Zapytanie ofertowe

Warszawa, 24 kwietnia 2024 r.

Zamawiający: Fundacja Sendzimira, ul. Wiarusa 11/3, 32-087 Zielonki

Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie badania percepcji różnych form „dzikiej” przyrody w mieście (np. stref biocenotycznych, łąk kwietnych, zarośli, naturalnych obiektów wodnych) przez mieszkańców w formie ogólnopolskiego, reprezentatywnego badania ankietowego online (n= 600 z boosterem dla grupy mieszkańców miast 100-500 tys. mieszkańców) oraz badań fokusowych wśród mieszkańców miast różnej wielkości – tych, w których funkcjonują zarządy zieleni i pozostałych (2 grupy fokusowe po 6 osób każda).

Badanie przeprowadzone zostanie w ramach projektu „Miejskie ostoje bioróżnorodności. Utrzymanie terenów zieleni wspierające odporność miast na zmiany klimatu”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmować będzie: 

 • opracowanie kwestionariusza ankietowego na podstawie dostarczonych przez Fundację Sendzimira celów i pytań badawczych,
 • przeprowadzenie badania CAWI na panelu na ogólnopolskiej próbie n = 600 z boosterem dla grupy mieszkańców miast 100 tys.–500 tys. min. 104 dodatkowe osoby,
 • przeprowadzenie dwóch zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) w trybie on-line z mieszkańcami różnych miast uzgodnionych z Fundacją Sendzimira, w każdej grupie powinno znaleźć się min. 6 osób,
 • zorganizowanie i przeprowadzenie po zakończeniu badań warsztatu rekomendacyjnego dla Fundacji Sendzimira,
 • opracowanie szczegółowego raportu na potrzeby dalszej realizacji projektu,
 • opracowanie raportu z wynikami badań, przeznaczonego do publikacji.

Kwestionariusz ankiety oraz scenariusz FGI zostaną przygotowane we współpracy z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji ostatecznej wersji w/w narzędzi badawczych.

Termin realizacji zamówienia

Badanie zostanie zrealizowane w czasie dwóch miesięcy od dostarczenia przez Fundację Sendzimira celów i pytań badawczych, a raporty dostarczone zostaną w ciągu trzech miesięcy od dostarczenia przez Fundację Sendzimira celów i pytań badawczych.

Wymogi dotyczące oferenta

 • Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 • Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia umożliwiającego prawidłową realizację zamówienia, w tym posiadanie doświadczenia w przeprowadzeniu badania o podobnej strukturze (CAWI i FGI) – minimum jedno badanie,
 • Posiadanie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • Posiadanie odpowiedniego potencjału technicznego do wykonania zamówienia;
 • Posiadanie odpowiedniego potencjału osobowego do wykonania zamówienia;
 • Brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

Wytyczne dotyczące oferty

W ofercie powinna być podana:

 • Cena brutto za całą usługę, w dwóch wariantach: badania CAWI 10-minutowego i badania CAWI 20-minutowego, Całkowita wartość zamówienia podana w ofercie winna zawierać wszelkie koszty związane z jego realizacją.
 • Lista badań obejmujących CAWI i FGI prowadzonych przez oferenta,
 • Oświadczenia o spełnianiu wymogów dotyczących oferenta.

Ofertę należy złożyć na wzorze stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Kryteria wyboru oferty

Fundacja Sendzimira informuje, iż w niniejszym postępowaniu wprowadza następujące kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: 

 • Cena (średnia dla suma oferty z CAWI 10 min. i CAWI 20 min.): 60%

Punkty w ramach kryterium cena będą przyznawane wg następującej formuły: 

A n = C min / C r  x 100 x 60%

C min – cena minimalna w zbiorze stanowiąca wartość brutto Zamówienia

C r – cena oferty rozpatrywanej stanowiąca wartość brutto Zamówienia

A n – liczba punktów przyznana ofercie

W ramach kryterium wartość brutto oferty w PLN można uzyskać maksymalnie 

60 pkt.

 • Doświadczenie oferenta: 40%

Punkty w ramach kryterium doświadczenie oferenta przyznawane będą w następujący sposób:

  • 10 pkt za przeprowadzone dwa badania o podobnej strukturze (uwzględniające CAWI i FGI), 20 pkt za trzy lub więcej badań o podobnej strukturze; maksymalnie 20 pkt za kryterium,
  • 10 pkt za przeprowadzone badanie społeczne o podobnej tematyce: bioróżnorodności, postrzeganie przestrzeni publicznej, zieleni miejskiej, 
  • 10 pkt za przeprowadzone badanie realizowane na zlecenie organizacji pozarządowej,

W ramach kryterium doświadczenie oferenta można uzyskać maksymalnie 40 pkt.

W celu weryfikacji spełnienia kryterium oceny ofert doświadczenie oferenta, Oferent dołączy do oferty dokumenty potwierdzające realizację określonych w kryterium badań np. protokoły odbioru lub zaświadczenia o należytym wykonaniu zlecenia. Brak dokumentów, z których jasno wynika zakres doświadczenia określony w kryterium spowoduje nie przyznanie punktów za kryterium doświadczenie.

Składanie ofert

Oferty prosimy przesyłać drogą mailową do dnia 6 maja 2024 r. do godz. 12:00 na adres: barbara.surmacz.dobrowolska@sendzimir.org.pl

Wyjaśnienia

Wybrana zostanie oferta opiewająca na kwotę nieprzekraczającą środków przeznaczonych na realizację usługi w budżecie projektu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji.

W każdym czasie postępowania ofertowego dotyczącego wyboru Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek Wykonawcy. Wykonawcom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

Wszelkie pytania dotyczące oferty proszę kierować na adres: barbara.surmacz.dobrowolska@sendzimir.org.pl

Przed zadaniem pytania sprawdź czy nie znajdziesz odpowiedzi na liście najczęściej zadawanych pytań.