Edukacja | Zielona infrastruktura

Standardy utrzymania terenów zieleni w miastach

We współpracy z Wrocławiem i Krakowem prowadzimy prace nad uniwersalnymi standardami pielęgnacji i utrzymania zieleni w polskich miastach. Do procesu zaprosiliśmy inne miasta zainteresowane ich wdrożeniem w przyszłości.

Skąd pomysł na projekt?

Pomysł na wypracowanie ogólnodostępnych wytycznych, które mogłyby być wdrożone w wielu polskich miastach jest efektem dyskusji zapoczątkowanych w ramach projektu „Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach”, który Fundacja Sendzimira realizowała w latach 2017-2019. Uczestnicy i uczestniczki projektu z zarządów zieleni we Wrocławiu i w Krakowie, w efekcie kilkuletniej współpracy i wymiany doświadczeń, zainicjowali projekt, do którego realizacji zaprosili Fundację Sendzimira. 

Inicjatywa ma na celu wspólne wypracowanie przez przedstawicieli zarządów zieleni z różnych polskich miast, Standardów, które zapewnią jak najwyższą jakość prac pielęgnacyjnych i utrzymaniowych w mieście. Standardy mają nie tylko brać pod uwagę rzetelne wytyczne naukowe, ale również mieć innowacyjny charakter, w najlepszy możliwy sposób łącząc ze sobą estetykę, czystość i trwałość miejskiej zieleni z dbałością o jej funkcje związane z retencją wód opadowych, adaptacją miast do zmian klimatu i ochroną różnorodności biologicznej. Przyjęcie podobnych Standardów w wielu polskich miastach, to także jasny sygnał dla firm oferujących usługi pielęgnacji i utrzymania terenów zieleni do wprowadzania systemowych zmian technologicznych oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników. Działanie to może przełożyć się na wzrost jakości świadczonych usług i jednocześnie stanowić zabezpieczenie przed odpływem podwykonawców do miast, gdzie nie obowiązują żadne  wytyczne. 

Co wydarzyło się w ramach projektu?

Sukces projektu zależał od włączenia się w prace nad Standardami silnej reprezentacji polskich miast, dla których jakość zieleni miejskiej ma charakter priorytetowy. Projekt rozpoczął się więc od budowy grupy roboczej składającej się z przedstawicieli i przedstawicielek instytucji profesjonalnie zarządzających terenami zieleni w miastach, którzy byli zaangażowani w partycypacyjny proces wypracowania wytycznych. Do udziału w pracach zgłosiło się 35 miast.

Przy wsparciu zespołu ekspertów zrealizowaliśmy serię 8 warsztatów, w trakcie których od września 2021 do kwietnia 2022 wypracowaliśmy treść wytycznych dla około 20 obszarów tematycznych, które zostały wyodrębnione jako zakres opracowania. Wypracowane propozycje były konsultowane z przedstawicielami wykonawców prac pielęgnacyjnych i utrzymaniowych, w formie warsztatów i wywiadów.

Spotkania grupy roboczej odbywały się w formule online i miały charakter interaktywnych i angażujących warsztatów. Były przede wszystkim miejscem swobodnej wymiany doświadczeń.

W oparciu o wnioski z prac grupy roboczej, konsultacji oraz materiały przygotowane przez zespół ekspertów opracowaliśmy Standardy, które dostępne są tutaj.

Całości opracowania towarzyszy wersja uproszczona Standardów pt. Jak utrzymujemy miejską zieleń, która ma na celu wsparcie miast, które wdrożą Standardy w komunikowaniu zasad utrzymania zieleni.

Opracowanie zostanie wdrożone w Krakowie i Wrocławiu. Będzie również udostępnione do bezpłatnego wykorzystania i wdrożenia przez wszystkie zainteresowane miasta.

Jakie tereny zostaną uwzględnione w Standardach?

Opracowanie stanowi zbiór uniwersalnych zasad postępowania na terenach biocenotycznych, zabytkowych, reprezentacyjnych i towarzyszących zabudowie. Zapisy obejmują parki, skwery, zieleńce, ulice, lasy oraz zieleń towarzyszącą zabudowie mieszkaniowej czy innym obiektom a także zbiorniki wodne. 

Kto jest zaangażowany w prace nad opracowaniem?

Karolina Maliszewska – nadzoruje opracowanie, proces uzgodnień i odpowiada za redakcję całości.

Sławomir Sendzielski – odpowiada za prawidłowe merytorycznie przygotowanie wszystkich standardów.

Przedstawiciele Zarządów Zieleni Miejskiej we Wrocławiu i w Krakowie:

 • Małgorzata Michalska (ZZM Wrocław)
 • Ewa Partyka (ZZM Wrocław)
 • Łukasz Pawlik (ZZM Kraków)
 • Monika Pec-Święcicka (ZZM Wrocław)
 • Dorota Szatała (ZZM Kraków)

Zespół ekspertów, którzy opracowują poszczególne standardy lub odpowiadają za ich recenzję naukową. Wśród naszych ekspertów są:

 • prof. dr inż. arch, kraj. Wojciech Bobek, Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Jacek Borowski, Katedra Ochrony Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • dr inż. Piotr Chohura, Katedra Ogrodnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. arch. kraj. Kasper Jakubowski, Fundacja Dzieci w Naturę
 • prof. dr hab. inż. Marcin Kadej, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski
 • dr Krzysztof Kolenda, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski
 • dr inż. Janusz Mazurek, Katedra Ogrodnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Beata Pachnowska, Instytut Drzewa
 • dr hab. inż Piotr Sikorski, Katedra Ochrony Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • dr Elżbieta Szopińska, Katedra Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Magdalena Szymura, Instytut Agroekologii i Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Tomasz Szymura, Katedra Ekologii Biogeochemii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Wrocławski

Projekt realizowany jest przez Fundację Sendzimira na zlecenie działających w porozumieniu Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu oraz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Poprzedni projekt
Wszystkie
Następny projekt