Edukacja | Zielona infrastruktura » Climate NBS Polska – przeciwdziałanie zmianom klimatu

Konferencja online: Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu w miastach

27 października 2020 r. odbyła się konferencja online Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu w miastach. Dwa dni później – 29 października 2020 r. zrealizowaliśmy dodatkowo zdalnie trzy warsztaty tematyczne. Zapraszamy do obejrzenia nagrań wszystkich wystapień.

Całe przedsięwzięcie wieńczyło dwuletni projekt Climate NBS Polska, realizowany przez Fundację Sendzimira w partnerstwie z Ecologic Institute z Berlina.

Konferencja w liczbach, 2 dni, ponad 250 uczestników

Konferencja emitowana była z nadwiślańskiego studio. Można ją było obejrzeć na zdalnej platformie dostępnej po zalogowaniu. Taka formuła pozwoliła monitorować obecność uczestników. Mieli oni możliwość wymiany uwag i opinii na forum – część z pytań została wykorzystana w czasie dyskusji w studio.

Warsztaty realizowane były w trzech małych grupach na platformie ZOOM z wykorzystaniem środowiska MURAL, na którym na bieżąco zapisywane były omawiane zagadnienia.

Konferencję obejrzały 252 osoby, z czego 70% całe lub prawie całe wydarzenie. 42 osoby wzięły udział w warsztatach. Wydarzenie skierowane było do urzędników miejskich, pracowników samorządowych, planistów, projektantów i architektów krajobrazu faktycznie zaangażowanych w zarządzanie zielenią, gospodarowanie wodami opadowymi i rozwój błękitno zielonej-infrastruktury w miastach. 

Nie mogłeś wziąć w nim udziału? Zapoznaj się z poniższą relacją i obejrzyj materiały wideo!

27 października 2020 r. – sesja plenarna

Konferencję otworzyła Ilona Gosk prezentując efekty projektu Climate NBS Polska: Rozwiązania oparte na przy­rodzie służące adaptacji miast do zmian klimatu oraz program konferencji.

Drugim punktem programu była prezentacja pt. Dobre praktyki z Niemiec jako inspiracja dla polskich samorządów: prezentacja innowacyjnych rozwiązań opartych na przyrodzie z Berlina (pobierz prezentację), przeprowadzona przez Ewę Iwaszuk z Ecologic Institute. W jej czasie opisane zostały obiekty błękitno-zielonej infrastruktury, które znalazły się w programie wizyty studyjnej zorganizowanej dla uczestników projektu.

Nagranie wystąpienia dostępne jest TUTAJ.

Prezentacja dobrych praktyk z Berlina posłużyła jako punkt wyjścia do dyskusji panelowej poprowadzonej przez Tomasza Bergiera, z udziałem uczestników wizyty studyjnej: Jacka Kisiela – Zastępcy dyrektora Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu m.st. Warszawy oraz Bożeny Zając, Zastępcy naczelnika Wydziału Architektury, Budownictwa i Planowania Urzędu Miasta w Mysłowicach. Paneliści podzielili się swoimi obserwacjami z wizyty oraz refleksją na temat wprowadzenia podobnych rozwiązań w polskich miastach. Omówili możliwości i ograniczenia wynikające z krajowych uwarunkowań prawnych, zwrócili uwagę na dużą rolę instrumentów prawa lokalnego, takich jak np. podatki, w stymulowaniu właścicieli gruntów do wprowadzania rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury.

Nagranie panelu dostępne jest TUTAJ.

Kolejnym punktem programu była rozmowa na temat doświadczeń z przenoszenia rozwiązań zagranicznych na grunt polski na przykładzie wskaźnika powierzchni biotopu (BAF) z Berlina, poprowadzona przez Ilonę Gosk z urbanistką – Agnieszką Kowalewską (pobierz prezentację). W czasie rozmowy tej omówione zostały zapisy polskiego prawa, które limitują wprowadzanie zbliżonych rozwiązań w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, omówione zostały zmiany, jakie ma wprowadzić specustawa suszowa. Dzięki pytaniom uczestnika konferencji zidentyfikowano BAF jako wymóg, który z powodzeniem mógłby zostać wprowadzony w konkursach architektonicznych.

Nagranie rozmowy dostępne jest TUTAJ.

W ostatnim panelu zaprezentowane zostały rezultaty szkoleń technicznych, w czasie których planiści i projektanci opracowywali dla goszczących szkolenia miast koncepcje konkretnych inwestycji BZI. Katarzyna Bondek zaprezentowała koncepcję dla Parku Kleparskiego w Krakowie (pobierz prezentację), Magdalena Garczarczyk – koncepcję pod nazwą Da się na Pogórzu, (pobierz prezentację) opracowaną dla Gdyni, a Magdalena Loose koncepcję dla szkoły podstawowej w Wawrze, dzielnicy Warszawy (pobierz prezentację). Tomasz Bergier, prowadzący tę część konferencji, omówił z gośćmi zasiadającymi w panelu: Łukaszem Pawlikiem, Zastępcą Dyrektora w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie i Jackiem Wiśnickim, Koordynatorem ds. transformacji ekologicznej dzielnicy Wawer, perspektywy wdrożenia opracowanych koncepcji. Omówione zostały również inne inwestycje w BZI podejmowane przez miasta.

