Wspólne działania na rzecz bioróżnorodności

Rozpoczynamy realizację drugiego projektu Inicjatyw Obywatelskich! Tym razem 15 inicjatyw będzie realizowanych w różnych częściach Polski.
Projekt dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Od sierpnia 2016 roku do grudnia 2017 roku będziemy realizować 15 inicjatyw obywatelskich. Projekt „Wspólne działania na rzecz bioróżnorodności” obejmuje 11 gmin, leżących w 6 województwach.
Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego przy zaangażowaniu społeczności lokalnych. Inicjatywy zostały podzielone na 3 główne obszary tematyczne.

I. GOSPODAROWANIE WODAMI OPADOWYMI (ogrody deszczowe i mała retencja)

 

 

 

II. ZAZIELENIANIE I ROZSZCZELNIANIE 

 

 

 

 

III. WSPIERANIE OWADÓW ZAPYLAJĄCYCH