Zespół Fundacji

Zespół Fundacji Sendzimira składa się z trzyosobowego zarządu oraz dwóch pracowniczek etatowych wspieranych przez kilkunastu stałych współpracowników realizujących działania projektowe w całej Polsce. Nad prawidłową realizacją misji czuwa Rada Fundacji. Poniżej znajdują się informacje o nabardziej zaangażowanych obecnie członkach naszego zespołu.

Zarząd Fundacji:

Karolina Maliszewska Karolina Maliszewska - zarządza Fundacją Sendzimira. Z wykształcenia mgr psychologii oraz ochrony środowiska na Uniwersytecie Warszawskim oraz planowania przestrzennego na Uniwersytecie Paul-Valery w Montpellier (Francja), obszary zainteresowań i działalności naukowo-dydaktycznej: społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju, partycypacja społeczna, komunikacja. Specjalistka z zakresu polityki środowiskowej UE w UKIE (2004-2007). Trenerka, wykładowca Akademii Letniej Wyzwania zrównoważonego rozwoju od 2001 roku. Wykładowca Studium Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast Politechniki Krakowskiej i trenerka na licznych szkoleniach i warsztatach z zakresu zrównoważonego rozwoju w Polsce i za granicą. Trenerka biznesu w zakresie umiejętności miękkich oraz licencjonowana trenerka metody VISIS. Projektuje i prowadzi procesy partycypacyjnego podejmowania decyzji i konsultacji społecznych. 

Ilona Gosk Ilona Gosk - dyrektor zarządzająca Fundacji Sendzimira. Z wykształcenia mgr ochrony środowiska na Uniwersytecie Warszawskim. Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami społecznymi, które zdobywała w sektorze pozarządowym i publicznym. Przez sześć lat w zarządzie Stowarzyszenia Komuna Otwock, dziewięć lat pełniła funkcję prezesa Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, cztery lata – dyrektora Biura Polityki Społecznej w Kancelarii Prezydenta RP. Przez dwa lata była związana z Urzędem m.st. Warszawy, gdzie odpowiadała za integrowanie procesów planistycznych.


Tomasz Bergier

Dr hab. inż. Tomasz Bergier - pracownik naukowy i wykładowca Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (adiunkt w Katedrze Kształtowania i Ochrony Środowiska). Obszarem jego profesjonalnych zainteresowań naukowych i dydaktycznych są praktyczne aspekty zrównoważonego rozwoju, w szczególności zrównoważona gospodarka wodna i inżynieria ekologiczna. Wykładowca, trener i doświadczony koordynator Akademii Letniej Wyzwania zrównoważonego rozwoju od początku jej  istnienia (od 1998 r.). Trener i wykładowca na licznych szkoleniach z zakresu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w Polsce i za granicą, jeden z inicjatorów i wykonawców polsko-niemieckiego projektu SaLMaR (Sustainable Land and Water Management of Reservoir Catchments), członek Rady Programowej ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej Miasta Krakowa, koordynator europejskiego programu EasyEco 2005-2007. Redaktor naukowy książki Wyzwania zrównoważonego rozwoju oraz Magazynu Zrównoważony Rozwój Zastosowania. Autor licznych publikacji dot. zrównoważonego rozwoju i gospodarki wodno-ściekowej. Licencjonowany trener metody VISIS.

Jakub Kronenberg

Dr hab. Jakub Kronenberg – ekonomista, adiunkt na Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny). Naukowo zajmuje się badaniem związków gospodarki, społeczeństwa i środowiska, zwłaszcza z perspektywy ekonomii ekologicznej. Jego książkę „Ecological economics and industrial ecology” wydało w 2007 roku wydawnictwo Routledge. Redaktor naukowy książki „Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce” oraz serii „Zrównoważony Rozwój – Zastosowania”. Zdobył doświadczenie międzynarodowe, pracując we Francji, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Kirgistanie. Trener i wykładowca Akademii Letniej Fundacji Sendzimira od 2002 roku oraz licznych szkoleń z zakresu zrównoważonego rozwoju w Polsce i za granicą. W wolnych chwilach obserwuje ptaki i podróżuje. www.economics-of-sustainability.com/jk