Nagranie z panelu dostępne jest TUTAJ.

Na zakończenie konferencji Ilona Gosk przypomniała, że wszyscy stoimy przed wyzwaniem wypełnienia założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Wyraziła nadzieję, że zaprezentowane inspiracje pozwolą uczestnikom konferencji podejmować lepsze działania służące adaptacji miast do zmian klimatu, osiągania neutralności klimatycznej, a zaprezentowane mechanizmy współpracy na efektywne wykorzystanie środków zewnętrznych. Podziękowała Ministerstwu Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Atomowego Republiki Federalnej Niemiec za sfinansowanie konferencji, Ecologic Institute – partnerowi niemieckiemu za zbudowanie wiedzy wykorzystywanej w czasie projektu oraz władzom miasta Warszawy, Krakowa i Gdyni, współorganizującym szkolenia.

29 października 2020 r. – warsztaty

Czwartkowe warsztaty – podobnie jak wtorkowa konferencja – odbyły się w formie zdalnej. Były rozwinięciem zagadnień poruszanych w czasie paneli. Małe grupy i przyjęte rozwiązania techniczne pozwoliły na prowadzenie dyskusji i wymianę doświadczeń.

Warsztat pt. Współpraca projektantów i urzędników przy realizacji systemowych rozwiązań BZI poprowadzony został przez Agnieszkę Czachowską i Karolinę Maliszewską z Fundacji Sendzimira. W jego trakcie omówiono przygotowanie miast do wdrażania BZI oraz określono główne trudności, z jakimi spotykają się pracownicy urzędów w procesie zlecania, nadzorowania i użytkowania obiektów błękitno-zielonej infrastruktury. Uczestnicy poszukiwali rozwiązań pomagających realizować wzorcowe inwestycje, zgodne z oczekiwaniami miasta i projektantów.

Zapis wyników warsztatów dostępny jest TUTAJ.

Uczestnicy drugiego warsztatu, prowadzonego przez Ewę Iwaszuk z Ecologic Institute i Tomasza Bergiera z Fundacji Sendzimira, realizowanego pt. Jak realizować kompleksowe i wielofunkcyjne systemy BZI w polskich miastach wyraźnie skarżyli się nazbyt krótki czas trwania warsztatów, który nie pozwolił omówić wszystkich zagadnień. Zgłaszali potrzebę dalszej pracy nad rekomendacjami, jak adaptować zagraniczne rozwiązania do polskich realiów.

Wyniki prac grupy warsztatowej dostępne są TUTAJ.

Ostatni warsztat pt. Adaptacja zagranicznych rozwiązań prawa lokalnego promującego rozwój BZI do warunków polskich poprowadzony został przez Ilonę Gosk z Fundacji Sendzimira i urbanistkę – Agnieszkę Kowalewską. W jego czasie uczestnicy dyskutowali warunki, jakie muszą być spełnione, aby zagraniczne rozwiązania wdrożyć w polskich miastach. Powstała też mapa polskich dobrych praktyk, zgłoszonych przez uczestników szkolenia.

Wyniki pracy warsztatowej dostępne są TUTAJ.

Podsumowanie

Przykłady rozwiązań technicznych i strategicznych prezentowanych w czasie konferencji zaczerpnięte zostały z publikacji Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu w miastach – narzędzia strategiczne oraz Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu w miastach – rozwiązania techniczne. Zachęcamy do zapoznania się z tymi pozycjami.

Dziękujemy za przychylne oceny. Z przeprowadzonej wśród uczestników wydarzenia ankiety wynika, że chwalą sobie zarówno prezentowane treści, jak również zaproponowaną formę konferencji.

Wszystkim uczestnikom konferencji serdecznie dziękujemy za obecność i aktywny udział. Mamy nadzieję, że wydarzenie to zainspiruje ich do rozwijania błękitno-zielonej infrastruktury w polskich miastach.

Projekt Climate NBS Polska: Rozwiązania oparte na przy­rodzie służące adaptacji miast do zmian klimatu i realizowana w jego ramach konferencja jest częścią Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI). EUKI jest instrumentem finansowania projektów Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Atomowego Republiki Federalnej Niemiec (BMU). Konkurs grantowy EUKI jest realizowany przez Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Nadrzędnym celem EUKI jest wspie­ranie współpracy na rzecz klimatu w Unii Europejskiej (UE) w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Opinie przedstawione w czasie konferencji są wyłączną odpo­wiedzialnością autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Atomowego Republiki Federalnej Niemiec (BMU).

Poprzednie wydarzenie
Powrót do projektu