Woda w mieście (ZRZ 5/2014)

Poradnik koncentruje się na temacie wody w mieście. Pokazuje rolę miejskich ekosystemów wodnych w kształtowaniu zrównoważonego miasta, w szczególności ich wpływu na jakość życia mieszkańców.

Zwraca uwagę przede wszystkim  na zdrowie, bioróżnorodność i wzmocnienie sieci połączeń ekologicznych, kształtowanie przestrzeni publicznych i zwiększenie ich atrakcyjności, zabezpieczenia przeciwpowodziowe, jakość wód powierzchniowych i podziemnych, klimat i przewietrzanie miasta.

Prezentowane w nim konkretne rozwiązania (strategiczne, techniczne, finansowe, systemowe) wskazują na ścisłe powiązania między wodą a zielenią, potwierdzając, że nie można efektywnie zarządzać zielenią miejską w oderwaniu od wody. Podobnie – nie uda się również skutecznie rozwiązywać ilościowych i jakościowe problemów gospodarki wodnej bez uwzględnienia zielonej infrastruktury.

„Woda w mieście” to publikacja skierowana w szczególności do:

  • przedstawicieli administracji samorządowej, zajmujących się tematyką gospodarki wodnej;
  • decydentów na szczeblu lokalnym, pracowników sektora komunalnego i samorządowego, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych;
  • praktyków i teoretyków ochrony przyrody w mieście;
  • wszystkich osób zainteresowanych specjalistycznymi zagadnieniami związanymi z gospodarką wodną

Poniżej można zapoznać się z poszczególnymi artykułami:

Słowo wstępne Adam Zdziebło, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Wstęp

1. Woda jako podstawa jakości życia w miastach przyszłości – Maciej Zalewski

2. Narzędzia planowania i zarządzania strategicznego wodą w przestrzeni miejskiej – Iwona Wagner, Anna Januchta-Szostak, Anita Waack-Zając

3. Rola urbanistyki i architektury w gospodarowaniu wodą Anna Januchta-Szostak

4. Woda w przestrzeni miejskiej a zdrowie mieszkańców – Izabela Kupryś-Lipińska, Piotr Kuna, Iwona Wagner

5. Mechanizmy finansowe gospodarowania wodami opadwymi w miastach – Ewa Burszta-Adamiak

6. Jak bezpiecznie zatrzymać wodę opadową w mieście? Narzędzia techniczne Iwona Wagner, Kinga Krauze

7. Woda w przestrzeni miejskiej a zintegrowane zarządzanie miastem– Kinga Krauze, Iwona Wagner

8. Dobre praktyki zarządzania wodą deszczową w miastach