 

Zespół Fundacji:

Agnieszka Czachowska

Mgr inż. arch. Agnieszka Czachowska - koordynatorka projektu "Mój jest ten kawałek Parku"; architekt, pedagog, trener, prowadzi własne studio architektoniczne specjalizujące się w projektowaniu według zasad zrównoważonego budownictwa. Absolwentka Akademii Innowatorów Społecznych oraz kursu Challenges of Sustainable Development 2002, laureatka I Nagrody dla Młodych Architektów im. M. Baczko i P. Zakrzewskiego (1999). Konsultant Magazynu „Murator" w tematyce budownictwa zrównoważonego. Autorka i koordynatorka wielu projektów dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży o charakterze lokalnym i międzynarodowym związanych z tematyką zrównoważonego rozwoju, architekturą i ekologią. Członek Stowarzyszenia Ekologiczno - Kulturalnego "ZIARNO", Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów „KLANZA" oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Architektów PLAYCE. Licencjonowana trenerka metody VISIS. Członek rady Fundacji Sendzimira od 2010 r.

 Mgr inż arch. kraj. Agnieszka Kowalewska - architekt krajobrazu, specjalistka gospodarki przestrzennej z 20 – letnim doświadczeniem. Autorka projektów licznych publicznych i prywatnych terenów zieleni oraz opracowań strategicznych z zakresu rozwoju i zarządzania terenami zieleni miejskiej (Kraków, Gdynia). Zajmuje się także badaniami krajobrazu zurbanizowanego i otwartego na cele planowania przestrzennego oraz audytami krajobrazowymi (miasto Łódź oraz woj. łódzkie). W latach 2001–2007 Architekt Krajobrazu Miasteczka Wilanów w Warszawie.

 

 

Judyta Łuczyńska studiuje gospodarkę przestrzenną w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) oraz socjologię stosowaną i antropologię społeczną (ISNS) na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Łódzkim i uzyskała tytuł zawodowy licencjata w zakresie nauk społecznych, przyrodniczych, technicznych. Interesuje się rozwojem współczesnych miast, zarządzaniem zielenią w mieście a także szeroko pojętą partycypacją i jej rolą w rozwoju lokalnym. W Fundacji wspiera realizację różnych projektów.

 

Mgr inż arch. Maria Skotnicka - ukończyła Wydział Architektury i Urbanistyki na Politechnice Śląskiej oraz interdyscyplinarne studia podyplomowe „Społeczeństwo prosumenckie - prosumencka energetyka” na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Specjalistka społecznego wspierania energetyki rozproszonej. Certyfikowana facilitatorka metody Planning for Real. Współorganizatorka procesów partycypacyjnych w przestrzeniach miejskich, propagatorka idei zrównoważonego rozwoju oraz estetyki architektonicznej. Laureatka konkursu Śląska Rzecz 2012, w kategorii Usługa za Projekt Modernizacji Parku Matejki w Jaworznie z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju i partycypacji pt. „Mój jest ten kawałek parku...” Członkini zespołu projektowego Pawilonów Wystawienniczych w Warszawie (EXPO XXI) i Katowicach (MTK).

