Partycypacja » Zielone Zawiercie – partycypacja dla przyrody w mieście

Partycypacyjna koncepcja zagospodarowania Źródeł Czarnej Przemszy

W drugim procesie partycypacyjny, w ramach projektu Zielone Zawiercie zajęliśmy się obszarem Źródeł Czarnej Przemszy w Bzowie. Teren ten ma duży potencjał jako miejsce spotkań i kontaktu z przyrodą a mieszkańcy aktywnie wyrażali potrzebę zadbania o niego w ramach budżetu partycypacyjnego. Źródła to nie tylko miejsce wypoczynku dla mieszkańców Bzowa, ale również przez swoje położenie w otulinie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd mogą być miejscem odpoczynku dla turystów korzystających ze szlaku pieszo-rowerowego.

Społeczną koncepcję zagospodarowania tego terenu opracowaliśmy razem z mieszkańcami, radnymi, przedstawicielami organizacji pozarządowych i innymi interesariuszami w trakcie spotkań i warsztatów, które zakończyły się w lutym 2023 r. W naszych spotkaniach wzięło udział 50 osób.

Badanie ankietowe wśród mieszkańców

Proces partycypacyjny rozpoczęliśmy od przeprowadzenia badania online, w którym wzięło udział 58 osób mieszkających w Zawierciu. Z badania wynikało, że:

 • miejsce służy mieszkańcom do spacerowania, rekreacji, relaksu, jeżdżenia na rowerze, spotkań ze znajomymi czy kontaktu z przyrodą;
 • mieszkańcy widzą następujące atuty: ciszę, spokój, możliwość czerpania wody, piękny krajobraz, naturalność, łatwy dojazd, lokalizację, potencjał, urokliwość tego miejsca;
 • postrzegają miejsce jako zadbane ale zwracają uwagę na zniszczoną infrastrukturę;
 • uważają za najpotrzebniejsze:
  • montaż oświetlenia;
  • wzbogacenie szaty roślinnej, szczególnie kompozycji kwiatowych;
  • zapewnienie miejsc sprzyjających ptakom i owadom;
  • zwiększenie liczby ławek, pojemników na psie odchody, koszy na śmieci;
  • wymianę nawierzchni na nową;
  • uatrakcyjnienie wizualne;
  • stworzenie miejsc piknikowych z możliwością opalania i toalety publicznej;

Ponad 60% respondentów wskazało, że Źródła Czarnej Przemszy powinny być przede wszystkim przestrzenią spokojnej, cichej rekreacji i miejscem spacerów. 50% widzi w tej okolicy ważną atrakcję turystyczną Jury. Jeśli chodzi o główne potrzeby użytkowników, to podzieliły się one na trzy grupy: zapewnienie miejsca rekreacji rodzinom z dziećmi, poprzez stworzenie miejsc atrakcyjnych i bezpiecznych dla dzieci; wykreowanie miejsc spotkań dla lokalnej społeczności; zbudowanie charakteru sportowo-rekreacyjnego (poprzez ścieżkę rowerową i miejsca piknikowe).

Mieszkańcy zaproponowali wprowadzenie następujących zmian:

 • oczyszczenie terenu i systematyczne prace porządkowe;
 • remont obudowy betonowej zbiornika lub inne zagospodarowanie jego brzegów np. renaturyzację;
 • monitoring;
 • zagospodarowanie skarpy;
 • modernizację placu zabaw i stworzenie zjazdu dla wózków;
 • kładkę nad zbiornikiem;
 • usunięcie betonu i zastąpienie go zielenią np. łąki kwietne, nasadzenia kwiatowe;
 • oznaczenie/opis miejsca;
 • stworzenie ścieżki przyrodniczej, z tablicami edukacyjnymi z zagadkami.

Pierwsze warsztaty projektowe (8-9.10.2022)

Na pierwszych warsztatach skupiliśmy się na wypracowaniu wizji i podziału funkcjonalnego terenu. Warsztaty rozpoczęliśmy od spaceru badawczego, na którym obeszliśmy cały teren zwracając uwagę na jego potencjał, jak i wyzwania. Wykorzystaliśmy również formularz oceny miejsca metody PPS (Project for Public Spaces). Wiedza pozyskana w czasie spaceru, a także uwzględnienie wyników badania ankietowego było dobrym materiałem wyjściowym do analizy obecnej sytuacji. Pozwoliły rozpocząć prace nad wizją tego terenu. Większość osób biorących udział w warsztacie opowiedziało się za jak najbardziej naturalnym zagospodarowaniem. Interesariusze rozumieli konieczność uwzględnienia potrzeb przyrody w dobie zmian klimatycznych, jednocześnie zależało im na podniesieniu atrakcyjności wizualnej i turystycznej miejsca.

