Zapytanie ofertowe

Warszawa, 08 lutego 2024 r.

Zamawiający: Fundacja Sendzimira, ul. Wiarusa 11/3, 32-087 Zielonki

Przedmiot zamówienia: Usługa hotelowa (nocleg ze śniadaniem) dla osób uczestniczących w konferencji „Dobre praktyki zielonych liderów samorządowych i pozarządowych”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie noclegu ze śniadaniem w hotelu minimum 3 gwiazdkowym dla osób uczestniczących w konferencji „Dobre praktyki zielonych liderów samorządowych i pozarządowych”. Konferencja jest dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a organizowana przez Fundację Sendzimira we współpracy z Politechniką Krakowską i Zarządem Zieleni  Miejskiej w Krakowie.

Terminy noclegów: 15/16 i 16/17 maja 2024 r.

Zamawiający przewiduje maksymalną liczbę osób: 100

Zamawiający dopuszcza możliwość noclegów w pokojach jedno- lub dwu- osobowych. W pokojach dwuosobowych Zamawiający dopuszcza wyłącznie łóżka jednoosobowe.

Zamawiający dopuszcza możliwość oferty częściowej, tj. dotyczącej liczby pokoi dla mniejszej niż wskazana wyżej maksymalna liczba osób.

Wynagrodzenie będzie wypłacone w oparciu o cenę jednostkową ujętą w ofercie na podstawie faktycznego wykonania (cena jednostkowa ujętą w ofercie za pokój jedno- lub dwuosobowy pomnożona przez liczbę osób i dób).

Wytyczne dotyczące oferty:

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

W ofercie należy zawrzeć:

  • informacje o Wykonawcy tj. NIP, REGON, dane adresowe, dane osoby do kontaktu w sprawie oferty (imię i nazwisko, adres email, telefon);
  • cenny brutto za jedną noc dla jednej osoby, ze śniadaniem w odniesieniu do poszczególnych typów pokoi;
  • informacja dotycząca warunków zmiany zamówienia tj. zwiększenia lub zmniejszenia liczby noclegów.

Wybór ofert:

Fundacja Sendzimira informuje, iż w niniejszym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty weźmie pod uwagę następujące kryteria:

  • średnia cena brutto za pokój (jednoosobowy i dwuosobowy) – 50%. Cena – punkty za kryterium cena oferty brutto zostaną obliczone w następujący sposób: (cena brutto najniższej z ofert ÷ cena brutto ocenianej oferty)*100*50%
  • lokalizacja hotelu – 20%. Lokalizacja oceniona zostanie na podstawie łącznego czasu dojazdu komunikacją miejską z dworca Kraków Główny do hotelu oraz pieszego dojścia z hotelu do od miejsca, gdzie organizowana jest konferencja – Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22. Czas określony zostanie z użyciem Google Maps. Punkty za to kryterium wyliczone zostaną w następujący sposób: (najniższy czas dojazdu w najkorzystniejszej ofercie ÷ czas dojazdu w ocenianej ofercie)*100*20%
  • elastyczność oferty – 10%. Elastyczność oceniona zostanie w następujący sposób: (najmniejsza spośród wszystkich ofert liczba dni przed rozpoczęciem szkolenia, przed którą można wnieść zmiany liczby pokoi ÷ liczba dni z oferty ocenianej)*100*10%
  • zrównoważone praktyki w obiekcie – 20%. Kryterium zostanie ocenione jako 5% za każdą dodatkowo zaprezentowaną praktykę zrównoważonego rozwoju, jednak suma nie mogła wynosić więcej niż 20%

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji oraz wyboru kilku ofert.

Składanie ofert:

Oferty prosimy przesyłać drogą mailową do dnia 18 lutego na adres e-mail: maria.wisnicka@sendzimir.org.pl

Wszelkie pytania dotyczące oferty proszę kierować na w/w adres e-mail.

Załącznik 1.