Edukacja | Naukowe | Zielona infrastruktura » CLEARING HOUSE – leśne NBS w środowisku miejskim

Drugie warsztaty co-design nt. Parków Rzecznych

13-14 października 2021 r. w Krakowie odbyły się drugie warsztaty dotyczące ochrony Parków Rzecznych.  Wydarzenie miało miejsce w ramach projektu Clearing House i zostało przygotowane przez Fundację Sendzimira, we współpracy z partnerem projektowym, Zarządem Zielni Miejskiej w Krakowie.

Spotkanie skupiło się na Parku Rzecznym Drwinka, jako przykładzie terenu o szczególnej wartości przyrodniczej i społecznej dla Krakowa. Obszar ten dostarcza miastu istotnych usług ekosystemów, a równocześnie znajduje się pod presją inwestycyjną i wymaga aktywnej ochrony.

Spacer nad Drwinką – dr Przemysław Szwałko mówi o działaniach ZZM wokół parków rzecznych.

W warsztatach wzięli udział przedstawiciele i przedstawicielki kilku różnych jednostek samorządowych i centralnych jednostek państwowych, organizacji społecznych i instytucji naukowych. Celem spotkania była wymiana informacji na temat obecnie prowadzonych działań, mających wpływ na Parki Rzeczne, zaproponowanie nowych, znalezienie między nimi synergii i wytypowanie zagadnień kluczowych do realizacji i wzmocnienia.

Drwinka – na spacerze i warsztatach

Pierwszego dnia odbył się spacer badawczy na terenie Parku Rzecznego Drwinka. Podczas spaceru przedstawiane były zagadnienia dotyczące wartości przyrodniczych, kwestii hydrologicznych oraz działań i akcji społecznych związanych z obszarem parku.

Spacer nad Drwinką: Prof. Mirosław Żelazny mówi o pomiarach hydrologicznych

Drugi dzień poświęcony był wypracowaniu kierunków działania. W pierwszej części spotkania uczestnicy wysłuchali dwóch wykładów wygłoszonych przez partnerów zagranicznych w projekcie Clearing House, dotyczących doświadczeń w rozwijaniu lasów miejskich w Lipsku oraz planowania i zarządzania zieloną infrastrukturą w Metropolii Barcelońskiej. Następnie odbyły się interaktywne warsztaty w formule Co-design. Uczestnicy i uczestniczki w trzech grupach pracowali metodą World Café. Omawiano zagadnienia z obszarów:

  • środowisko, woda, zachowanie ciągłości i ochrona bioróżnorodności
  • aspekty finansowe, metody zarządzania, planowanie przestrzenne
  • kwestie społeczne, świadomość ekologiczna, jakość życia.

Warsztaty nt. aktywnej ochrony parków rzecznych metodą World Café

Cele ochrony Drwinki i innych Parków Rzecznych

W wyniku pracy warsztatowej wyłoniono 3 główne grupy celów, których realizację warto wesprzeć w ramach projektu Clearing House:

  1. Zagwarantowanie ochrony Parków Rzecznych w sporządzanym obecnie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa m.in. poprzez wprowadzenie do Studium definicji „parku rzecznego” wraz z listą niezbędnych zakazów.
  2. Uporządkowanie i uregulowanie kwestii formalno-prawnych dot. terenu Parku Rzecznego Drwinki; m.in.: pozwoleń wodno-prawnych, własności gruntów, linii brzegowej.
  3. Przygotowanie materiałów edukacyjnych na temat wartości i potrzeby ochrony parków rzecznych, szczególnie Parku Drwinka; w tym ewentualne przygotowanie spacerownika.

Warsztaty – głosowanie nad wyborem kluczowych zagadnień

Pełen opis przebiegu i efektów warsztatów znajduje się w Raporcie z warsztatów.

Poprzednie wydarzenie
Powrót do projektu
Treść | Menu | Przyciski