dr Ilona Biedroń

Doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska specjalizująca się w zarządzaniu zasobami wodnymi.
Ekspert ds. renaturyzacji wód powierzchniowych w IMGW-PIB, Prezeska Fundacji Zdrowa Rzeka, koordynatorka projektu WaterLANDS w Stowarzyszeniu Centrum Ochrony Mokradeł. Niezależna ekspertka posiadająca ponad 20 letnie doświadczenie w realizacji projektów z zakresu gospodarki wodnej w zakresie m.in. ochrony wód, zarządzania suszą i powodzią, czy utrzymania rzek. W ostatnich latach kierowniczka projektów realizowanych na zlecenie Wód Polskich tj. Aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego czy Krajowego programu renaturyzacji wód powierzchniowych. Współautorka koncepcji dot. renaturyzacji mokradeł: Koncepcji Programowo – przestrzennej budowli hydrotechnicznych na Łasicy i Kanale Zaborowskim w ramach projektu Kampinos WetLIFE oraz Koncepcji funkcjonalnego połączenia rzek Drzewiczki i Wąglanki i ich dolin z przestrzenią publiczną Opoczna.
Certyfikowana Project Manager PRINCE2®.