Zespół Fundacji

Zespół Fundacji Sendzimira składa się z trzyosobowego zarządu oraz dwóch pracowniczek etatowych wspieranych przez kilkunastu stałych współpracowników realizujących działania projektowe w całej Polsce. Nad prawidłową realizacją misji czuwa Rada Fundacji. Poniżej znajdują się informacje o nabardziej zaangażowanych obecnie członkach naszego zespołu.

Zarząd Fundacji:

Karolina Maliszewska Karolina Maliszewska - zarządza projektami Fundacji Sendzimira. Z wykształcenia mgr psychologii oraz ochrony środowiska na Uniwersytecie Warszawskim, obszary zainteresowań i działalności naukowo-dydaktycznej: społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju, partycypacja społeczna, komunikacja. Specjalistka z zakresu polityki środowiskowej UE w UKIE (2004-2007). Trenerka, wykładowca Akademii Letniej Wyzwania zrównoważonego rozwoju od 2001 roku. Wykładowca Studium Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast Politechniki Krakowskiej i trenerka na licznych szkoleniach i warsztatach z zakresu zrównoważonego rozwoju m.in. Wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju, Dynamika zrównoważonego rozwoju w Karkonoszach, Szkoła letnia organizowana przez Center for Sustainability at ETH Zurich, Międzynarodowa Konferencja „Youth for Sustainable Development" Caretakers of the Environment International (CEI), seria szkoleń dla animatorów wymian PNWM z zakresu edukacji dla ZR i inne. Trenerka biznesu w zakresie umiejętności miękkich oraz licencjonowana trenerka metody VISIS. Projektuje i prowadzi procesy partycypacyjnego podejmowania decyzji i konsultacji społecznych. 

Ilona Gosk Ilona Gosk - dyrektor zarządzająca Fundacji Sendzimira. Z wykształcenia mgr ochrony środowiska na Uniwersytecie Warszawskim. Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami społecznymi, które zdobywała w sektorze pozarządowym i publicznym. Przez sześć lat w zarządzie Stowarzyszenia Komuna Otwock, dziewięć lat pełniła funkcję prezesa Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, cztery lata – dyrektora Biura Polityki Społecznej w Kancelarii Prezydenta RP. Przez dwa lata była związana z Urzędem m.st. Warszawy, gdzie odpowiadała za integrowanie procesów planistycznych.


Tomasz Bergier

dr hab. inż. Tomasz Bergier - pracownik naukowy i wykładowca Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (adiunkt w Katedrze Kształtowania i Ochrony Środowiska). Obszarem jego profesjonalnych zainteresowań naukowych i dydaktycznych są praktyczne aspekty zrównoważonego rozwoju, w szczególności zrównoważona gospodarka wodna i inżynieria ekologiczna. Wykładowca, trener i doświadczony koordynator Akademii Letniej Wyzwania zrównoważonego rozwoju od początku jej  istnienia (od 1998 r.). Trener i wykładowca na licznych szkoleniach z zakresu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w Polsce i za granicą, jeden z inicjatorów i wykonawców polsko-niemieckiego projektu SaLMaR (Sustainable Land and Water Management of Reservoir Catchments), członek Rady Programowej ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej Miasta Krakowa, koordynator europejskiego programu EasyEco 2005-2007. Redaktor naukowy książki Wyzwania zrównoważonego rozwoju oraz Magazynu Zrównoważony Rozwój Zastosowania. Autor licznych publikacji dot. zrównoważonego rozwoju i gospodarki wodno-ściekowej. Licencjonowany trener metody VISIS.

Jakub Kronenberg

dr hab. Jakub Kronenberg – ekonomista, adiunkt na Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny). Naukowo zajmuje się badaniem związków gospodarki, społeczeństwa i środowiska, zwłaszcza z perspektywy ekonomii ekologicznej. Jego książkę „Ecological economics and industrial ecology” wydało w 2007 roku wydawnictwo Routledge. Redaktor naukowy książki „Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce” oraz serii „Zrównoważony Rozwój – Zastosowania”. Zdobył doświadczenie międzynarodowe, pracując we Francji, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Kirgistanie. Trener i wykładowca Akademii Letniej Fundacji Sendzimira od 2002 roku oraz licznych szkoleń z zakresu zrównoważonego rozwoju w Polsce i za granicą. W wolnych chwilach obserwuje ptaki i podróżuje. www.economics-of-sustainability.com/jk

 

Zespół Fundacji:

Agnieszka Czachowska

inż. arch. Agnieszka Czachowska - koordynatorka projektu "Mój jest ten kawałek Parku"; architekt, pedagog, trener, prowadzi własne studio architektoniczne specjalizujące się w projektowaniu według zasad zrównoważonego budownictwa. Absolwentka Akademii Innowatorów Społecznych oraz kursu Challenges of Sustainable Development 2002, laureatka I Nagrody dla Młodych Architektów im. M. Baczko i P. Zakrzewskiego (1999). Konsultant Magazynu „Murator" w tematyce budownictwa zrównoważonego. Autorka i koordynatorka wielu projektów dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży o charakterze lokalnym i międzynarodowym związanych z tematyką zrównoważonego rozwoju, architekturą i ekologią. Członek Stowarzyszenia Ekologiczno - Kulturalnego "ZIARNO", Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów „KLANZA" oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Architektów PLAYCE. Licencjonowana trenerka metody VISIS. Członek rady Fundacji Sendzimira od 2010 r.

