dr Kazimierz Walasz

Ekolog i etolog, w ostatnich latach poświęcający najwięcej czasu ochronie środowiska, kształtowaniu przestrzeni zgodnie z wymogami ochrony krajobrazu i wartości przyrodniczych, szczególnie zainteresowany  ochroną przyrody Krakowa, członek Towarzystwa Urbanistów Polskich, Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu, członek Miejskiej Komisji Urbanistycznej przy Prezydencie Krakowa, Rady Naukowej Gorczańskiego Parku Narodowego, założyciel i wieloletni prezes Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego, autor kilku książek i przeszło 100 artykułów popularnych i naukowych; autor koncepcji kształtowania systemu przyrodniczego miasta, współautor opracowania ekofizjograficznego do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Krakowa, autor opracowania systemu terenów chronionych i korytarzy ekologicznych dla Krakowa, gminy Andrychów i gminy Zielonki, inicjator systemu ochrony ptaków i nietoperzy zasiedlających obiekty budowlane, obecnie kieruje Programem poznania i ochrony bociana białego w Polsce.