarczania przez nie usług, a także skutecznego komunikowania tych tematów. Przykłady będą pochodziły z Polski i ze świata. Partner projektu Phronesis SA opisze studia przypadków z Norwegii. Poświęcimy uwagę wyzwaniom w zrównoważonym zarządzaniu dolinami rzecznymi, przedstawimy rozwiązania prawne i organizacyjne, pozwalające lepiej gospodarować zasobami dolin rzecznych.

Poradnik będzie miał charakter praktyczny. Nad wysokim poziomem merytorycznym będą czuwali redaktorzy naukowi: dr hab. Jakub Kronenberg, prof. UŁ i dr hab. inż. Tomasz Bergier, prof. AGH oraz dr hab. Iwona Wagner. Publikację poddamy recenzji naukowej.

Nakład drukowany (1200 egzemplarzy) trafi do decydentów, specjalistów oraz do bibliotek. Rozpoczęliśmy przyjmowanie zamówień. Więcej informacji znajdziesz tutaj. Wersję elektroniczną będzie można nieodpłatnie pobrać z naszej strony.

Zapraszamy do lektury publikacji z serii Zrównoważony Rozwój – Zastosowania. Są one dostępne bezpłatnie w wersji elektronicznej po polsku i po angielsku (numery 1-5).

Zamów bezpłatny egzemplarz drukowany!

Konferencja podsumowująca (2 dni, 7-8 listopada 2023)

W trakcie wydarzenia podsumujemy efekty działań przeprowadzonych w projekcie i podzielimy się z uczestnikami wypracowaną wiedzą.

W konferencji udział weźmie ekspert partnera projektu Phronesis SA, który wystąpi w roli keynote speakera i poprowadzi warsztat.

Do bezpłatnego udziału w wydarzeniu zaprosimy ok. 100 osób spośród decydentów z polskich miast, przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych.

Chcesz wziąć udział? Zgłoś się już dziś!

Strona internetowa

Rozwijamy stronę uslugiekosystemow.pl, stworzoną w ramach projektu Usługi ekosystemów dla zrównoważonego rozwoju miast i rozbudowywaną w kolejnych projektach. Znajdziecie na niej liczne artykuły, w których będziemy dzielili się wiedzą i dobrymi praktykami.

Już dziś odwiedź stronę uslugiekosystemow.pl
i przeczytaj nasze artykuły na temat rzek w mieście


logotyp EOG

Projekt „Miejskie ekosystemy dolin rzecznych. Potencjał usług ekosystemów w obliczu antropogenicznych zmian klimatu” korzysta z dofinansowania o wartości 164 599,08 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG, w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu; obszar programowy: Środowisko naturalne i ekosystemy.

Potrwa od  lutego 2022 do grudnia  2023 r.

www.eeagrants.org

Wspólnie działamy na rzecz zielonej Europy.

Poprzedni projekt
Wszystkie
Następny projekt