Partycypacja » WSPÓLNA PRZESTRZEŃ – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach

Webinaria we WSPÓLNEJ PRZESTRZENI

Już od maja rozpoczynamy serię czterech webinarów skierowanych przede wszystkim do przedstawicieli samorządów (w tym w szczególności beneficjentów projektu). Spotkania online będą ogólnodostępne więc zapraszamy również inne osoby zainteresowane tematyką planowania przestrzennego i związanymi z nim wyzwaniami dotyczącymi terenów zieleni i zmian klimatycznych.

Jakie webinary przygotowaliśmy?

Tematy webinariów zostały określone na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród beneficjentów projektu w marcu 2021 r. W efekcie poruszymy następujące zagadnienia:


Przegląd dotacji i innych rodzajów wsparcia dostępnych dla mieszkańców i mieszkanek na przyjazne środowisku inicjatywy (24 maja 2021; godz. 14:00)

Poprowadziła Judyta Łuczyńska (Fundacja Sendzimira).

Jakie oferty wsparcia dla mieszkańców i mieszkanek, chcących zaangażować się społecznie w rozwój gminy, wprowadzają samorządy? Do kogo jest ono kierowane? Najczęściej spotykanym, szczególnie w dużych miastach, jest budżet obywatelski, ale nie wyczerpuje on możliwości. Dlatego podczas webinarium zaprezentowane zostaną różne rodzaje (finansowe i niefinansowe) wsparcia na przyjazne środowisku inicjatywy. Porozmawiamy też o tym co dzięki takim działaniom zyskują mieszkańcy i mieszkanki, a co zyskuje gmina oraz dlaczego warto wspierać zaangażowanych obywateli i obywatelki.

Zobacz nagranie ze spotkania – tutaj.


Błękitno – zielone rozwiązania w miastach, zazielenianie miast (28 czerwca 2021; godz. 10:00)

Poprowadzi Maria Skotnicka (Fundacja Sendzimira)

Intensywny rozwój wielu polskich miast skutkuje presją inwestycyjną na zagospodarowywanie obszarów niezabudowanych. Jednocześnie samorządy i mieszkańcy stają przed wieloma wyzwaniami społecznymi i środowiskowymi, takimi jak zanieczyszczenie powietrza, efekt miejskiej wyspy ciepła, niedobory wody i powodzie, utrata walorów przyrodniczych oraz brak spójności społecznej. Podczas spotkania pokażemy jakie rozwiązania oparte na przyrodzie mogą skutecznie rozwiązywać wiele z wyżej wymienionych problemów i dlaczego warto je stosować zarówno w indywidualnych inwestycjach, jak również w ramach samorządowych programów zintegrowanych z planowaniem przestrzennym.

Zobacz nagranie ze spotkania – tutaj.


Zmiany klimatu i wpływ na planowanie przestrzenne (wrzesień 2021)

Poprowadzi Kuba Kopecki (Fundacja Sendzimira).

Niewłaściwe i niezrównoważone planowanie przestrzenne zwiększa emisje gazów cieplarnianych i przyczynia się do pogłębiania kryzysu klimatycznego. Dlatego podejmowane przez samorządy działania i decyzje planistyczne mogą mieć zarówno negatywne jak i pozytywne skutki w tym obszarze. W czasie webinarium opowiemy o związkach planowania przestrzennego i zmian klimatu, o tym jak chaos przestrzenny wpływa na skalę tych zmian, oraz o nowoczesnych koncepcjach planistycznych i miejskich. Omówimy także działania, które gminy mogą podjąć celem adaptacji i mitygacji kryzysu klimatycznego.


Planowanie przestrzenne a jakość przestrzeni (październik 2021)

Poprowadzi Michał Stangel (Politechnika Śląska)

Podczas webinarium zostaną zaprezentowane możliwości kształtowania zapisów dokumentów planistycznych, wykraczające poza ustawowe minimum, które mogą przyczynić się do tworzenia lepszej, zrównoważonej przestrzeni miast i gmin. Omówione zostaną m.in. przykłady zapisów dotyczących kształtowania terenów zieleni i przestrzeni publicznych, różne możliwości wpisywania do planów miejscowych kwestii promujących realizację zielonych dachów, zapisy definiujące parametry ciągów pieszych i rowerowych oraz kształtowanie dostępnych parterów usługowych pierzei zabudowy. Uczestnicy poznają również narzędzia wspomagające wypracowywanie ustaleń planu, takie jak: koncepcje urbanistyczne, konkursy urbanistyczno-architektoniczne czy metody partycypacji społecznej. Zagadnienia te zostaną zilustrowane przykładami zapisów uchwalonych planów miejscowych.


Jak wziąć udział w webinarach?

Zgłoszenia do udziału w webinariach przyjmujemy poprzez formularze rejestracyjne zawarte pod każdym z webinarów. Ponieważ w każdym spotkaniu może wziąć udział nie więcej niż 40 osób, pierwszeństwo udziału mają pracownicy gmin będących beneficjentami projektu. Na e-mail podany w formularzu otrzymacie Państwo link do spotkania na platformie Zoom na kilka dni przed webinarem.

Dla osób, którym nie uda się wziąć udziału w webinarach udostępnimy ich nagrania.

Zapraszamy!

 

Poprzednie wydarzenie
Powrót do projektu
Treść | Menu | Przyciski