Barbara Surmacz-Dobrowolska – Koordynatorka projektu „WSPÓLNA PRZESTRZEŃ – partycypacyjne projektowanie przestrzenne w gminach”. Z wykształcenia mgr kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim oraz plastyk. W latach 1995-2000 związana ze Studenckim Radiem „Żak” Politechniki Łódzkiej. Jej publikacje związane z kulturą i filmem ukazywały się w „Opcjach” (2001, 2003), „Obywatelu” (2003-2008) i „ArtPapierze” (2008-2012). Od 2003 roku związana z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Doradca, praktyk i szkoleniowiec w zakresie pozyskiwania dofinansowania i kompleksowej realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w szczególności funduszy strukturalnych, EOG i funduszy norweskich. Specjalizuje się w projektach rewitalizacyjnych i edukacyjnych. W 2017 r. założyła grupę nieformalną MAMBA, której celem jest prowadzenie działań na rzecz poprawy estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych oraz edukacja w zakresie partycypacji, zrównoważonego rozwoju i projektowania uniwersalnego. Prowadzi również zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu kultury medialnej i myślenia projektowego. W wolnych chwilach maluje i tworzy kolaże inspirowane przestrzenią miast, głównie dla dzieci.

Michał Markowski  studiuje inżynierię wodną na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wcześniej uzyskał geodezyjne kwalifikacje zawodowe. Rozwija swoją wiedzę i umiejętności w kierunku wprowadzania rozwiązań zielonej infrastruktury wspierających gospodarowanie wodami opadowymi na terenach miejskich z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego. Obszarem zainteresowania jest wplatanie zieleni miejskiej w rozwijające się obszary miejskie oraz zapobieganie naturalnym zagrożeniom środowiskowym miast poprzez ich zrównoważony rozwój. W Fundacji Sendzimira współrealizuje prowadzone projekty.

 

Agata Pietrzyk-Kaszyńska

Dr Agata Pietrzyk-Kaszyńska - koordynatorka lokalna projektu Licz na zieleń
w Krakowie. Reprezentuje Fundację w krakowskiej Komisji Dialogu Środowiskowego. Jest pracownikiem naukowym w Instytucie Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się badaniem społecznych aspektów ochrony przyrody, w szczególności interesuje ją zarządzanie ochroną różnorodności biologicznej, praktyczne funkcjonowanie obszarów chronionych, partycypacja społeczna, badanie opinii i roli różnych interesariuszy w realizacji polityk ochrony środowiska. Licencjonowana trenerka metody VISIS.

 

Rada Fundacji:

Dr Jan Sendzimir - jest pracownikiem naukowym zajmującym się zrównoważonym rozwojem w Sustainability Science Program w Harvard's Center for International Development oraz członkiem zespołu badawczego w Risk and Vulnerability Program w International Institute for Applied Systems Analysis, w Austrii. Z wykształcenia ekolog, obecnie bada nieliniowe zmiany w złożonych systemach społeczno-przyrodniczych. Zarządza dwoma pakietami zadań w dwóch projektach finansowanych ze środków 6 programu ramowego UE (Projekt NeWater oraz Projekt SCENES). W ramach tych projektów prowadzi badania, których zastosowanie jest głównie do polityki zarządzania kompleksowymi zagadnieniami związanymi z kombinacją czynników ekologicznych, społecznych, ekonomicznych oraz socjo-politycznych, które rozpatrywane są w różnych skalach, na stosunkowo dużych obszarach takich jak zlewnie rzek, główne obszary dopływowe, czy łańcuchy górskie. Wykorzystuje modelowanie koncepcyjne i formalne do integrowania nauki, polityki i lokalnych doświadczeń ludzi. Modele te facylitują procesy partycypacyjnego podejmowania decyzji, które pomagają w prowadzeniu badań i budowaniu polityki zrównoważonego rozwoju społeczności i ekosystemów na obszarze pięciu systemów rzecznych: rzeki Narew, Odry i Baryczy oraz rzeki Tisza na Węgrzech, Ukrainie i w Rumunii, Amudarya w Uzbekistanie oraz dwa regiony pustynne (Sahel i Kalahari).

