Raport z warsztatów projektowych w CNK

W dniach 26-28 sierpnia 2019 r. zrealizowaliśmy warsztaty projektowe z udziałem ekspertów i interesariuszy. Celem warsztatów było wspólne wypracowanie wytycznych i założeń oraz koncepcji przebudowy terenów zieleni wokół Centrum Nauki Kopernik, możliwie najlepiej realizującej cel projektu.Celem projektu jest zwiększenie bioróżnorodności w centrum Warszawy oraz podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Jest to zgodne z aktualnym stanem wiedzy i trendami, gdyż idea kształtowania zieleni o stabilnym, bioróżnorodnym charakterze jest współczesnym wyznacznikiem jakości w architekturze krajobrazu.

Raport zawiera syntetyczny opis najważniejszych uwarunkowań mających wpływ na sposób zagospodarowania omawianych terenów zieleni, relację z przebiegu dyskusji i prac warsztatowych wraz z wnioskami i rysunkami poglądowymi obrazującymi wypracowaną koncepcję. Materiały te będą stanowić podstawę do dalszych prac nad Etapem II zamówienia: opracowania kompleksowego projektu zagospodarowania terenu oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz z szacunkowym kosztorysem planowanych prac. Dokumenty te będą stanowić załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu planowanego do aplikowania o wsparcie ze środków zewnętrznych (np. NFOŚ – Program Edukacja Ekologiczna).

Za przeprowadzenie warsztatów odpowiedzialni byli eksperci z Fundacji Sendzimira oraz zaproszeni eksperci – przyrodnicy reprezentujący uczelnie i instytuty naukowe. W warsztatach uczestniczyli pracownicy CNK oraz jednostek miejskich właściwych ze względu na uwarunkowania terenu opracowania, takich jak Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Zarząd Dróg Miejskich i Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków.