Edukacja | Naukowe | Zielona infrastruktura » Miejskie ekosystemy dolin rzecznych

Program szkoleniowy Miejskie ekosystemy dolin rzecznych

Do udziału w programie szkoleniowym dotyczącym zarządzania usługami ekosystemów dolin rzecznych oraz prowadzenia skutecznych działań edukacyjnych na rzecz ich ochrony zgłosiło się 271 osób. Większość z nich to przedstawiciele samorządów i instytucji publicznych, ale wśród uczestników znaleźli się również reprezentanci biznesu i świata nauki.

logotyp EOG

Do kogo skierowany jest ten program?

Do udziału w szkoleniach zaprosiliśmy:

 • decydentów – przedstawicieli miast, którzy mają realny wpływ na ochronę, renaturyzację i zagospodarowanie dolin rzecznych – członków rad miejskich, zarządów miast, urzędników, kierowników jednostek miejskich;
 • specjalistów – przedstawicieli świata nauki, organizacji pozarządowych specjalizujących się w obszarach związanych z tematyką projektu, planistów i zarządców terenów nadrzecznych, projektantów, specjalistów zajmujących się ochroną dolin rzecznych oraz edukatorów i osób prowadzących kampanie społeczne.

Dlaczego warto wziąć udział w programie?

 • ma on charakter autorski i został opracowany w ścisłej współpracy z praktykami, ekspertami oraz naukowcami z wiodących uczelni wyższych;
 • program budujemy w oparciu o wieloletnie doświadczenia Fundacji w edukacji przez praktykę w formie szkoleń online i interaktywnych warsztatów;
 • pracujemy na rzeczywistych wyzwaniach i analizujemy rozważane rozwiązania pod kątem ich skuteczności i możliwości wdrożenia;
 • wszystkie szkolenia tematyczne realizujemy w ścisłej współpracy z lokalnymi partnerami, którzy są odbiorcą wypracowanych rezultatów;
 • program daje rzadką możliwość pracy w interdyscyplinarnych i międzysektorowych grupach nad złożonymi zagadnieniami związanymi z dolinami rzek w miastach.

Więcej o tym co wyróżnia nasze szkolenia możecie przeczytać tutaj.

Jakie elementy składają się na program Miejskie ekosystemy dolin rzecznych?

Program szkoleniowy składa się z dwóch etapów:

 • wprowadzającego szkolenia e-learningowego, w dniach 6 marca – 14 kwietnia 2023 r.
 • trzech stacjonarnych szkoleń tematycznych (do wyboru):
  • Renaturyzacja rzek miejskich. Projektowanie rozwiązań opartych na przyrodzie dla zrównoważonego zarządzania zlewnią, Kraków, 15–19 maja 2023 r.
  • Prowadzenie kampanii społecznych i edukacyjnych na temat ekosystemów dolin rzecznych, Wrocław, 30–31 maja 2023 r.
  • Kształtowanie frontów wodnych, Warszawa, 5–7 września 2023 r.

Ukończenie pierwszego etapu programu jest niezbędne do udziału w szkoleniach stacjonarnych realizowanych na drugim etapie.

Etap 1. Szkolenie e-learningowe

Ta część programu stanowi przygotowanie do udziału w części stacjonarnej.

Program kursu składa się z czterech modułów:

 • pierwszy będzie miał charakter wprowadzający, przybliży uczestnikom zagadnienia związane z usługami ekosystemów dolin rzecznych w miastach i wyzwaniami przed którymi stoją w związku z presją urbanizacyjną;
 • drugi moduł prezentował będzie dobre praktyki zarządzania dolinami rzecznymi na terenach zurbanizowanych w zakresie kształtowania frontów wodnych wraz z aspektami organizacyjnymi, prawnymi i technicznymi towarzyszącymi tym praktykom;
 • trzeci moduł wprowadzi uczestników i uczestniczki w zagadnienia związane z renaturyzacją cieków w miastach
 • czwarty moduł dotyczył będzie prowadzenia skutecznych kampanii edukacyjno-informacyjnych na rzecz ochrony dolin rzecznych w miastach.

Znalazły się w nich: materiały szkoleniowe, dyskusje na forum, praktyczne zadania indywidualne i grupowe.

Modułom 2-4 towarzyszyły 4 webinary (8, 15, 21 i 29 marca 2023), które poprowadziły ekspertki zaangażowane w poszczególne szkolenia stacjonarne (drugiego etapu) oraz goście zagraniczni:

 • Terje Laskemoen, dyrektor z Agencji ds. środowiska miejskiego, gminy Oslo;
 • Tharan Fergus, starszy inżynier i programista w Agencji ds. usług wodnych i ściekowych gminy Oslo;
 • Kirsten Paaby, edukatorka i animatorka społeczna, specjalizująca się w zrównoważonym rozwoju społeczności lokalnych, z organizacji partnerskiej projektu Phronesis SA.

Program kursu jest tak ułożony, by każdy uczestnik mógł dostosować czas nauki do swoich możliwości i realizował program w dogodnych dla siebie dniach tygodnia i godzinach. Zaangażowanie w realizację programu szacujemy na kilka godzin tygodniowo. Dla osób które nie będą mogły wziąć udziału w webinarach udostępniliśmy ich nagrania.

Zdecydowana większość uczestników zadeklarowała, że ich wiedza znacząco wzrosła wskutek udział w pierwszej części programu. Największy wzrost nastąpił w zakresie kształtowania frontów wodnych w miastach i renaturyzacji miejskich rzek.

Najcenniejsze dla uczestników były przygotowane materiały szkoleniowe, możliwość udziału w webinarach i zadania realizowane w trakcie szkolenia, szczególnie indywidualne.

