Standardy utrzymania terenów zieleni w miastach

Publikacja stanowi zbiór uniwersalnych zasad postępowania na terenach biocenotycznych, zabytkowych, reprezentacyjnych i towarzyszących zabudowie. Zapisy obejmą parki, skwery, zieleńce, ulice, lasy oraz zieleń towarzyszącą zabudowie mieszkaniowej czy innym obiektom, a także zbiorniki wodne.

Standardy skierowane są do wykonawców prac i zarządców terenów zieleni, przede wszystkim publicznych, ale wytyczne mogą być wskazówką dla każdego zarządcy terenu: spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot czy prywatnych właścicieli.

Standardy są odpowiedzią na nowe trendy w sposobie utrzymania zieleni związane ze zmianami klimatu, aktualizacją wiedzy przyrodniczej, zwiększoną aktywnością społeczną w zakresie współdecydowania o sposobie zarządzania miastem, dysproporcją w jakości utrzymania terenów zieleni wynikającą z ograniczeń budżetowych, procedur czy kompetencji wykonawców.

Wszystkie opracowane standardy zostały pogrupowane w sześć części, które są wzajemnie ze sobą powiązane:

Część 1. Wprowadzenie

Zawiera informacje dotyczące całego opracowania, zasady na jakich Standardy mogą być wdrażane przez miasta i procesie ich aktualizacji, ponadto składa się z następujących części:

 • Przygotowanie do wykonania prac i zabezpieczenie terenu;
 • Oznakowanie pojazdów i stroju pracowników;
 • Załącznik 1: Wymagania wobec pracowników;
 • Załącznik 2: Wytyczne w zakresie sprzętu;
 • Załącznik 3: Wytyczne w zakresie wprowadzenia wykonawcy, kontroli prac i ich odbioru.

Część 2. Sadzenie

Zawiera wytyczne związane z sadzeniem różnego rodzaju roślin w ramach prac utrzymaniowych, nie obejmują one kwestii projektowych, a wyłącznie opisują, jak wykonać sadzenie:

 • krzewów i pnączy;
 • roślin sezonowych, bylin i traw;
 • młodych drzew.

Część 3. Murawa

Obejmuje następujące standardy:

 • Rekultywacja murawy;
 • Koszenie;
 • Grabienie;
 • Utrzymanie kompostowników.

Część 4. Pielęgnacja

Zawiera standardy:

 • Pielęgnacja rabat bylinowych i kwietników;
 • Pielęgnacja krzewów;
 • Pielęgnacja młodych drzew;
 • Kształtowanie drzew w skrajni;
 • Poprawa warunków siedliskowych;
 • Ochrona roślin przed organizmamiszkodliwymi.

Część 5. Utrzymanie

Obejmuje standardy:

 • Utrzymanie małej infrastruktury;
 • Utrzymanie nawierzchni;
 • Utrzymanie czystości;
 • Utrzymanie infrastruktury dla zwierząt.

Część 6. Bioróżnorodność

Zawiera standardy:

 • Utrzymanie obiektów wodnych;
 • Zarządzanie strefami biocenotycznymi;
 • Drugie życie drzewa.

Całości opracowania towarzyszyć będzie jeszcze Wersja uproszczona Standardów (powstanie do końca września), która ma na celu wsparcie miast, które wdrożą Standardy w komunikowaniu zasad utrzymania zieleni.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://zzm.krakow.pl/standardy-utrzymania.html

Treść | Menu | Przyciski