Agnieszka Kowalewska

Architektka krajobrazu, urbanistka, absolwentka SGGW i Podyplomowego studium urbanistyki i gospodarki przestrzennej na Wydz. Architektury Politechniki Gdańskiej, doktorantka na Wydz. Architektury Politechniki Warszawskiej. Zajmuje się rolą usług ekosystemów i błękitno-zielonej infrastruktury w równoważeniu rozwoju miast. Autorka m.in. studiów i diagnoz krajobrazu zurbanizowanego i otwartego (Łódź i woj. łódzkie), polityk i programów rozwoju terenów zieleni w skali ogólnomiejskiej (Gdynia, Kraków, Gdańsk) oraz wielobranżowych projektów zagospodarowania miejskich terenów zieleni i przestrzeni publicznych. Laureatka nagród w konkursach, m.in. ISOCARP Award for Excellence 2008 za Miasteczko Wilanów w Warszawie oraz nagrody TUP za Najlepiej Zagospodarowaną Przestrzeń Publiczną w kategorii Zrewitalizowana Przestrzeń Zieleni (2016).
Obecnie pracuje w Zespole Generalnego Projektanta nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, gdzie odpowiada za zagadnienia środowiskowe (w tym błękitno-zieloną infrastrukturę), a także krajobrazowe, przestrzeni publicznej i infrastruktury technicznej.
Członkini TUP i ISOCARP.