Udział w kursie zajął większości uczestników powyżej 5 godzin, a 15% poświęciło nauce ponad 16 godzin.

86% uczestników którzy wzięli udział w badaniu ewaluacyjnym zadeklarowało, że zdobytą wiedzę i doświadczenie będą wykorzystywać w dalszym rozwoju zawodowym.

Szkolenie poprowadziły trenerki Fundacji Sendzimira: Ilona Gosk, Agnieszka Czachowska, Karolina Maliszewska.

Etap 2. Szkolenia stacjonarne

Nasze szkolenia tematyczne mają bardzo interaktywny i praktyczny charakter, w związku z tym realizujemy je w niewielkich grupach. Dlatego na etapie zgłoszenia do programu prosimy o wybranie szkolenia tematycznego, którym jesteście najbardziej zainteresowani.

Po zakończeniu szkolenia e-learningowego zaproponowaliśmy udział w części stacjonarnej tylko wybranej grupie absolwentów, biorąc pod uwagę: jakość wykonanych zadań i poziom zaangażowania w trakcie kursu e-learningowego, motywację do udziału w szkoleniu opisaną w formularzu rejestracyjnym, miejsce pracy, wpływ na doliny rzeczne w miastach.

Każda grupa szkoleniowa będzie miała charakter interdyscyplinarny i międzysektorowy, żeby umożliwić wymianę doświadczeń i spojrzenie na temat z różnych perspektyw.

Udział w warsztatach jest bezpłatny i pokrywa koszt noclegu i wyżywienia w trakcie trwania szkolenia.

Uczestnicy mają do wyboru następujące szkolenia tematyczne:

Renaturyzacja rzek miejskich. Projektowanie rozwiązań opartych na przyrodzie dla zrównoważonego zarządzania zlewnią, Kraków, 15–19 maja 2023 r.

W trakcie 5-dniowych warsztatów 17 uczestników, przy wsparciu dwóch trenerek i zaproszonych ekspertów zmapowało i opisało usługi ekosystemów konkretnego odcinka doliny rzecznej Rudawy w Krakowie oraz opracowało koncepcję jego renaturyzacji.

Podsumowanie szkolenia i wypracowane przez uczestników i uczestniczki koncepcje można zobaczyć tutaj.

Do udziału zaprosiliśmy przede wszystkim osoby zajmujące się działaniami projektowymi i planistycznymi.

Szkolenie zrealizowaliśmy w ścisłej współpracy z krakowskim Zarządem Zieleni Miejskiej.

Prowadzące: Ilona Biedroń – ekspertka ochrony wód, zarządzania suszą i powodzią, utrzymania rzek; Agnieszka Czachowska – trenerka Fundacji Sendzimira.

Uczestnicy i uczestniczki szkolenia w trakcie pracy warsztatowej, fot. Tomasz Jagodziński

Prowadzenie kampanii społecznych i edukacyjnych na temat ekosystemów dolin rzecznych, Wrocław, 30–31 maja 2023 r.

W trakcie 2-dniowych warsztatów 20 uczestników pogłębiło swoje rozumienie zagadnień związanych z usługami ekosystemów i postrzeganiem ich przez mieszkańców miast. Podczas szkolenia:

 • zaprezentowaliśmy przykłady skutecznych kampanii i programów edukacyjnych;
 • wypracowaliśmy koncepcje kampanii informacyjnej oraz programu edukacyjnego dotyczącego ochrony dolin rzecznych na terenach zurbanizowanych.

Szkolenie zrealizowaliśmy w ścisłej współpracy z Koalicją Wrocławska Ochrona Klimatu.

Do udziału zaprosiliśmy przede wszystkim edukatorów, osoby prowadzące kampanie społeczne i inne działania zmierzające do ochrony ekosystemów dolin rzecznych.

Podsumowanie szkolenia i wypracowane przez uczestników i uczestniczki koncepcje można zobaczyć tutaj.

Prowadzące: Agnieszka Czachowska – trenerka Fundacji Sendzimira; Małgorzata PiszczekWeronika Mazurek – ekspertki Koalicji Wrocławska Ochrona Klimatu.


Kształtowanie frontów wodnych w miastach, Warszawa, 6–8 września 2023 r.

W czasie 3-dniowego szkolenia wraz z 15 uczestnikami omówiliśmy instrumenty pozwalające na zarządzanie dolinami rzecznymi w miastach bez utraty świadczonych przez nie usług ekosystemów. Następnie opracowaliśmy założenia dotyczące planowania przestrzennego dla wybranej na potrzeby szkolenia doliny rzecznej. Efekty pracy przekazaliśmy Zarządowi Zieleni m.st. Warszawy.

Do udziału w szkoleniu zaprosiliśmy decydentów i specjalistów zaangażowanych w zarządzanie dolinami rzecznymi w miastach.

Podsumowanie szkolenia i wypracowane przez uczestników i uczestniczki koncepcje można zobaczyć tutaj.

Szkolenie poprowadziły trenerki Fundacji Sendzimira: Ilona GoskAgnieszka Czachowska.

logotyp EOG

Projekt „Miejskie ekosystemy dolin rzecznych. Potencjał usług ekosystemów w obliczu antropogenicznych zmian klimatu” korzysta z dofinansowania o wartości 164 599,08 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG, w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu; obszar programowy: Środowisko naturalne i ekosystemy.

Potrwa od  lutego 2022 do grudnia  2023 r.

www.eeagrants.org

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Poprzednie wydarzenie
Powrót do projektu
Następne wydarzenie