Szczegóły wsparcia gmin w ramach projektu Wspólna Przestrzeń

W ramach pogłębionych konsultacji społecznych gminy, które przystąpią do projektu otrzymają:

  • granty w wysokości do 20 000 zł – ostateczna wysokość grantu będzie wynikać z potrzeb opracowanego z ekspertami projektowymi i urbanistą Indywidualnego Planu Konsultacji,
  • wsparcie merytoryczne i praktyczne w całym okresie przygotowania i przeprowadzenia procesu pogłębionych konsultacji społecznych w tym m.in. przeprowadzenie warsztatów z interesariuszami, opracowanie materiałów informacyjnych dla mieszkańców, wsparcie doradcze, etc.
  • dostęp do PLATFORMY SOFT-GIS (m.in. zbieranie danych o przestrzeni i mapowanie problemów, analiza danych).

Szczegółowy zakres wsparcia dla gmin w ramach przeprowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych będzie wynikać z indywidualnych potrzeb gmin oraz specyfiki konsultowanego w ramach dokumentów planistycznych obszaru.

W ramach założonego w projekcie wsparcia szkoleniowego dla pracowników gmin przewidujemy:

  • szkolenie PARTYCYPACJA W PRAKTYCE – trzydniowe szkolenie wprowadzające w tematykę partycypacji, łącznie: 24h szkolenia dla max 22 osób/szkolenie. W ramach szkolenia zapewniamy noclegi, wyżywienie i materiały szkoleniowe.
  • szkolenie SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ w planowaniu przestrzennym z uwzględnieniem partycypacji – dwudniowe szkolenie na temat wykorzystywania systemów informacji przestrzennej w opracowywaniu aktów planistycznych na różnych poziomach zaawansowania Szkolenie praktyczne przy stanowiskach komputerowych, łącznie: 16h szkolenia dla max 11 osób/szkolenie. W ramach szkolenia zapewniamy noclegi, śniadania i obiady oraz materiały szkoleniowe.
  • WARSZTATY PODSUMOWUJĄCE – dwudniowe warsztaty podsumowujące działania projektowe, wymiana dobrych praktyk, wyposażenie pracowników gmin w dodatkowe narzędzia i informacje z zakresu planowania przestrzennego z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju i partycypacji, łącznie: 16h warsztatów dla max 48 osób. W ramach warsztatów zapewniamy noclegi, śniadania i obiady oraz materiały szkoleniowe.
  • Szkolenia „szyte na miarę” – zakres szkoleń będzie indywidualnie dobrany do potrzeb każdej zrekrutowanej gminy, m.in. przygotowanie urzędu do konsultacji społecznych, zaznajomienie pracowników z zasadami Kanonu Lokalnych Konsultacji Społecznych, wykształcenie umiejętności stosowania wybranych w Indywidualnym Planie Konsultacji technik konsultacyjnych. Prowadzenie szkoleń metodami aktywnymi. Szkolenia będą uzupełnieniem szkolenia grupowego Partycypacja w praktyce.

Zobacz Harmonogram wsparcia.

W ramach projektu gminy będą mogły skorzystać również z PLATFORMY WSPARCIA ZDALNEGO – stworzonej na platformie szkoleniowej Fundacji, na potrzeby wsparcia pracowników, w tym organizacji webinariów, na którym dostępne będą materiały szkoleniowe, przykłady dobrych praktyk, polecane publikacje, etc. Portal umożliwi także wymianę doświadczeń pomiędzy gminami biorącymi udział w projekcie.

Treść | Menu | Przyciski