Partycypacja | Zielona infrastruktura

Koncepcja zagospodarowania otoczenia Centrum Nauki Kopernik

Projekt obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie trzydniowych warsztatów partycypacyjnego planowania z udziałem architektów, ekspertów różnych dziedzin i interesariuszy, których celem jest wypracowanie koncepcji zagospodarowania terenu zieleni otaczającego Centrum Nauki Kopernik.

Okres realizacji: sierpień – grudzień 2019 r.

Celem projektu jest partycypacyjne wypracowanie koncepcji przebudowy terenów zieleni wokół Centrum Nauki Kopernik oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz z szacunkowym kosztorysem planowanych prac.

Warsztaty projektowe

Warsztaty odbyły się w dniach 26-28 sierpnia 2019 r. Wypracowana w ich ramach koncepcja realizuje cel projektu: zwiększenie bioróżnorodności w centrum Warszawy i podniesienie świadomości mieszkańców na temat znaczenia bioróżnorodności i sposobów jej chronienia w warunkach miejskich. W związku z tym do prac nad koncepcją zaprosiliśmy nie tylko architektów i architektów krajobrazu ale również przyrodników. Dzięki udziale tej różnorodnej grupy udało nam się uwzględnić wiele interesujących i mamy nadzieję inspirujących mieszkańców rozwiązań z zakresu małej retencji, tworzenia siedlisk dla różnych grup zwierząt i jednoczesnej dbałości o kreowanie przestrzeni przyjaznych ludziom.

Koncepcja zagospodarowania otoczenia CNK

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Koncepcja zagospodarowania na kolejnym etapie projektu była podstawą opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz szacunkowego kosztorysu planowanych prac. Dokumenty te stanowić będą załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu planowanego do aplikowania o wsparcie ze środków zewnętrznych (np. NFOŚ – Program Edukacja Ekologiczna). Uzyskanie dofinansowania pozwoli na zrealizowanie zamierzeń w najbliższych latach.

Fundacja Sendzimira odpowiedzialna jest za realizację wszystkich elementów procesu.

Poprzedni projekt
Wszystkie
Następny projekt