Projekty Fundacji Sendzimira

Fundacja Sendzimira realizuje projekty partycypacyjne, edukacyjne, szkoleniowe i praktyczne skierowane do przedstawicieli społeczności lokalnych, biznesu, organizacji pozarządowych oraz środowiska akademickiego.

Nasze projekty można podzielić na trzy kategorie:

  • projekty partycypacyjne - wspierające procesy partycypacyjnego podejmowania decyzji, konsultacji społecznych; służące wypracowaniu procedur i rozwiązań z udziałem różnorodnych grup interesariuszy; dostarczające narzędzi służących uspołecznianiu zarządzania zróznoważonym rozwojem na poziomie lokalnym;
  • projekty edukacyjne - popularyzujące wiedzę i dobre praktyki z zakresu zrównoważonego rozwoju w formie warsztatów, szkoleń oraz publikacji;
  • projekty praktyczne - wdrażające praktyczne rozwiązania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury, czy inne działania i realizacje służące zrównoważonemu rozwojowi lokalnemu.

Poniżej znajduje się informacja o obecnie realizowanych projektach Fundacji.

Climate Mitigation through Nature-Based Solutions in Urban Poland

Projekt Climate Mitigation through Nature-Based Solutions in Urban Poland (ClimateNBS Polska) realizowany jest przez Fundację Sendzimira w partnerstwie z Ecologic Institute z Berlina od października 2018 do listopada 2020 r. dzięki dofinansowaniu GIZ na zlecenie rządu Republiki Federalnej Niemiec.

“WSPÓLNA PRZESTRZEŃ - Partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach” POWER 2014-2020

Od marca ruszamy z nowym projektem, dotyczącym partycypacyjnego planowania przestrzeni. Chętne do nawiązania współpracy jednostki samorządu terytorialnego, zachęcamy do śledzenia naszych działań. Już wkrótce nabór samorządów do projektu!

Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach

Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach to nowy projekt Fundacji Sendzimira, którego celem będzie zainicjowanie dialogu i wymiany doświadczeń na temat zarządzania zielenią w miastach. Projekt dofinansowany jest z POIiŚ 2014-2020, w ramach konkursu: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów, podtyp: Budowanie potencjału i integracja.

Moja Puszcza

Fundacja Sendzimira realizuje projekt pn. Moja Puszcza. Angażowanie społeczności lokalnych w ochronę przyrody i krajobrazu Kampinoskiego Parku Narodowego oraz jego otuliny dofinansowany ze środków POIiŚ 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu”. Projekt jest realizowany we współpracy z Kampinoskim Parkiem Narodowym.

Strategia rozwoju Zieleni dla Tychów

Fundacja Sendzimira wspiera Miasto Tychy w wypracowaniu Strategii rozwoju terenów zieleni miasta Tychy na lata 2018–2025+.

Warszawa chwyta wodę

Projekt zrealizowany przez Fundację na zlecenie Zarządu Zieleni m. st. Warszawy w ramach programu zrównoważonego korzystania z wód powierzchniowych i opadowych na terenie miasta. Pierwsza edycja odbyła się w 2017 roku, kiedy Fundacja od sierpnia do listopada wspierała ZZW merytorycznie w wypracowaniu kierunków działań w tym obszarze i w budowie współpracy z interesariuszami - w tym biznesem, na rzecz zazieleniania miasta. W ramach drugiej edycji na jesieni 2018 r. powstały ogrody deszczowe na Pradze.

Studia Podyplomowe "Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast"

Politechnika Krakowska i Fundacja Sendzimira we współpracy z INTBAU Polska realizuje obecnie drugą edycją rocznych Studiów Podyplomowych Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast. Inauguracja zajęć odbyła się 13 października 2017 r. Głównym celem Studium ZZRM jest podnoszenie kwalifikacji w dziedzinie zintegrowanego zarządzania rozwojem urbanistycznym.

Warto zaznaczyć, iż w grudniu 2016 roku Studium ZZRM zostało docenione za nowatorskie podejście do problematyki i otrzymało nagrodę Rektora Politechniki Krakowskiej.