Judyta Łuczyńska studiuje gospodarkę przestrzenną w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) oraz socjologię stosowaną i antropologię społeczną (ISNS) na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Łódzkim i uzyskała tytuł zawodowy licencjata w zakresie nauk społecznych, przyrodniczych, technicznych. Interesuje się rozwojem współczesnych miast, zarządzaniem zielenią w mieście a także szeroko pojętą partycypacją i jej rolą w rozwoju lokalnym. W Fundacji wspiera realizację różnych projektów.

 

Sylwia Jedyńska - koordynatorka projektów i osoba odpowiedzialna
za komunikację. Do niedawna związana z branżą reklamową, w której przez ostatnią dekadę zajmowała się komunikacją marketingową międzynarodowych marek. Z wykształcenia marketingowiec i specjalistka europeistyki - absolwentka College of Europe, z zamiłowania lokalna społeczniczka na warszawskim Starym Mokotowie, gdzie z sukcesami poprawia przestrzeń publiczną m.in. zamieniając betonowe 'nieużytki' na zieleń.

 

 

Joanna Klak

Joanna Klak - liderka zespołu tutorów szkoleń e-learningowych Fundacji Sendzimira, zaangażowana w działania Europejskiego Partnarstwa na rzecz Zintegrowanego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem. Absolwentka XIV Akademii Letniej Fundacji.

 

 

 

 

Agata Pietrzyk-Kaszyńska

dr Agata Pietrzyk-Kaszyńska - koordynatorka lokalna projektu Licz na zieleń
w Krakowie. Reprezentuje Fundację w krakowskiej Komisji Dialogu Środowiskowego. Jest pracownikiem naukowym w Instytucie Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się badaniem społecznych aspektów ochrony przyrody, w szczególności interesuje ją zarządzanie ochroną różnorodności biologicznej, praktyczne funkcjonowanie obszarów chronionych, partycypacja społeczna, badanie opinii i roli różnych interesariuszy w realizacji polityk ochrony środowiska. Licencjonowana trenerka metody VISIS.

 

Rada Fundacji:

dr Jan Sendzimir - jest pracownikiem naukowym zajmującym się zrównoważonym rozwojem w Sustainability Science Program w Harvard's Center for International Development oraz członkiem zespołu badawczego w Risk and Vulnerability Program w International Institute for Applied Systems Analysis, w Austrii. Z wykształcenia ekolog, obecnie bada nieliniowe zmiany w złożonych systemach społeczno-przyrodniczych. Zarządza dwoma pakietami zadań w dwóch projektach finansowanych ze środków 6 programu ramowego UE (Projekt NeWater oraz Projekt SCENES). W ramach tych projektów prowadzi badania, których zastosowanie jest głównie do polityki zarządzania kompleksowymi zagadnieniami związanymi z kombinacją czynników ekologicznych, społecznych, ekonomicznych oraz socjo-politycznych, które rozpatrywane są w różnych skalach, na stosunkowo dużych obszarach takich jak zlewnie rzek, główne obszary dopływowe, czy łańcuchy górskie. Wykorzystuje modelowanie koncepcyjne i formalne do integrowania nauki, polityki i lokalnych doświadczeń ludzi. Modele te facylitują procesy partycypacyjnego podejmowania decyzji, które pomagają w prowadzeniu badań i budowaniu polityki zrównoważonego rozwoju społeczności i ekosystemów na obszarze pięciu systemów rzecznych: rzeki Narew, Odry i Baryczy oraz rzeki Tisza na Węgrzech, Ukrainie i w Rumunii, Amudarya w Uzbekistanie oraz dwa regiony pustynne (Sahel i Kalahari).

Piotr Magnuszewskidr Piotr Magnuszewski - dyrektor ds. naukowych Stowarzyszenia Centrum Rozwiązań Systemowych. Jest adiunktem w Instytucie Fizyki Politechniki Wrocławskiej. Pracuje również dla Instytutu naukowego International Institute for Applied Systems Analysis w Laxenburgu koło Wiednia w zespole Risk and Vulnerability. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na modelowaniu i symulacjach komputerowych układów złożonych oraz ich zastosowaniu w praktyce. Autor licznych publikacji naukowych. Aktywnie angażuje się w działalność edukacyjną i społeczną - zarówno na Uczelni jak i poza nią. Współzałożyciel Stowarzyszenia Centrum Rozwiązań Systemowych, wieloletni współpracownik the Sendzimir Foundation (organizator i wykładowca na kursach i warsztatach z tematyki myślenia systemowego, modelowania komputerowego oraz zrównoważonego rozwoju). Projektował i prowadził symulacyjne gry edukacyjne w ramach kursu 'Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce". Prowadził zajęcia na "Międzynarodowym kursie biznesowym" w Antwerpii w ramach programu "Sokrates". Jest kierownikiem kursów specjalistycznych "Modelowanie komputerowe złożonych systemów", "Dynamika zrównoważonego rozwoju" oraz "Dynamika biznesu" na Politechnice Wrocławskiej. Bierze udział i prowadzi projekty naukowe z zakresu zarządzania adaptacyjnego, myślenia systemowego oraz lokalnej ekonomii we współpracy z wieloma organizacjami międzynarodowymi.

Agnieszka Czachowska (więcej informacji - patrz Zespół Fundacji)

Ikona: Designed by Jannoon028 / Freepik