Edukacja | Naukowe | Zielona infrastruktura » CLEARING HOUSE – leśne NBS w środowisku miejskim

Warsztaty co-design nt. krakowskich Parków Rzecznych

13 października 2020 r. w Krakowie odbyły się warsztaty poświęcone zieleni miejskiej, a w szczególności krakowskim Parkom Rzecznym. Ich celem była analiza roli Parków Rzecznych w rozwoju Krakowa, jego adaptacji do zmian klimatu i innych aktualnych wyzwań.

Przedyskutowane zostały zagrożenia dla tych terenów, a także niezbędne sposoby i środki ich skutecznej ochrony i rozwoju. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządowych i rządowych, krakowskich uczelni i instytucji naukowych oraz organizacji pozarządowych. Warsztaty zostały zorganizowane w formule Co-Design, miały interaktywny charakter, a ich efekty zostaną wykorzystane na dalszych etapach projektu CLEARING HOUSE, którego były częścią.

Pierwsza część warsztatów

Zasadnicza część warsztatowa została poprzedzona piętnastominutowymi wykładami eksperckimi:

  1. dr hab. arch. Agata Zachariasz, prof. PK zaprezentowała koncepcję Parków Rzecznych Krakowa, znaczenie jakie odgrywają, a także formy ich ochrony obecne w krakowskich dokumentach strategicznych i aktach prawa lokalnego;
  2. Łukasz Pawlik, Z-ca Dyrektora ds. Zieleni w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, zaprezentował działania ZZM w Krakowie na rzecz wzmocnienia usług ekosystemów dostarczanych przez Parki Rzeczne, a także stanu obecnego i perspektyw programu Wisła Łączy.

Część interaktywna

Część robocza została podzielona podzielona na dwie części. W pierwszej zadaniem zespołów roboczych było dokonanie diagnozy stanu obecnego, a zwłaszcza identyfikacja najważniejszych wyzwań w zakresie skutecznej ochrony Parków Rzecznych i efektywnego wykorzystania usług ekosystemów przez nie dostarczanych. Natomiast w części drugiej uczestnicy generowali pomysły działań i wartościowych innowacji na rzecz Parków Rzecznych. Zastanawiali się również nad możliwością wsparcia naukowego i merytorycznego ze strony projektu CLEARING HOUSE (research questions) oraz włączenia członków konsorcjum w merytoryczne lub organizacyjne wsparcie w realizacji tych pomysłów i innowacji. Dyskusji poddano również wykorzystanie potencjału tego europejskiego projektu dla skutecznej ochrony Parków Rzecznych i zrównoważonego zarządzania nimi, a także obszarami zieleni miejskiej w Krakowie.

Opis przebiegu warsztatów oraz ich efektów znajduje się w Raporcie z warsztatów.


Fot. Fundacja Sendzimira

Fot. Fundacja Sendzimira

Fot. Fundacja Sendzimira

Fot. Fundacja Sendzimira

Opisywane warsztaty zrealizowano w ramach projektu CLEARING HOUSE, finansowanego z europejskiego programu badań i innowacji H2020 (umowa nr 821242).

 

Poprzednie wydarzenie
Powrót do projektu
Następne wydarzenie