Piotr MagnuszewskiDr Piotr Magnuszewski - dyrektor ds. naukowych Stowarzyszenia Centrum Rozwiązań Systemowych. Jest adiunktem w Instytucie Fizyki Politechniki Wrocławskiej. Pracuje również dla Instytutu naukowego International Institute for Applied Systems Analysis w Laxenburgu koło Wiednia w zespole Risk and Vulnerability. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na modelowaniu i symulacjach komputerowych układów złożonych oraz ich zastosowaniu w praktyce. Autor licznych publikacji naukowych. Aktywnie angażuje się w działalność edukacyjną i społeczną - zarówno na Uczelni jak i poza nią. Współzałożyciel Stowarzyszenia Centrum Rozwiązań Systemowych, wieloletni współpracownik the Sendzimir Foundation (organizator i wykładowca na kursach i warsztatach z tematyki myślenia systemowego, modelowania komputerowego oraz zrównoważonego rozwoju). Projektował i prowadził symulacyjne gry edukacyjne w ramach kursu 'Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce". Prowadził zajęcia na "Międzynarodowym kursie biznesowym" w Antwerpii w ramach programu "Sokrates". Jest kierownikiem kursów specjalistycznych "Modelowanie komputerowe złożonych systemów", "Dynamika zrównoważonego rozwoju" oraz "Dynamika biznesu" na Politechnice Wrocławskiej. Bierze udział i prowadzi projekty naukowe z zakresu zarządzania adaptacyjnego, myślenia systemowego oraz lokalnej ekonomii we współpracy z wieloma organizacjami międzynarodowymi.

Dr Iwona Wagner jest adiunktem w Katedrze Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego oraz w Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk; pracuje jako Senior Manager - Water Management and Climate Change w firmie doradczej FPP Enviro Sp.zo.o., będącej częścią europejskiej grupy AMPHI i zajmującej się działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju. Przez wiele lat była Sekretarzem Naukowym Programu „Ekohydrologia” Międzynarodowego Programu Hydrologicznego UNESCO i liaison w Międzynarodowym Centrum Technologii Środowiska UNEP.

Obecnie, wraz z FPP Enviro, zajmuje się przede wszystkim ekohydrologią terenów miejskich, błękitno-zieloną infrastrukturą i zagospodarowaniem wód opadowych, oraz adaptacją miast do zmian klimatu. Bierze udział w realizacji projektów LIFE14CCA/PL/000101 LIFERADOMKLIMA-PL "Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę woda w przestrzeni miejskiej Radomia" oraz „Wczujmy się w klimat” (Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców).

Dr arch. Tomasz Jeleński - nauczyciel akademicki, architekt, urbanista, absolwent wydziału Architektury Wnętrz ASP w Krakowie (1997); w 2005 uzyskał doktorat z Architektury i Urbanistyki na Politechnice Krakowskiej. Absolwent Europejskiej Szkoły Architektury Klasycznej (ESSCA, 2016). Absolwent (2005), wieloletni wykładowca i trener letniej akademii Challenges of Sustainable Development in Poland. W 2004-05 visiting tutorw pracowni Projektowania Urbanistycznego na Cardiff University. Stypendysta Ministra Kultury (2003) i Ministerstwa Nauki (2004). Od 2007 dyrektor Międzynarodowego Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej; twórca i kierownik Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast” na PK (od 2016); visiting professor w: Georg-Simon-Ohm Hochschule Nurnberg, University of Prishtina i Vienna University of Technology (2013-14). Od 2012 przewodniczący INTBAU Poland, od 2017 sekretarz INTBAU College of Chapters. Autor kilkudziesięciu publikacji, głównie z dziedziny zrównoważonej urbanistyki. W badaniach naukowych specjalizuje się w problematyce przestrzeni publicznej i partycypacji społecznej; zarządzania, trwałości i prężności miast oraz zastosowań metod warsztatowych w praktyce planistycznej i projektowej. Tłumacz, m.in. „Obrazu miasta” K. Lyncha, autor polskiej wersji podręcznika PPS „Jak przetworzyć miejsce”.

Ikona: Designed by Jannoon028 / Freepik

judyta.luczynska