Edukacja | Naukowe | Zielona infrastruktura » Miejskie ekosystemy dolin rzecznych

Program szkoleniowy Miejskie ekosystemy dolin rzecznych

Zapraszamy do udziału w programie szkoleniowym dotyczącym zarządzania usługami ekosystemów dolin rzecznych oraz prowadzenia skutecznych działań edukacyjnych na rzecz ich ochrony. Udział w programie jest bezpłatny a zgłoszenia przyjmujemy do dnia 5 marca 2023 r.

Do kogo skierowany jest ten program?

Do udziału w szkoleniach zapraszamy:

 • decydentów – przedstawicieli miast, którzy mają realny wpływ na ochronę, renaturyzację i zagospodarowanie dolin rzecznych – członków rad miejskich, zarządów miast, urzędników, kierowników jednostek miejskich;
 • specjalistów – przedstawicieli świata nauki, organizacji pozarządowych specjalizujących się w obszarach związanych z tematyką projektu, planistów i zarządców terenów nadrzecznych, projektantów, specjalistów zajmujących się ochroną dolin rzecznych oraz edukatorów i osób prowadzących kampanie społeczne.

Dlaczego warto wziąć udział w programie?

 • ma on charakter autorski i został opracowany w ścisłej współpracy z praktykami, ekspertami oraz naukowcami z wiodących uczelni wyższych;
 • program budujemy w oparciu o wieloletnie doświadczenia Fundacji w edukacji przez praktykę w formie szkoleń online i interaktywnych warsztatów;
 • pracujemy na rzeczywistych wyzwaniach i analizujemy rozważane rozwiązania pod kątem ich skuteczności i możliwości wdrożenia;
 • wszystkie szkolenia tematyczne realizujemy w ścisłej współpracy z lokalnymi partnerami, którzy są odbiorcą wypracowanych rezultatów;
 • program daje rzadką możliwość pracy w interdyscyplinarnych i międzysektorowych grupach nad złożonymi zagadnieniami związanymi z dolinami rzek w miastach.

Więcej o tym co wyróżnia nasze szkolenia możecie przeczytać tutaj.

Jakie elementy składają się na program Miejskie ekosystemy dolin rzecznych?

Program szkoleniowy składa się z dwóch etapów:

 • wprowadzającego szkolenia e-learningowego, które odbędzie się w dniach 6 marca – 14 kwietnia 2023 r.
 • trzech stacjonarnych szkoleń tematycznych (do wyboru):
  • Renaturyzacja cieków wodnych w miastach, Kraków, 15–19 maja 2023 r.
  • Prowadzenie kampanii społecznych i edukacyjnych na temat ekosystemów dolin rzecznych, Wrocław, 30–31 maja 2023 r.
  • Kształtowanie frontów wodnych, Warszawa lub Gdańsk (tbc), 5–7 września 2023 r.

Ukończenie pierwszego etapu programu jest niezbędne do udziału w szkoleniach stacjonarnych realizowanych na drugim etapie.

Etap 1. Szkolenie e-learningowe

Ta część programu stanowi przygotowanie do udziału w części stacjonarnej. Rozpocznie ja webinar wprowadzający 8.03.2023 o godz. 11:00.

Program kursu składa się z czterech modułów:

 • pierwszy będzie miał charakter wprowadzający, przybliży uczestnikom zagadnienia związane z usługami ekosystemów dolin rzecznych w miastach i wyzwaniami przed którymi stoją w związku z presją urbanizacyjną;
 • drugi moduł prezentował będzie dobre praktyki zarządzania dolinami rzecznymi na terenach zurbanizowanych w zakresie kształtowania frontów wodnych wraz z aspektami organizacyjnymi, prawnymi i technicznymi towarzyszącymi tym praktykom;
 • trzeci moduł wprowadzi uczestników i uczestniczki w zagadnienia związane z renaturyzacją cieków w miastach
 • czwarty moduł dotyczył będzie prowadzenia skutecznych kampanii edukacyjno-informacyjnych na rzecz ochrony dolin rzecznych w miastach.

Znajdą się w nich: materiały szkoleniowe, dyskusje na forum, praktyczne zadania indywidualne i grupowe.

Modułom 2-4 towarzyszyć będą 4 webinary (8, 15, 21 i 29 marca o godz. 11:00), które poprowadzą ekspertki zaangażowane w poszczególne szkolenia stacjonarne (drugiego etapu) oraz goście zagraniczni:

 • Terje Laskemoen, dyrektor z Agencji ds. środowiska miejskiego, gminy Oslo;
 • Tharan Fergus, starszy inżynier i programista w Agencji ds. usług wodnych i ściekowych gminy Oslo;
 • Kirsten Paaby, edukatorka i animatorka społeczna, specjalizująca się w zrównoważonym rozwoju społeczności lokalnych, z organizacji partnerskiej projektu Phronesis SA.

