Edukacja | Zielona infrastruktura

„Zielony Lider” – program szkoleniowo-doradczy

Zielony Lider” to pilotażowy program szkoleniowo-doradczy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego Realizatorem jest Fundacja Sendzimira. Celem programu jest wsparcie lokalnych liderów w działaniach na rzecz ochrony środowiska, adaptacji i mitygacji zmian klimatu oraz zrównoważonego rozwoju.

Od marca do października 2021 r., 15 liderów, wraz z zespołami, będzie uczestniczyło w działaniach programu.

Zanieczyszczenie środowiska i zmiany klimatu mają negatywny wpływ na życie nas wszystkich. Stoimy przed wyzwaniem ich ograniczenia, a także określenia nowych, bardziej zrównoważonych sposobów rozwoju naszych społeczności.

Co składa się na ofertę programu „Zielony Lider”?

 • część szkoleniowa składająca się z kilku modułów realizowanych w serii 5 zjazdów online i stacjonarnych (jeżeli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli);
 • część doradcza – każdy lider wraz z zespołem będzie miał możliwość skorzystania z 4 dni (32 godzin) wsparcia doradczego;
 • konkurs na tzw. granty wyjazdowe w celu odbycia zagranicznej wizyty studyjnej (jeśli będzie to możliwe ze względów epidemiologicznych).

Część szkoleniowa

Moduł 1 – Wprowadzenie do adaptacji i mitygacji zmian klimatu i ochrony środowiska na poziomie lokalnym i globalnym (realizowany wspólnie dla wszystkich uczestników).

Moduł 2 – Zrównoważony rozwój w praktyce (realizowany wspólnie dla wszystkich uczestników).

W ramach tego modułu uczestnicy pracując w grupach, z wykorzystaniem narzędzia Piramidy VISIS, wypracują plan jak zmienić praktyki działania swoich organizacji/instytucji na bardziej zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Moduł 3 – Od wizji do projektu

Moduł będzie realizowany w trzech równolegle prowadzonych ścieżkach tematycznych. Każdy zespół będzie miał możliwość wyboru jednej z poniższych ścieżek tematycznych:

 • Ścieżka 1: Zrównoważona gospodarka odpadami na poziomie lokalnym
 • Ścieżka 2: Rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury – lokalna retencja i przeciwdziałanie suszy
 • Ścieżka 3: Poprawa jakości powietrza i ograniczanie emisji gazów cieplarnianych

W ramach każdej ścieżki, uczestnicy, przy wsparciu prowadzących:

 • przeprowadzą diagnozę problemu lokalnego, nad którym planują pracować w ramach programu;
 • wykorzystają podejście systemowe do analizy sytuacji; 
 • poznają inspirujące rozwiązania i dobre praktyki;
 • wypracują inicjatywę/projekt/plany działań, które mają doprowadzić do rozwiązania problemu lokalnego i zaplanują jak będą monitorować zmiany.

Moduł 4 – Przywództwo w zmianie i skuteczne wprowadzanie zmian na rzecz zrównoważonego rozwoju z udziałem lokalnej społeczności (realizowany wspólnie dla wszystkich uczestników). Moduł realizowany we współpracy z Fundacją Szkoła Liderów

Celem modułu jest wzmocnienie świadomości i podniesienie kompetencji liderów i członków ich zespołów w zakresie wprowadzania zmiany, tj. mapowania zasobów przydatnych w wprowadzaniu zmiany, budowania zespołu niezbędnego do wprowadzenia zmiany, dialogu z interesariuszami, lokalną społecznością, radzenia sobie z oporem, budowania poparcia dla zmiany. W ramach modułu będziemy odwoływać się do doświadczeń jego uczestników w zakresie wprowadzania zmian i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami przy tej okazji. Szczególną uwagę zwrócimy na kwestię samego lidera i jego przekonania do zmiany, wiarygodności w tym procesie oraz radzenia sobie z częstym problemem „samotności” lidera w procesie  zmiany.

Formy pracy przewidziane w module: praca na własnych doświadczeniach liderów, analiza casów udanych/nieudanych procesów zmian, kampanii z zakresu „zielonych” tematów.

Moduł 5 – Możliwe źródła finansowania lokalnych projektów inwestycyjnych i „miękkich” na rzecz ochrony klimatu i środowiska (realizowany wspólnie dla wszystkich uczestników).

Część doradcza

Efektem udziału w programie „Zielony Lider” ma być wypracowanie przez każdy zespół projektu praktycznego, który może zostać wdrożony w społeczności, którą reprezentują, a o którego finansowanie będzie można się ubiegać ze środków zewnętrznych. Od kwietnia do sierpnia 2021 r. eksperci Fundacji będą oferowali wsparcie uczestnikom projektu w pracach nad projektem praktycznym, tak by na zakończenie programu był on możliwy do realizacji. Wsparcie to może obejmować różnorodne działania, takie jak: 

 • specjalistyczne poradnictwo np.: pomoc projektanta przy opracowaniu koncepcji błękitno-zielonej infrastruktury, kosztorysowanie zaplanowanych inwestycji itp.;
 • przeprowadzenie warsztatów partycypacyjnych z udziałem interesariuszy;
 • doradztwo przy opracowaniu wniosku projektowego do konkretnego konkursu grantowego.

