Dr Jan Sendzimir

Fundator Fundacji Sendzimira. Jest pracownikiem naukowym zajmującym się zrównoważonym rozwojem w Sustainability Science Program w Harvard’s Center for International Development oraz członkiem zespołu badawczego w Risk and Vulnerability Program w International Institute for Applied Systems Analysis, w Austrii.

Z wykształcenia ekolog, obecnie bada nieliniowe zmiany w złożonych systemach społeczno-przyrodniczych. Zarządza dwoma pakietami zadań w dwóch projektach finansowanych ze środków 6 programu ramowego UE (Projekt NeWater oraz Projekt SCENES). W ramach tych projektów prowadzi badania, których zastosowanie jest głównie do polityki zarządzania kompleksowymi zagadnieniami związanymi z kombinacją czynników ekologicznych, społecznych, ekonomicznych oraz socjo-politycznych, które rozpatrywane są w różnych skalach, na stosunkowo dużych obszarach takich jak zlewnie rzek, główne obszary dopływowe, czy łańcuchy górskie. Wykorzystuje modelowanie koncepcyjne i formalne do integrowania nauki, polityki i lokalnych doświadczeń ludzi. Modele te facylitują procesy partycypacyjnego podejmowania decyzji, które pomagają w prowadzeniu badań i budowaniu polityki zrównoważonego rozwoju społeczności i ekosystemów na obszarze pięciu systemów rzecznych: rzeki Narew, Odry i Baryczy oraz rzeki Tisza na Węgrzech, Ukrainie i w Rumunii, Amudarya w Uzbekistanie oraz dwa regiony pustynne (Sahel i Kalahari).