Partycypacja

Konsultacje społeczne w Krakowie

Na zlecenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie przeprowadziliśmy konsultacje społeczne w sprawie dokumentu pn. Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030, Kraków „Miasto w zieleni”.

Kraków pracował nad nowym dokumentem, dotyczącym kierunków rozwoju i zarządzania terenami zieleni na lata 2017 – 2030. Nowa strategia, miała uwzględnić m.in. zagadnienia związane z utrzymaniem oraz rozwojem terenów zieleni, potrzebami mieszkańców i użytkowników miasta oraz jego rozwojem przestrzennym. Była przygotowywana metodą partycypacyjno-ekspercką. Nad opracowaniem dokumentu czuwał zespół ekspercki w składzie: architekt krajobrazu dr hab. inż. arch. prof. PK Agata Zachariasz z Politechniki Krakowskiej, dendrolog dr hab. inż., prof. UR Piotr Muras z Uniwersytetu Rolniczego, ekspert w zakresie ochrony przyrody, ornitolog Michał Mydłowski oraz inżynier środowiska dr inż. Tomasz Bergier z AGH. Koordynatorem grupy eksperckiej była architekt krajobrazu i urbanistka, Agnieszka Kowalewska.

Pierwszy etap konsultacji

6 kwietnia odbyło się spotkanie podsumowujące pierwszy etap konsultacji społecznych dotyczących opracowywanego w UMK dokumentu pn.: Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017-2030. Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych ustaleń ze spotkań w poszczególnych dzielnicach, oraz dyskusja nad sprawami dotyczącymi zieleni w skali całego miasta.
O konsultacjach można przeczytać w krakowskim wydaniu Gazety Wyborczej tutaj 

W ramach I etapu konsultacji przeprowadzono czternaście spotkań konsultacyjnych dla wszystkich osiemnastu dzielnic Krakowa. W sumie w spotkaniach wzięło udział ponad 350 krakowian. Podczas konsultacji mieszkańcy zgłosili szereg uwag, propozycji i konkretnych działań dotyczących zieleni. Wskazali również przykłady nieprawidłowości w zarządzaniu zielenią w Krakowie, opowiedzieli o swoich potrzebach względem zieleni i przedstawili priorytetowe działania do podjęcia w dzielnicach.

Spotkania przeprowadzone w ramach I etapu konsultacji pokazały, że we wszystkich dzielnicach Krakowa istnieje duży potencjał społeczny, który instytucje zajmujące się zarządzaniem zielenią mogą i powinny wykorzystać. W spotkaniach wzięło udział wielu mieszkańców, którzy angażują się w ochronę terenów zieleni, mają wiedzę i doświadczenie w planowaniu rozwoju tych terenów lub pomysły i inicjatywę (wyrażaną np. poprzez zgłaszanie projektów w Budżecie Obywatelskim lub realizację projektów oddolnych z organizacjami pozarządowymi), które z pewnością stanowią ważny i cenny zasób. Wielu uczestników spotkań wykazało się bardzo dobrą znajomością uwarunkowań przestrzennych, historycznych, prawnych i społecznych swojej okolicy, co również jest cenne i może okazać się pomocne w planowaniu działań dotyczących rozwoju zieleni na poziomie dzielnicy.

Do najważniejszych wyzwań i działań priorytetowych określonych przez mieszkańców Krakowa należą:

 1. Tworzenie nowych parków. Uczestnicy podkreślali konieczność łączenia istniejących i planowanych parków w funkcjonalne kompleksy zieleni.
 2. Tworzenie zielonych skwerów i enklaw zieleni, wykorzystanie potencjału małych form zieleni – wzmocnienie znaczenia mniejszych obszarowo skwerów i placów oraz małych form zieleni poza parkami, ochrona przed zabudową. Tworzenie łąk kwietnych czy enklaw karmnikowych dla ptaków na osiedlach mieszkaniowych, projektowanie „zielonych” przystanków autobusowych i tramwajowych, promowanie zielonych ścian i dachów.
 3. Ochrona przed presją zabudowy, wypracowanie i wdrożenie zasad realizacji inwestycji – uczestnicy wskazywali wiele terenów zieleni, które już są zabudowywane (niszczone) albo zagrożone zabudową i realizacją inwestycji mieszkaniowej lub komercyjnej w bliższej lub dalszej przyszłości. Postulowano wprowadzenie wymagań dla inwestorów i deweloperów odnośnie niezbędnej proporcji powierzchni biologicznie czynnej na terenach inwestycji; kontrola i egzekwowanie tych wymagań.
 4. Lepsze urządzenie, zagospodarowanie, odnowienie lub rewitalizacja istniejących terenów zieleni – zadbanie o utrzymanie istniejących parków i skwerów, zachowanie lub odtworzenie historycznych założeń niektórych parków.
 5. Umożliwienie dostępu do istniejących parków, skwerów i terenów zieleni, ograniczenie grodzenia – zwiększenie dostępności istniejących terenów zieleni poprzez ich otwarcie dla mieszkańców. Część uczestników zwracała także uwagę na brak dostępu do terenów ogródków działkowych, postulowano ich otwarcie i umożliwienie przejścia przez ich teren.
 6. Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż cieków wodnych, tworzenie parków rzecznych – wykorzystanie potencjału terenów wzdłuż rzek.
 7. Tworzenie ciągów pieszo-rowerowych wśród zieleni – potrzeba znaczącego zwiększenia możliwości przemieszczania się po mieście wśród zieleni. Uczestnicy często wnioskowali o planowanie połączeń pieszo-rowerowych pomiędzy parkami oraz tworzenie sieci ścieżek pieszo-rowerowych wśród zieleni pozwalających na bezpieczne, wygodne i przyjemne przemieszczanie się w mieście.
 8. Planowanie i utrzymanie zieleni przyulicznej – wzmocnienie roli zieleni przyulicznej zarówno na etapie planowania nowych dróg lub ich remontów, jak i wzdłuż istniejących ulic.
 9. Wypracowanie i wdrożenie wysokich standardów utrzymania zieleni –Uczestnicy zwracali uwagę na konieczność wypracowania spójnych i nowoczesnych standardów pielęgnacji zieleni, w tym dotyczących: sposobu i czasu przycinania drzew, sposobu realizacji działań pielęgnacyjnych przez wynajmowane do tego firmy, ochrony zieleni przed działaniem soli drogowej w zimie, sposobów ochrony zieleni podczas realizacji różnego typu inwestycji.
 10. Ograniczenie wycinki drzew i wdrożenie zasad realizacji nasadzeń (w tym kompensacyjnych) – Uczestnicy spotkań zwracali uwagę na potrzebę wypracowania mechanizmu, który zapewniałby realizację nasadzeń kompensacyjnych w bliskiej okolicy miejsca wycinki.
 11. Wykorzystanie potencjału fortów – duży potencjał fortów Twierdzy Kraków i ich otoczenia, jako terenów zieleni o znaczeniu historycznym i kulturowym oraz o dużym potencjale rekreacyjnym.
 12. Zadbanie o wielofunkcyjność terenów zieleni, odpowiedni projekt z uwzględnieniem infrastruktury towarzyszącej –potrzeba tworzenia rozwiązań infrastrukturalnych pozwalających na wzmocnienie funkcji rekreacyjnej niektórych terenów zieleni, z przeznaczeniem dla różnych grup użytkowników.
 13. Potrzeba lepszej współpracy Miasta z mieszkańcami – wypracowanie efektywnych kanałów komunikacji i sposobów wspólnej realizacji działań związanych z utrzymaniem i rozwojem zieleni w Krakowie.

Zdjęcia z przeprowadzonych konsutlacji znajdują się tutaj.

Tekst dokumentu Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017-2030

Poprzedni projekt
Wszystkie
Następny projekt