Każdy zespół, w zależności od potrzeb, może skorzystać ze wsparcia w wymiarze do 4 dni (32 godzin) w okresie całego programu. 

Wizyty studyjne

Liderzy wraz z zespołami biorącymi udział w programie, będą mieli możliwość ubiegania się w trybie konkursu o sfinansowanie kosztów trwającej do 4 dni zagranicznej wizyty studyjnej. Celem takiej wizyty będzie transfer innowacyjnych rozwiązań z zagranicy, nawiązanie współpracy z partnerami europejskimi, oraz w miarę możliwości, przygotowanie pomysłów na wspólne projekty pro-środowiskowe.

Uczestnicy programu uzyskają wsparcie w pozyskaniu partnerów, znalezieniu dobrych praktyk zagranicznych i  organizacji wyjazdów. Przewidywane jest przyznanie 5 grantów na zorganizowanie takich wizyt studyjnych.

Jak wyglądała rekrutacja do udziału w programie?

Tegoroczna edycja projektu ma charakter pilotażowy i weźmie w niej udział 15 liderów wraz z zespołami z gmin poniżej 50 tys. mieszkańców (w dwóch przypadkach do udziału w programie przyjęto uczestników z gmin do 100 tys. mieszkańców). Każdy zespół składa się z lidera i dwóch osób, które lider planuje zaangażować we wdrażanie działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu.

W Programie udział bierze 14 Liderów/Liderek:

Ścieżka 1: Poprawa jakości powietrza i ograniczanie emisji gazów cieplarnianych

Tomasz Andrukiewicz (Ełk)
Dominik Niemirski (Drzewica)
Jolanta Sitarz-Wójcicka (Zakopane)
Sylwia Mielczarek (Lądek Zdrój)

Ścieżka 2: Rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury – lokalna retencja i przeciwdziałanie suszy

Aleksandra Jankowska (Łomianki)
Piotr Feliński (Świdwin)
Katarzyna Fornal-Urbańczyk (Zamość)
Agata Domżał (Opole Lubelskie)
Anna Lembicz (Starogard Gdański)

Ścieżka 3: Zrównoważona gospodarka odpadami na poziomie lokalnym

Szymon Surmacz (Leśna)
Bartosz Romowicz (Ustrzyki Dolne)
Rafał Mathiak (Klembów)
Łukasz Molski (Ustronie Morskie)
Marcin Piotrowski (Gorajec)

Poniżej prezentujemy mapę, z rozmieszczeniem geograficznym uczestników i uczestniczek Programu:

Zespół programu „Zielony Lider”

W skład zespołu wchodzą:

Maria Wiśnicka – koordynatorka projektu i opiekunka ścieżki: Poprawa jakości powietrza i ograniczania emisji gazów cieplarnianych;

Judyta Łuczyńska – koordynatorka ds. organizacji i komunikacji i opiekunka ścieżek: Rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury – lokalna retencja i przeciwdziałanie suszy oraz Zrównoważona gospodarka odpadami;

Ewa Chodkiewicz – ekspertka prowadząca ścieżkę 1: Zrównoważona gospodarka odpadami na poziomie lokalnym

Tomasz Bergier – ekspert Fundacji ds. błękitno-zielonej infrastruktury oraz prowadzący ścieżkę 2: Rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury – lokalna retencja i przeciwdziałanie suszy;

Michał Zabłocki – ekspert prowadzący ścieżkę 3: Poprawa jakości powietrza i ograniczanie emisji gazów cieplarnianych;

Ilona Gosk – ekspertka Fundacji ds. strategicznych narzędzi adaptacji do zmian klimatu;

Karolina Maliszewska – specjalistka ds. szkoleń Fundacji, certyfikowana facylitatorka metody VISIS;

Agnieszka Czachowska – trenerka Fundacji, architektka, certyfikowana facylitatorka metody VISIS;

Agata Pietrzyk-Kaszyńska – trenerka Fundacji, certyfikowana facylitatorka metody VISIS;

Rada doradcza programu Zielony Lider

 1. Przemysław Radwan – Fundacja Szkoła Liderów
 2. Izabela Zygmunt – Instytut Wise Europa
 3. Agnieszka Warso-Buchanan – Client Earth/Prawnicy dla Ziemi 
 4. Tomasz Pezold-Knežević – WWF Polska
 5. dr hab. Iwona Wagner – Uniwersytet Łódzki
 6. Łukasz Pawlik – Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
 7. Marta Babicz – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

 

Pilotażowe przedsięwzięcie „Zielony Lider” jest finansowane w ramach Programu „Monitorowanie, Ewaluacja i Analizy (MEVA) 2021-2022” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Poprzedni projekt
Wszystkie
Następny projekt
Treść | Menu | Przyciski