Projekty Fundacji Sendzimira

Fundacja Sendzimira realizuje projekty partycypacyjne, edukacyjne, szkoleniowe i praktyczne skierowane do przedstawicieli społeczności lokalnych, biznesu, organizacji pozarządowych oraz środowiska akademickiego.

Nasze projekty można podzielić na trzy kategorie:

  • projekty partycypacyjne - wspierające procesy partycypacyjnego podejmowania decyzji, konsultacji społecznych; służące wypracowaniu procedur i rozwiązań z udziałem różnorodnych grup interesariuszy; dostarczające narzędzi służących uspołecznianiu zarządzania zróznoważonym rozwojem na poziomie lokalnym;
  • projekty edukacyjne - popularyzujące wiedzę i dobre praktyki z zakresu zrównoważonego rozwoju w formie warsztatów, szkoleń oraz publikacji;
  • projekty praktyczne - wdrażające praktyczne rozwiązania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury, czy inne działania i realizacje służące zrównoważonemu rozwojowi lokalnemu.

Poniżej znajduje się informacja o obecnie realizowanych projektach Fundacji.

Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach

Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach to nowy projekt Fundacji Sendzimira, którego celem będzie zainicjowanie dialogu i wymiany doświadczeń na temat zarządzania zielenią w miastach. Projekt dofinansowany jest z POIiŚ 2014-2020, w ramach konkursu: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów, podtyp: Budowanie potencjału i integracja.

Moja Puszcza

Fundacja Sendzimira realizuje projekt pn. Moja Puszcza. Angażowanie społeczności lokalnych w ochronę przyrody i krajobrazu Kampinoskiego Parku Narodowego oraz jego otuliny dofinansowany ze środków POIiŚ 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu”. Projekt jest realizowany we współpracy z Kampinoskim Parkiem Narodowym.

Strategia rozwoju Zieleni dla Tychów

Fundacja Sendzimira wspiera Miasto Tychy w wypracowaniu Strategii rozwoju terenów zieleni miasta Tychy na lata 2018–2025+.

Studia Podyplomowe "Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast"

Politechnika Krakowska i Fundacja Sendzimira we współpracy z INTBAU Polska realizuje obecnie drugą edycją rocznych Studiów Podyplomowych Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast. Inauguracja zajęć odbyła się 13 października 2017 r. Głównym celem Studium ZZRM jest podnoszenie kwalifikacji w dziedzinie zintegrowanego zarządzania rozwojem urbanistycznym.

Warto zaznaczyć, iż w grudniu 2016 roku Studium ZZRM zostało docenione za nowatorskie podejście do problematyki i otrzymało nagrodę Rektora Politechniki Krakowskiej.