Projekty Fundacji Sendzimira

Fundacja Sendzimira realizuje projekty partycypacyjne, edukacyjne, szkoleniowe i praktyczne skierowane do przedstawicieli społeczności lokalnych, biznesu, organizacji pozarządowych oraz środowiska akademickiego.

Nasze projekty można podzielić na trzy kategorie:

  • projekty partycypacyjne - wspierające procesy partycypacyjnego podejmowania decyzji, konsultacji społecznych; służące wypracowaniu procedur i rozwiązań z udziałem różnorodnych grup interesariuszy; dostarczające narzędzi służących uspołecznianiu zarządzania zróznoważonym rozwojem na poziomie lokalnym;
  • projekty edukacyjne - popularyzujące wiedzę i dobre praktyki z zakresu zrównoważonego rozwoju w formie warsztatów, szkoleń oraz publikacji;
  • projekty praktyczne - wdrażające praktyczne rozwiązania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury, czy inne działania i realizacje służące zrównoważonemu rozwojowi lokalnemu.

Poniżej znajduje się informacja o obecnie realizowanych projektach Fundacji.

Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach

Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach to nowy projekt Fundacji Sendzimira, którego celem będzie zainicjowanie dialogu i wymiany doświadczeń na temat zarządzania zielenią w miastach. Projekt dofinansowany jest z POIiŚ 2014-2020, w ramach konkursu: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów, podtyp: Budowanie potencjału i integracja.

MOJA PUSZCZA

Fundacja Sendzimira realizuje nowy projekt pn. Moja Puszcza. Angażowanie społeczności lokalnych w ochronę przyrody i krajobrazu Kampinoskiego Parku Narodowego oraz jego otuliny dofinansowany ze środków POIiŚ 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu”. Projekt jest realizowany we współpracy z Kampinoskim Parkiem Narodowym.

„Wspólne działania na rzecz bioróżnorodności”

Rozpoczynamy realizację drugiego projektu Inicjatyw Obywatelskich! Tym razem 15 inicjatyw będzie realizowanych w różnych częściach Polski.
Projekt dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Hosting Social Innovation

Projekt Hosting Social Innovation dostarczy narzędzi wspierających ludzi w bardziej aktywnym wprowadzaniu pozytywnych zmian w ich otoczeniu społecznym i środowisku. Do jesieni 2017, cztery organizacje parterskie (plenum z Austrii, Academy of Visionautics z Niemiec, Art. Monastery z Włoch i Fundacja Sendzimira) wspólnie wypracują:

Studia Podyplomowe "Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast"

Politechnika Krakowska i Fundacja Sendzimira we współpracy z INTBAU Polska otworzyła roczne Studia Podyplomowe Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast! Głównym celem Studium ZZRM jest podnoszenie kwalifikacji w dziedzinie zintegrowanego zarządzania rozwojem urbanistycznym. Inauguracja pierwszej edycji Studium odbyła się 18 marca 2016 r. Rekrutacja na drugą edycja studiów trwa do końca stycznia 2017 r.

W grudniu 2016 roku Studium otrzymało nagrodę Rektora Politechniki Krakowskiej.