Rzeki Warszawy w oczach mieszkańców – raport z badania geoankietowego

Badanie było poświęcone miejskim rzekom i towarzyszącym im ciekom oraz terenom nadrzecznym. Miało na celu zbadanie postrzegania warszawskich dolin rzecznych i ich wykorzystania przez mieszkańców. Wykorzystaliśmy do tego narzędzie typu geoweb –  internetową ankietę wyposażoną w interaktywną mapę umożliwiającą udzielanie odpowiedzi na pytania także w odniesieniu do wskazywanych przez respondentów miejsc.

logotyp EOG

Projekt „Miejskie ekosystemy dolin rzecznych. Potencjał usług ekosystemów w obliczu antropogenicznych zmian klimatu” korzysta z dofinansowania o wartości 164 599,08 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG, w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu; obszar programowy: Środowisko naturalne i ekosystemy.

Potrwa od  lutego 2022 do grudnia  2023 r.

www.eeagrants.org

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.