Edukacja | Naukowe | Zielona infrastruktura

CLEARING HOUSE – leśne NBS w środowisku miejskim

Europejsko-chiński projekt dotyczący roli lasów miejskich (UF-NBS) w zrównoważonym rozwoju miast, realizowany przez 27 instytucji partnerskich, do których należy Fundacja Sendzimira. Projekt finansowany z programu Horyzont 2020, ma na celu zbadanie i umożliwienie wykorzystania lasów miejskich do zwiększenia odporności miast.

CLEARING HOUSECollaborative Learning in Research, Information-sharing and Governance on How Urban  forest-based solutions support Sino-European urban futures ma pięć głównych obszarów:

WP1: Badanie społecznych, ekonomicznych i politycznych czynników wpływających na rozwiązania oparte na lasach miejskich (UF-NBS), ich projektowanie i wdrażanie oraz analiza ich wpływu na ekosystem miejski i dobrobyt mieszkańców miast na wszystkich kontynentach.

WP2: W ramach projektu zostanie przeprowadzona analiza porównawcza dziesięciu studiów przypadku w Europie (Barcelona, ​​Bruksela, Gelsenkirchen, Kraków i Lipsk-Halle) i Chinach (Pekin, Hangzhou, Hongkong-Kanton-Shenzhen, Huaibei i Xiamen), z wykorzystaniem wiedzy obywatelskiej (ang. citizen science). Analizie będzie podlegał wpływ rozwiązań UF-NBS na społeczności miejskie. Weźmiemy pod uwagę takie aspekty jak sprawiedliwość społeczno-środowiskowa, płeć, opłacalność poszczególnych rozwiązań i możliwość ich zastosowania w różnych kontekstach.

WP3: Proces wymiany wiedzy i doświadczenia na temat UF-NBS, z udziałem praktyków, przedstawicieli biznesu, decydentów i naukowców. Zastosujemy podejście oparte na współprojektowaniu (co-design) od początku projektu, aby zapewnić, że program badawczy będzie dobrze odpowiadał potrzebom użytkowników końcowych oraz skutecznie zaangażuje zainteresowane strony i naukowców w generowanie wiedzy zorientowanej na rozwiązywanie problemów.

WP4: Opracujemy narzędzia i wytyczne wspomagające podejmowanie decyzji w celu efektywnego kosztowo rozwoju i zarządzania rozwiązaniami opartymi na lasach miejskich (UF-NBS). Celem projektu jest wsparcie miast, planistów, biznesu i społeczeństwa obywatelskiego we wdrażaniu UF-NBS. Narzędzia będą wspierać podejmowanie decyzji i dostarczać wiedzę na temat projektowania i zarządzania UF-NBS oraz na temat zrównoważonych modeli biznesowych z nimi związanych.

WP5: Zwiększenie świadomości na temat korzyści płynących z UF-NBS i rozpowszechnianie go wśród rządów, przedsiębiorstw, społeczeństwa obywatelskiego i środowisk akademickich. Projekt uzupełnią działania w zakresie komunikacji i rozpowszechniania dostosowany do potrzeb grupy docelowej. Planowane są m.in. chińsko-europejskie sympozja naukowe skierowane do decydentów wyższego szczebla, działania skierowane do przedsiębiorstw i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Liderem projektu jest European Forest Institute z Finlandii a ekspertem Fundacji zaangażowanym we wszystkie prace projektowe jest dr hab. inż. Tomasz Bergier.

Więcej informacji na stronie internetowej projektu: http://clearinghouseproject.eu.

Budżet projektu: całkowity budżet 4-letniego projektu wynosi 7,7 mln EUR, z czego UE wnosi około 5 mln EUR.

Projekt otrzymał dofinansowanie z europejskiego programu badań i innowacji H2020 w ramach umowy o udzielenie dotacji nr 821242. Kilkoro chińskich partnerów CLEARING HOUSE również włączyło się w finansowanie.

Pierwsze spotkanie konsorcjum projektowego odbyło się w Bonn, we wrześniu 2019 r.

Poprzedni projekt
Wszystkie
Następny projekt