Rzeki Warszawy w oczach mieszkańców – raport z badania geoankietowego

Badanie było poświęcone miejskim rzekom i towarzyszącym im ciekom oraz terenom nadrzecznym. Miało na celu zbadanie postrzegania warszawskich dolin rzecznych i ich wykorzystania przez mieszkańców. Wykorzystaliśmy do tego narzędzie typu geoweb –  internetową ankietę wyposażoną w interaktywną mapę umożliwiającą udzielanie odpowiedzi na pytania także w odniesieniu do wskazywanych przez respondentów miejsc.