Partycypacja » WSPÓLNA PRZESTRZEŃ – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach

Webinaria we WSPÓLNEJ PRZESTRZENI

W okresie od czerwca do października 2021 roku odbył się cykl webinariów skierowanych przede wszystkim do przedstawicieli samorządów (w tym w szczególności beneficjentów projektu) oraz innych osób zainteresowanych tematyką planowania przestrzennego, wyzwaniami dotyczącymi terenów zieleni i zmian klimatu.

Jakie webinary przygotowaliśmy?

Tematy webinariów zostały określone na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród beneficjentów projektu w marcu 2021 r. W efekcie poruszyliśmy następujące zagadnienia:


Przegląd dotacji i innych rodzajów wsparcia dostępnych dla mieszkańców i mieszkanek na przyjazne środowisku inicjatywy (webinar dnia 24 maja 2021; godz. 14:00)

Poprowadziła Judyta Łuczyńska (Fundacja Sendzimira).

Jakie oferty wsparcia dla mieszkańców i mieszkanek, chcących zaangażować się społecznie w rozwój gminy, wprowadzają samorządy? Do kogo jest ono kierowane? Najczęściej spotykanym, szczególnie w dużych miastach, jest budżet obywatelski, ale nie wyczerpuje on możliwości. Dlatego podczas webinarium zaprezentowane zostaną różne rodzaje (finansowe i niefinansowe) wsparcia na przyjazne środowisku inicjatywy. Porozmawiamy też o tym co dzięki takim działaniom zyskują mieszkańcy i mieszkanki, a co zyskuje gmina oraz dlaczego warto wspierać zaangażowanych obywateli i obywatelki.

Zobacz nagranie ze spotkania – tutaj.


Błękitno – zielone rozwiązania w miastach, zazielenianie miast (webinar dnia 28 czerwca 2021; godz. 10:00)

Poprowadziła Maria Skotnicka (Fundacja Sendzimira)

Intensywny rozwój wielu polskich miast skutkuje presją inwestycyjną na zagospodarowywanie obszarów niezabudowanych. Jednocześnie samorządy i mieszkańcy stają przed wieloma wyzwaniami społecznymi i środowiskowymi, takimi jak zanieczyszczenie powietrza, efekt miejskiej wyspy ciepła, niedobory wody i powodzie, utrata walorów przyrodniczych oraz brak spójności społecznej. Podczas webinaru pokażemy jakie rozwiązania oparte na przyrodzie mogą skutecznie rozwiązywać wiele z wyżej wymienionych problemów i dlaczego warto je stosować zarówno w indywidualnych inwestycjach, jak również w ramach samorządowych programów zintegrowanych z planowaniem przestrzennym.

Zobacz nagranie ze spotkania – tutaj.


Zmiany klimatu i wpływ na planowanie przestrzenne (20 wrzesień 2021; godz. 14:00)

Poprowadzi Kuba Kopecki (Fundacja Sendzimira).

Niewłaściwe i niezrównoważone planowanie przestrzenne zwiększa emisje gazów cieplarnianych i przyczynia się do pogłębiania kryzysu klimatycznego. Dlatego podejmowane przez samorządy działania i decyzje planistyczne mogą mieć zarówno negatywne jak i pozytywne skutki w tym obszarze. W czasie webinarium Kuba opowiedział o związkach planowania przestrzennego i zmian klimatu, o tym jak chaos przestrzenny wpływa na skalę tych zmian, oraz o nowoczesnych koncepcjach planistycznych i miejskich. Omówił także działania, które gminy mogą podjąć celem adaptacji i mitygacji kryzysu klimatycznego.

Zobacz nagranie z webinaru – tutaj.


Planowanie przestrzenne a jakość przestrzeni (webinar dnia 27 października 2021, 14:00)

Poprowadził Michał Stangel (Politechnika Śląska)

Podczas webinarium zostały zaprezentowane możliwości kształtowania zapisów dokumentów planistycznych, wykraczające poza ustawowe minimum, które mogą przyczynić się do tworzenia lepszej, zrównoważonej przestrzeni miast i gmin. Omówione zostały m.in. przykłady zapisów dotyczących kształtowania terenów zieleni i przestrzeni publicznych, różne możliwości wpisywania do planów miejscowych kwestii promujących realizację zielonych dachów, zapisy definiujące parametry ciągów pieszych i rowerowych oraz kształtowanie dostępnych parterów usługowych pierzei zabudowy. Uczestnicy poznali również narzędzia wspomagające wypracowywanie ustaleń planu, takie jak: koncepcje urbanistyczne, konkursy urbanistyczno-architektoniczne czy metody partycypacji społecznej. Zagadnienia te zostały zilustrowane przykładami zapisów uchwalonych planów miejscowych.

Zobacz nagranie ze spotkania – tutaj.

Poprzednie wydarzenie
Powrót do projektu
Następne wydarzenie