Edukacja | Zielona infrastruktura

Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach

W maju 2019 r. zakończyliśmy realizację dwuletniego projektu, którego celem było zainicjowanie dialogu i wymiany doświadczeń na temat zarządzania zielenią w miastach. Projekt dofinansowany był z POIiŚ 2014-2020, w ramach konkursu: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów, podtyp: Budowanie potencjału i integracja.

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą podsumowującą projekt.

Głównym efektem projektu było zainicjowanie i rozwój trwałej, międzysektorowej, partnerskiej współpracy i wymiany doświadczeń między podmiotami zaangażowanymi w tworzenie i zarządzanie zielenią miejską oraz innymi interesariuszami. W związku z tym działania projektu kierowaliśmy nie tylko do miejskich urzędników i decydentów ale również przedstawicieli organizacji pozarządowych i biznesu. W ramach projektu usprawnialiśmy komunikację na różnych poziomach. Z jednej strony pracowaliśmy w grupach roboczych składających się z urzędników z różnych miast, z drugiej na poziomie danego miasta tworzyliśmy platformy dialogu z przedstawicielami biznesu. Wspieraliśmy też jednostki odpowiedzialne za zarządzanie zielenią w rozwijaniu współpracy z przedstawicielami innych jednostek, których działania mają wpływ na zarządzanie zielenią (zarządów dróg, inwestycji miejskich itp.).

Na projekt składało się kilka bloków tematycznych, które obejmowały najistotniejsze wyzwania międzysektorowego zarządzania zielenią zidentyfikowane na etapie przygotowania projektu we współpracy z miastami partnerskimi. Strukturę projektu przedstawia poniższy schemat:

Poszczególne zagadnienia pogłębiane były w oparciu o pracę grup roboczych w trakcie warsztatów dla przedstawicieli podmiotów samorządowych zaangażowanych w zarządzanie zielenią.

Zapraszamy się do zapoznania z rezultatami projektu:

Zapraszamy też na stronę uslugiekosystemow.pl, która była rozwijana w ramach projektu.

 

Wartość projektu: 775 293,00 PLN

Dofinansowanie z UE z Funduszu Spójności: 658 999,05 PLN

Okres realizacji: maj 2017 r. – kwiecień 2019 r.

Poprzedni projekt
Wszystkie
Następny projekt