Na warsztatach zdefiniowaliśmy kto będzie użytkownikiem tego miejsca, jakie aktywności będą się odbywały i jakiego rodzaju wyposażenie jest do tego potrzebne. Bardzo ważną kwestią dla uczestników warsztatów było zaplanowanie tej przestrzeni w sposób, który umożliwi identyfikację i wpłynie na rozpoznawalność Źródeł Czarnej Przemszy w regionie. Po określeniu wizji i przyszłych użytkowników terenu wypracowaliśmy ogólną koncepcję zagospodarowania, z podziałem na poszczególne funkcje i strefy aktywności, wraz z infrastrukturą. Ważną kwestią było również podjęcie decyzji o rozszczelnieniu betonowego obrzeża zbiornika wodnego i wprowadzeniu nasadzeń.

Drugie warsztaty projektowe (19-20 listopada 2022)

Na drugich warsztatach, wypracowaliśmy szczegółowe rozwiązania dla wybranych obszarów oraz dobraliśmy elementy wspierające przyrodę. Warsztat odbywał się w podziale na grupy robocze, które zajmowały się różnymi przestrzeniami. Każda grupa robocza zanim rozpoczęła prace projektowe miała okazję do zapoznania się z dobrymi praktykami, inspiracjami z innych terenów zieleni w Polsce i na świecie. Następnie każda grupa zaprezentowała wypracowane rozwiązania na forum i zostały one poddane dyskusji. Na zakończenie, przy wsparciu specjalistki zajęliśmy się doborem roślin i rozwiązań sprzyjających przyrodzie oraz retencji.

Społeczna koncepcja zagospodarowania

W efekcie opisanego procesu partycypacyjnego wypracowaliśmy społeczną koncepcję zmian w sąsiedztwie Źródeł. Przyświecało jej hasło stworzenia miejsca, które zwiększy rozpoznawalność Źródeł Czarnej Przemszy w regionie.

Zależało nam również na stworzeniu możliwości do rekreacji dla róznych grup odbiorców, tak by korzystali z tej przestrzeni wzajemnie sobie nie przeszkadzając. Trójkąt wypoczynkowy w okolicach remizy strażackiej pozwoli na spotkania sąsiedzkie, strefa dziecięca zapewni miejsce do zabawy i kontaktu z przyrodą najmłodszym mieszkańcom, a przy zbiorniku pojawi się huśtawka dla zakochanych. Całość uzupełnią liczne elementy małej architektury i ścieżka sensoryczna pozwalająca na kontakt z przyrodą z wykorzystaniem wszystkich zmysłów.

Siedzisko w formie ramy – tutaj turyści będą robić sobie zdjęcia, opracowanie: Fundacja Sendzimira

Ważne było wprowadzenie zieleni izolacyjnej, która odgrodzi teren wizualnie i akustycznie od ulic, zwiększając komfort korzystających z niego osób. Zasadzenie dodatkowych drzew również zostało zaplanowane tak, by zapewniać cień w letnie dni. Część nasadzeń pełni natomaist funkcje osłonowe, przesłaniając niektóre elementy budynków, tak by poprawić estetykę miejsca. Poczucie, że teren jest “zadbany” stanowiło jedną z ważnych potrzeb mieszkańców.

rośliny przed budynkiem
Miskant chiński, osłaniający podest budynku. Opracowanie Fundacja Sendzimira

Ważnym działaniem jest również przewidziana renaturyzacja części brzegów zbiornika i wykorzystanie roślinności do oczyszczenia wody, która obecnie jest w złym stanie. Fontanna ma za zadanie dodatkowo napowietrzać wodę.

zbiornik wodny
Obecny wygląd zbiornika, fot. Katarzyna Napieracz
Roślinność wodolubna oraz zagospodarowana skarpa z fragmentem ścieżki sensorycznej, opracowanie: Fundacja Sendzimira

Koncepcja nasadzeń ma sprzyjać zwiększeniu bioróżnorodności miejsca i ochronie wody ze źródeł i w zbiorniku.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Pełen opis koncepcji znajdziesz tutaj.

Poprzednie wydarzenie
Powrót do projektu