Do bezpłatnego udziału w tej części programu zaprosimy wszystkie osoby, które zgłosiły się do dnia 5 marca 2023 r.

Program kursu jest tak ułożony, by każdy uczestnik mógł dostosować czas nauki do swoich możliwości i realizował program w dogodnych dla siebie dniach tygodnia i godzinach. Zaangażowanie w realizację programu szacujemy na kilka godzin tygodniowo. Dla osób które nie będą mogły wziąć udziału w webinarach udostępnimy ich nagrania.

Na zakończenie osoby, które z powodzeniem ukończą szkolenie otrzymają certyfikat.

Istnieje możliwość udziału tylko w części online.

Szkolenie poprowadzą trenerki Fundacji Sendzimira: Agnieszka Czachowska, Magdalena Puczko, Karolina Maliszewska.

Etap 2. Szkolenia stacjonarne

Nasze szkolenia tematyczne mają bardzo interaktywny i praktyczny charakter, w związku z tym realizujemy je w niewielkich grupach. Dlatego na etapie zgłoszenia do programu prosimy o wybranie szkolenia tematycznego, którym jesteście najbardziej zainteresowani.

Po zakończeniu szkolenia e-learningowego zaproponujemy udział w części stacjonarnej tylko wybranej grupie absolwentów, biorąc pod uwagę: jakość wykonanych zadań i poziom zaangażowania w trakcie kursu e-learningowego, motywację do udziału w szkoleniu opisaną w formularzu rejestracyjnym, miejsce pracy, wpływ na doliny rzeczne w miastach.

Każda grupa szkoleniowa będzie miała charakter interdyscyplinarny i międzysektorowy, żeby umożliwić wymianę doświadczeń i spojrzenie na temat z różnych perspektyw.

Udział w warsztatach jest bezpłatny i pokrywa koszt noclegu i wyżywienia w trakcie trwania szkolenia.

Uczestnicy mają do wyboru następujące szkolenia tematyczne:

Renaturyzacja cieków wodnych w miastach, Kraków, 15–19 maja 2023 r.

W trakcie 5-dniowych warsztatów 15 uczestników, przy wsparciu dwóch trenerek i zaproszonych ekspertów zmapuje i opisze usługi ekosystemów konkretnego odcinka doliny rzecznej w Krakowie oraz opracuje koncepcję jego renaturyzacji.

Do udziału zapraszamy przede wszystkim osoby zajmujące się działaniami projektowymi i planistycznymi.

Szkolenie realizujemy w ścisłej współpracy z krakowskim Zarządem Zieleni Miejskiej oraz z Zarządem Zlewni w Krakowie, który jako jednostka Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie administruje ciekami w obrębie miasta.

Prowadzące: Ilona Biedroń – ekspertka ochrony wód, zarządzania suszą i powodzią, utrzymania rzek; Agnieszka Czachowska – trenerka Fundacji Sendzimira.


Prowadzenie kampanii społecznych i edukacyjnych na temat ekosystemów dolin rzecznych, Wrocław, 30–31 maja 2023 r.

W trakcie 2-dniowych warsztatów 20 uczestników pogłębi swoje rozumienie zagadnień związanych z usługami ekosystemów i postrzeganiem ich przez mieszkańców miast. Podczas szkolenia:

 • zaprezentujemy przykłady skutecznych kampanii i programów edukacyjnych;
 • wypracujemy koncepcje kampanii informacyjnej oraz programu edukacyjnego dotyczącego ochrony dolin rzecznych na terenach zurbanizowanych.

Szkolenie zrealizujemy w ścisłej współpracy z Koalicją Wrocławska Ochrona Klimatu.

Do udziału zapraszamy przede wszystkim edukatorów, osoby prowadzące kampanie społeczne i inne działania zmierzające do ochrony ekosystemów dolin rzecznych.

Prowadzące: Agnieszka Czachowska – trenerka Fundacji Sendzimira; Małgorzata PiszczekWeronika Mazurek – ekspertki Koalicji Wrocławska Ochrona Klimatu.


Kształtowanie frontów wodnych w miastach, Warszawa (lub Gdańsk), 6–8 września 2023 r.

W czasie 3-dniowego szkolenia wraz z 15 uczestnikami omówimy instrumenty pozwalające na zarządzanie dolinami rzecznymi w miastach bez utraty świadczonych przez nie usług ekosystemów. Następnie opracujemy założenia dotyczące planowania przestrzennego dla wybranej na potrzeby szkolenia doliny rzecznej. Efekty pracy przekazane zostaną miastu, w którym będzie się odbywać szkolenie.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy decydentów i specjalistów zaangażowanych w zarządzanie dolinami rzecznymi w miastach.

Szkolenie poprowadzą trenerki Fundacji Sendzimira: Ilona GoskAgnieszka Czachowska.

Poprzednie wydarzenie
Powrót do projektu
Następne wydarzenie